Regionálny rozvoj a politiky EÚ

Absolventi študijného programu Regionálny rozvoj a politiky EÚ sú schopní systemizovať a analyzovať aktuálne problémy verejnej správy, majú základné poznatky legislatívneho prostredia verejnej správy, ovládajú metódy a techniky analýz vecných problémov, metód riadenia uplatňovaných vo verejnej správe. Absolventi študijného programu dokážu používať primeranú informačnú databázu, PC, teóriu a praktické analytické nástroje pre spracovanie informácií a prípravu územných plánov a programov sociálno-ekonomického rozvoja ako podporného materiálu pre plánovacie a rozhodovacie procesy na vyššom stupni riadenia. Vedia používať analytické nástroje pre plánovanie štruktúry krajiny, vrátane priestorovej ekonomickej štruktúry, spracovať a odborne zdôvodniť výsledky a navrhnúť parciálne riešenia.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného odboru môže pôsobiť vo vedúcej pozícii ústredných, regionálnych a miestnych inštitúcii verejnej správy všeobecnej a špecializovanej a neziskového sektora, ako aj súkromného sektora zameraného na rozvoj cestovného ruchu. Je pripravený aktivizovať a viesť interdisciplinárne tímy v neziskovom sektore a v regionálnych rozvojových agentúrach. Svoje odborné uplatnenie môže nájsť aj vo výskumných inštitúciách a v pedagogickom procese na univerzitách a stredných školách.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základné podmienky prijatia na štúdium

 V zmysle ods. (1) § 56 Zákona č. 131/ 2002 Z. z. je základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium získanie úplného stredného alebo úplného stredného odborného vzdelania.

Ďalšie podmienky prijatia na štúdium

 1. Uchádzači o štúdium budú zoradení podľa výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške.
 • výsledok maturitnej skúšky (max. 80 bodov za priemer 1,00, resp. 0 bodov za priemer horší ako 3,01),
 • štátna skúška z cudzieho jazyka (resp. ekvivalent štátnej skúšky) – 20 bodov
 1. Pri študijnom programe uskutočňovanom v kombinácií anglického a slovenského jazyka zašlú uchádzači overenú kópiu certifikátu z anglického jazyka (podľa CEFR na úrovni B2 alebo podľa IELTS minimálne 5,5) na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Monika Gajdošová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra. V prípade že nepreukáže uchádzač jazykové kompetencie certifikátom má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom, resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru.


Doplňujúce informácie

Všeobecné údaje o prijímacom konaní

 • na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na dva študijné programy v jednej forme štúdia v rámci jedného poplatku prijímacieho konania,
 • fakulta prijíma uchádzačov o štúdium v prijímacom konaní (bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoru) na základe výsledkov dosiahnutých na maturitnej skúške, v zreteľa hodných skutočnostiach môže uchádzač o štúdium požiadať o pohovor aj online formou, skutočnostiach môže uchádzač o štúdium požiadať o pohovor aj online formou,
 • skutočnostiach môže uchádzač o štúdium požiadať o pohovor aj online formou,
 • uchádzači štúdium zašlú čo v najkratšom čase overenú kópiu maturitného vysvedčenia na Študijné oddelenie FEŠRR na adresu: Študijné oddelenie FEŠRR SPU v Nitre, Monika Gajdošová, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra,  
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konanie priložia uchádzači o štúdium k elektronickej prihláške,
 • po prijímacom konaní uchádzač obdrží rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania do 30 dní od overenia splnenia podmienok pre prijatie na štúdium. Uchádzač, ktorý v čase zasadnutia prijímacej komisie nesplní podmienku (maturitu), bude podmienečne prijatý,
 • uchádzač, ktorý bude prijatý na štúdium niektorého študijného programu, je povinný poskytnúť informáciu fakulte, či sa zapíše na štúdium podľa pokynov, ktoré obdrží písomnou formou spolu s rozhodnutím o prijatí (e-návratka je súčasťou rozhodnutia),
 • osobné údaje uchádzača (meno, priezvisko, rodné číslo, adresa a pod.) budú využívané v súlade so Zákonom o ochrane osobných údajov len pre potreby prijímacieho konania a nesmú sa poskytnúť na iné účely.
 • dekan môže akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách,
 • dekan môže ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,
 • fakulta si vyhradzuje právo neotvoriť študijný programv dennej alebo externej forme, na ktorý sa prihlási nízky počet záujemcov. V takomto prípade fakulta ponúkne uchádzačovi o štúdium iný akreditovaný študijný program. Ak uchádzač nebude mať o štúdium v alternatívnom študijnom programe záujem, budú  prihlášky na štúdium so všetkými prílohami, ako aj poplatok za prijímacie konanie uchádzačovi o štúdium vrátené.                                                                                                                                                    

Deň otvorených dverí   

20. január 2023 a 10. marec 2023 o 10 hod. v posluchárni A-02.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia na štúdium pre uchádzačov zo zahraničia     

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali predchádzajúce stredoškolské štúdium v zahraničí, sú povinní predložiť Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní najneskôr v deň zápisu do prvého roku  bakalárskeho stupňa štúdia. Doklad (potvrdenie/nostrifikácia) vydáva Okresný úrad, Odbor školstva, Oddelenie odborných a metodických činností, Štefánikova trieda 69, 949 01 Nitra. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR https://www.minedu.sk/23276-sk/akademicke-uznavanie-dokladov-o-vzdelani-a-stupna-vzdelania/

Zahraniční uchádzači o štúdium z členských štátov Európskej únie alebo štátov, ktoré sú zmluvnými stranami Dohody o Európskom hospodárskom priestore a Švajčiarskej konfederácie alebo občania s trvalým pobytom v členskom štáte, sú prijímaní za rovnakých podmienok ako občania Slovenskej republiky. Zahraniční uchádzači z ostatných krajín sa môžu uchádzať o štúdium v slovenskom jazyku na základe medzinárodných zmlúv po úspešnom absolvovaní jazykovej prípravy na Ústave jazykovej a odbornej prípravy UK v Bratislave. V prípade že nepreukáže uchádzač jazykové kompetencie absolvovaním jazykovej prípravy má právo najneskôr 10 kalendárnych dní pred konaním prijímacieho konania požiadať dekanát o umožnenie preukázania jazykovej spôsobilosti osobným pohovorom, resp. prostredníctvom SKYPE pohovoru

Koordinátor pre zahraničných študentov:

Ing. Veronika Dalkovičová, Dekanát FEŠRR SPU, Tr. A Hlinku 2, 949 76 Nitra, tel. č. 037/641 5757, email: veronika.dalkovicova@uniag.skBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

bez prijímacej skúšky a bez osobného pohovoruKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Martin Prčík, PhD., Ústav environmentálneho manažmentu FEŠRR SPU, Mariánska 10, 949 01 Nitra, tel. č. 037/641 5628, e-mail: martin.prcik@uniag.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.04.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Aktuálny počet podaných prihlášok:
21


Prílohy
 • overenú kópiu maturitného vysvedčenia (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prihlášku (elektronická forma)
 • doklad o štátnej skúške z cudzieho jazyka (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Výška poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania:

35 EUR, úhrada bezhotovostne podľa návodu uvedeného v elektronickej prihláške (variabilný symbol vygeneruje systém),

Na zrealizovanie platby cez internetbanking, príp. bankový prevod, sú nevyhnutné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) vygeneruje systém
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

 

Na zrealizovanie platby za POPLATOK z iných krajín sú potrebné nasledovné údaje:

 • IBAN: SK 408180000000 7000066247
 • BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
 • Názov adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava
 • konštantný symbol (KS) 0558
 • variabilný symbol (VS) vygeneruje systém
 • špecifický symbol (ŠS) 106900721
 • správa pre prijímateľa - priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).

UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne,  predídete tým prípadným problémom s identifikáciou Vašej platby 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Veronika Dalkovičová – veronika.dalkovicova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 23.03.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje