Rádiologická technika

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe rádiologická technika sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti  rádiologickí asistenti. Po získaní špecializácie sa uplatnia vo výkone špecializovaných činností.Podmienky prijatia

- do dennej formy štúdia:

riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátene uhradeného poplatku za PK,

- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania,

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky,

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na výkon povolania rádiologického technika.

- do externej formy štúdia:

- pozor! štúdium bude od ak. roku 2016/2017 štvorročné !

- ukončené úplné stredné odborné vzdelanie  v študijnom odbore rádiologický asistent alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný rádiologický technik ukončené absolventskou skúškou,

 riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátene uhradeného poplatku za PK,

- získaná spôsobilosť na výkon povolania v príslušnom odbore, 

- v dobe prihlásenia sa na štúdium a počas celého štúdia práca v odbore. Potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení priloží uchádzač k prihláške.

-bez prijímacej skúšky.Doplňujúce informácie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., prodekankaVšeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné priložiť:

- maturitné vysvedčenie - fotokópia overená u notára alebo na matrike,

- uchádzači o externú formu štúdia, ak majú vyššie odborné vzdelanie, priložia aj overenú kópiu diplomu o ukončení vyššieho odborného štúdia,

- stručný životopis,

- potvrdenie lekára o zdravotnom stave - vyžaduje sa na prihláške,

- potvrdenie o praxi v príslušnom odbore priložia iba uchádzači o externú formu štúdia,

uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v deň prijímacej skúšky, v prihláške vyplnia koncoročné známky za 1.,2.,3. ročník strednej školy - známky musí potvrdiť stredná škola,

- uchádzači, ktorí maturovali v predchádzajúcom období, v prihláške vyplnia koncoročné známky zo štyroch ročníkov SŠ, stredná škola nemusí potvrdzovať známky,

- v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

- na PS bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za PK.Forma prijímacej skúšky

formou písomného testu, v rozsahu stredoškolského učivaTesty

denná forma štúdia: biológia, fyzika (v rozsahu učiva z gymnázia),

externá forma štúdia: bez prijímacích skúšok,  • Podanie prihlášky na štúdium

    29.02.2016

  • Konanie prijímacej skúšky

    13.06.2016 - 21.06.2016

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • potvrdenie o práci v odbore - externá forma štúdia


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1002008402

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková – danica.capkova@szu.sk
Posledná aktualizácia: 25.11.2015 15:05

Upozorniť na neaktuálne údaje