Pravoslávna teológia

Všeobecná charakteristika profilu absolventa študijného programu PRAVOSLÁVNA TEOLÓGIA tvorí schopnosť vykonávať samostatne náročnú duchovenskú, katechizačnú, rekatechizačnú, poradenskú, organizačnú, sociálnu a misijnú službu v Pravoslávnej cirkvi. Takto svoje teoretické a praktické znalosti prenáša do praktického cirkevného i spoločenského života. V oblasti praktického cirkevného života uspokojuje duchovné potreby veriacich v oblasti liturgického, sviatostného a modlitebného života, v pastoračnej starostlivosti o veriacich s osobitným zreteľom na deti a mládež. Je spôsobilý viesť tiež osvetovú činnosť medzi všetkými skupinami obyvateľstva nielen v cirkvi, ale aj mimo nej. Ako kňaz pôsobí aj v školskom sektore a spolupracuje pri výchovnom a vyučovacom procese v koordinácii s vedeniami jednotlivých základných a stredných škôl. Úzko spolupracuje aj s učiteľmi náboženskej výchovy - katechétmi na základných a stredných školách v príslušných cirkevných obciach. V súlade so súčasnými spoločenskými trendmi sa kňaz stáva aj koordinátorom sociálnej a charitatívnej starostlivosti o postihnutých občanov v mieste ich pôsobenia, preto ako
kvalifikovaný pracovník sa zapája do rôznych projektov. Mnohí duchovní pokračujú aj v doktorandskom štúdiu a sú pripravení aj pre náročnejšiu vedeckú prácu v spolupráci s fakultou, prípadne zahraničnými teologickými školami.

Rozsah získaných vedomostí absolventa študijného programu PRAVOSLÁVNA TEOLÓGIA tvoria základné znalosti na úrovni syntézy a hodnotenia z oblasti:
• teologickej, ktorá je predpokladom a východiskom ich budúcej práce,
• historickej, ktorá im pomáha správne sa zorientovať v národných i konfesionálnych dejinách nášho prostredia,
• kultúrno-spoločenskej, ktorá vyžaduje správny prístup k ľuďom všetkých vrstiev a spoločenského postavenia, v správnom ponímaní spoločenských kontextov, rozvoja osobnosti, kvalite života a majú taktiež dobré poznatky o systémových procesoch výchovy a ich kvalite a efektívnosti,
• sociálnej, ktorá je z hľadiska stávajúcich pomerov mimoriadne aktuálna (nezamestnaní, bezdomovci, postihnutí a pod.)
Absolvent štúdiom získava praktické a metodologické vedomosti z kľúčovej oblasti odboru, ktoré slúžia ako základ pre prax, výskum alebo umeleckú tvorbu. Odborné a metodologické vedomosti z viacerých oblastí odboru alebo praxe, slúžiace ako základ pre inovácie a originalitu v praxi, výskume alebo v umeleckej oblasti.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu PRAVOSLÁVNA TEOLÓGIA sa uplatnia ako:

• farár, rehoľný kňaz (duchovný, mních v hodnosti kňaza, alebo diakona (2636006)
Pravoslávnej cirkvi, katechéta, osvetový pracovník,
• kaplán, výpomocný duchovný (2636009),
• duchovný správca, administrátor, správca farnosti (2636005) - arcidekan, dekan,
správca cirkevnej obce,
• najvyšší predstaviteľ cirkvi (2636002) - metropolita, arcibiskup, biskup,
• riadiaci pracovník v cirkevnej organizácii (2636003) – protosynkel (riaditeľ biskupského
úradu),
• duchovenský člen ústredia cirkvi (2636004) – synkel (tajomníci metropolitných a
eparchiálnych úradov)
• v oblastiach, kde sa vyžaduje tvorivý prístup a schopnosti organizačnej, výchovnej a
výskumnej práce,
• koordinátori sociálnej a charitatívnej starostlivosti o postihnutých občanov,
• v rôznych štátnych úradoch a inštitúciách, miestnych orgánoch doma i v zahraničí,
• v Armáde SR ako vojenskí duchovní.

(Kvalifikačné požiadavky na výkon uvedenej činnosti podliehajú požiadavkám vnútorných predpisov Pravoslávnej cirkvi: https://orthodox.sk/pravoslavna-cirkev/ustava/; https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/prilohy/SK/ZZ/2020/449/20210101_5289809-2.pdf; Absolventi spĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon funkcie v hodnostnom zbore dôstojníkov pre vojenskú odbornosť vojenská duchovná služba: https://www.epi.sk/zz/2019-443#p3; duchovný vykonávajúci duchovnú súžbu vo vysokoškolskom pastoračnom centre: https://www.slov-lex.sk/pravne-predpisy/SK/ZZ/2004/395/20040713 čl. 5 od. 3; Absolventi spĺňajú kvalifikačný predpoklad na výkon činnosti učiteľa náboženstva v zmysle § 11-13 zákona č. 138/2019 Z. z. o pedagogických zamestnancoch a odborných zamestnancoch a o zmene a doplnení niektorých zákonov: https://www.minedu.sk/data/att/18688.pdf. Splnenie
kvalifikačných predpokladov na výkon pedagogickej činnosti učiteľa predmetov náboženstvo a náboženská výchova je vysvetlené v stanovisku Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR: https://www.minedu.sk/data/files/6522_kvalif_predpoklady.pdf).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole
 • poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: tlačená prihláška 30 € / elektronická prihláška 20 €.


Podmienky pre zahraničných študentov
 • znalosť slovenského jazyka doložená vysvedčením o absolvovaní kurzu slovenského jazyka.
 • IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324

  BIC, SWIFT – SPSRSKBA


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ThDr. Ján Pilko, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o štúdium vyplnia prvú, druhú a tretiu stranu prihlášky, doložia životopis, rodný list, sobášny list (len u žien) a maturitné vysvedčenie v úradne overených kópiách. Doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky. Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa iba na jeden študijný program. Na fakulte môžu študovať aj cudzinci s trvalým pobytom v SR, od ktorých sa vyžaduje zabezpečenie nostrifikácie dokladov o nadobudnutom vzdelaní. Na fakulte môžu študovať aj študenti iného vierovyznania, prípadne aj tí, ktorí majú seriózny záujem o spoznanie kresťanského učenia, Svätého Písma a pod.Forma prijímacej skúšky
 • uchádzači budú prijímaní na základe výsledkov dosiahnutých na strednej škole


 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  14.06.2024 - 14.06.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  25.08.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  31.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
50


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie od lekára
 • kópia potvrdenia o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Účet: 7000081324/8180
IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT – SPSRSKBA
Variabilný symbol: 106004
Konštantný symbol: 0558

Adresa:
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Masarykova 15
080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Mária Laceková – maria.lacekova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 05.02.2024 10:54

Upozorniť na neaktuálne údaje