Rádiologická technika

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú oprávnení vykonávať zdravotnícke povolanie rádiologický technik na
pracoviskách rádiológie, radiačnej onkológie a nukleárnej medicíny.
Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie v ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium a certifikačná príprava).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- do dennej formy štúdia:

- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou,

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi,

- zdravotná spôsobilosť na štúdium na vysokej škole a výkon povolania rádiologický technik po úspešnom ukončení štúdia, uchádzač dokladuje potvrdenie lekára o splnení kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č. 364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory,

- uhradenie stanovených poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

Prihlášku musí uchádzač zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami doručiť poštou.

K prihláške na vysokú školu musí byť doložené potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe.

K prihláške uchádzač pripojí:

- štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),

- maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike), uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky, 

- u uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy (viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: http://minedu.sk, časť uznávanie dokladov o vzdelaní),  

- doklad o zaplatení poplatku: materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdiums prezenčnou prijímacou skúškou: 70,- €, (bez dokladu o zaplatení      nebude prihláška zaregistrovaná).

Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi  nevracia.

- v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

- na PS bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za PK.

Uchádzač s prihláškou neposiela koncoročné vysvedčenia, rôzne diplomy, certifikáty a osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.Forma prijímacej skúšky

formou písomného testu, v rozsahu stredoškolského učivaTesty

denná forma štúdia: biológia, fyzika (v rozsahu učiva z gymnázia),  • Podanie prihlášky na štúdium

    29.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie
  • životopis
  • potvrdenie od lekára
  • doklad o zaplatení poplatku 70,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1002008402

- správa pre prijímateľa: FOaZOŠ - RT, meno a priezvisko

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ivan Širka – ivan.sirka@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 21:32

Upozorniť na neaktuálne údaje