Pravoslávna teológia

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu pravoslávna teológia sa uplatnia ako kňazi Pravoslávnej cirkvi, ka­te­chéti, osvetoví pracovníci, administratívni pracovníci (na všetkých stupňoch cirkevnej, vzde­lá­va­cej a výchovnej práce), v oblastiach, kde sa vyžaduje tvorivý prístup a schopnosti organizačnej, vý­chov­­nej a výskumnej práce, koordinátori sociálnej a charitatívnej starostlivosti o občanov rôznych sociálnych skupín v zariadeniach, ktoré sú v správe cirkvi, v armáde SR ako vojenskí duchovní.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Denná forma štúdia:
-- absolvent PBF PU v Prešove (magisterský stupeň štúdia) alebo absolvent zahraničnej výsokej pravoslávnej bohosloveckej školy
-- prospech do 1,5

Externá forma štúdia:
-- základné požiadavky sú rovnaké ako u dennej formy
-- výsledky doterajšej odbornej činnosti
-- ak je uchádzač pedagogickým pracovníkom na inej fakulte, predloží aj súhlas dekana tejto fakulty, resp. vedúceho katedryPodmienky pre zahraničných študentov

U študujúcich zo zahraničia môžu byť (v prípade nutnosti) určené rozdielové skúšky a štúdium má byť nostrifikované podľa platnej legislatívy.

IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324

BIC, SWIFT – SPSRSKBAVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Súčasťou prijímacieho konania pre študijný odbor Pravoslávna teológia je skúška zo znalosti pravoslávnej teológie (najmä biblistika, systematické a praktické bohoslovie)a jedného svetového jazyka.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška má ústny charakter a jej súčasťou je rozprava o výskumnej problematike viažucej sa na tému projektovanej dizertačnej práce.  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.06.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    04.07.2024 - 04.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
  • životopis (elektronická forma)
  • overenú kópiu diplomu absolventa PBF, overenú kópiu diplomu zahraničnej výsokej pravoslávnej bohosloveckej školy, potvrdenie o absolvovaní praxi po absolvovaní VŠ (ak absolvoval), zoznam publikovaných prác (ak publikoval), súpis výsledkov inej odbornej či (elektronická forma)
  • kópia potvrdenia o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Názov účtu: PU v Prešove
Číslo účtu: 7000081324/8180
IBAN – SK70 8180 0000 0070 0008 1324
BIC, SWIFT – SPSRSKBA
Variabilný symbol: 106004
Konštantný symbol: 0558

Adresa:
Prešovská univerzita v Prešove
Pravoslávna bohoslovecká fakulta
Masarykova 15
080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Mária Laceková – maria.lacekova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 05.02.2024 10:52

Upozorniť na neaktuálne údaje