Pravoslávna teológia

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu pravoslávna teológia sa uplatnia ako kňazi Pravoslávnej cirkvi, ka­te­chéti, osvetoví pracovníci, administratívni pracovníci (na všetkých stupňoch cirkevnej, vzde­lá­va­cej a výchovnej práce), v oblastiach, kde sa vyžaduje tvorivý prístup a schopnosti organizačnej, vý­chov­­nej a výskumnej práce, koordinátori sociálnej a charitatívnej starostlivosti o občanov rôznych sociálnych skupín v zariadeniach, ktoré sú v správe cirkvi, v armáde SR ako vojenskí duchovní.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole
 • poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: tlačená prihláška 30 € / elektronická prihláška 20 €.


Podmienky pre zahraničných študentov
 • znalosť slovenského jazyka doložená vysvedčením o absolvovaní kurzu slovenského jazyka.
 • IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324

  BIC, SWIFT – SPSRSKBA


Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium vyplnia prvú, druhú a tretiu stranu prihlášky, doložia životopis, rodný list, sobášny list (len u žien) a maturitné vysvedčenie v úradne overených kópiách. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa iba na jeden študijný program. Na fakulte môžu študovať aj cudzinci s trvalým pobytom v SR, od ktorých sa vyžaduje zabezpečenie nostrifikácie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. Na fakulte môžu študovať aj študenti iného vierovyznania, prípadne aj tí, ktorí majú seriózny záujem o spoznanie kresťanského učenia, Svätého Písma a pod.Forma prijímacej skúšky
 • uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole


 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  15.08.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie od lekára
 • kópia potvrdenia o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000081324/8180
IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT – SPSRSKBA
Variabilný symbol: 106004
Konštantný symbol: 0558

Adresa:
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Masarykova 15
080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Mária Laceková – maria.lacekova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 05.10.2022 10:12

Upozorniť na neaktuálne údaje