Riadenie leteckej dopravy

Absolvent tretieho stupňa vysokoškolského štúdia odboru Doprava, študijného programu Riadenie leteckej dopravy ovláda vedecké metódy výskumu a experimentálnej práce v oblasti leteckých dopravných systémov. Dokáže navrhovať modely leteckých dopravných systémov a leteckých dopravných procesov. Ovláda optimalizačné a simulačné metódy návrhu optimálnych leteckých dopravných systémov. Je schopný riadiť letecké dopravné systémy s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu služieb. Pozná metódy a spôsoby minimalizácie prevádzkových nákladov na letecké dopravne systémy a vie posúdiť negatívne dopady takýchto systémov na životné prostredie. Dokáže viesť menšie aj väčšie kolektívy vedeckých, výskumných a vývojových pracovníkov, viesť veľké projekty a brať zodpovednosť za komplexné riešenia vedeckých a výskumných problémov. Je schopný sledovať najnovšie vedecké a výskumné trendy v doprave a dopĺňať aj aktualizovať svoje vedomosti formou celoživotného vzdelávania. Absolventi študijného programu Riadenie leteckej dopravy 3.stupeň sú schopní pracovať ako manažéri leteckých podnikov, vedeckí pracovníci a vysokoškolskí učitelia v odbore Doprava.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Podmienkou prijatia na doktorandské štúdium v akademickom roku 2024/2025 je ukončený druhý stupeň vysokoškolského vzdelania a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Prihlášky na doktorandské štúdium, v ktorých uchádzač okrem študijného programu uvedie jednu z vypísaných tém dizertačných prác v príslušnom študijnom programe spolu s menom školiteľa (§ 54 ods. 5. – 7), sa podávajú elektronicky, resp. ich uchádzač doručí na Referát pre vedu, výskum a štúdium 3. stupňa LF TUKE, prípadne pošle poštou (doporučená zásielka).

K prihláške (Prihláška PhD) priloží uchádzač životopis, overené kópie dokladov o absolvovaní štúdia, zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, rámcový projekt k téme dizertačnej práce a doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška (§ 57, ods. 3 zákona) pozostáva z jazykovej a odbornej časti. Počet prijatých uchádzačov v dennej forme štúdia závisí od počtu doktorandských miest na Leteckej fakulte. O prijatí uchádzačov rozhoduje dekan na základe odporúčania, resp. poradovníka uchádzačov stanoveného prijímacou komisiou v danom študijnom odbore.
 Forma prijímacej skúšky

Ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    10.06.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    17.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK96 8180 0000 0070 0020 1621

Variabilný symbol:55903 Konštantný symbol: 0308 Text pre prijímateľa:Meno Priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.10.2023 12:48

Upozorniť na neaktuálne údaje