Právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi trojročného magisterského študijného programu v externej forme štúdia nadväzujúceho na trojročný bakalársky študijný program v dennej forme štúdia a štvorročný bakalársky študijný program v externej forme štúdia sa môžu uplatniť:

a)     pri výkone povolania sudcu, advokáta, notára, prokurátora, exekútora, vyššieho súdneho úradníka, mediačného a probačného úradníka, v činnosti policajného zboru,

b)      v podnikateľskej sfére, personálnom manažmente, v medzinárodných vzťahoch a v oblasti aplikácie a aproximácie európskeho práva,

c)      v činnosti štátnych ústredných a miestnych orgánov ako aj medzinárodných vládnych a nevládnych orgánov a organizácií doma a v zahraničí, vrátane orgánov Európskej únie pri výkone funkcií tzv. euroúradníka,

d)     vo verejnej správe, ústrednej a miestnej štátnej správe ako aj v územnej samospráve na úrovni orgánov obce alebo mesta, ako aj na úrovni orgánov vyššieho územného celku, v akademickej oblasti výskumu a výučby na právnických fakultách a výskumných ústavoch.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) v akademickom roku 2019/2020 otvára dvojročný magisterský študijný program, odbor právo v dennej forme štúdia a trojročný magisterský študijný program v externej forme štúdia, odbor právo. Magisterský študijný program v externej forme štúdia sa bude uskutočňovať s úhradou školného, ktorého výška je 650 EUR.

Denná forma štúdia vyžaduje každodennú účasť študenta na prednáškach, praktických cvičeniach a iných formách výučby podľa určeného rozvrhu hodín. Externá forma štúdia vyžaduje účasť študentov na konzultáciách organizovaných fakultou štyri až päť razy za semester v trvaní spravidla dvoch dní. Obidve formy štúdia sú rovnocenné z hľadiska požiadaviek na štúdium, obsahu študijných programov, ako aj možnosti uplatnenia v praxi.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali štúdium v zahraničí, sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov, ktorí absolvovali bakalársky študijný program v študijnom odbore právo v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky. Títo uchádzači doručia uznaný doklad o vzdelaní podľa zákona č. 422/2015 o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Gustáv Dianiška, CSc.

tel.: 033/5939 623

e-mail: prf@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 

  1. Uchádzač o štúdium doručí vyplnenú prihlášku spolu so životopisom na adresu Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava do 15. júna 2019. Na prihláške na štúdium je potrebné zreteľne vyznačiť, o ktorú formu štúdia má uchádzač záujem, či o prijatie na dennú formu štúdia alebo o prijatie na externú formu štúdia. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú formu štúdia a samostatne na externú formu štúdia.
  2. Uchádzač o štúdium namiesto písomnej prihlášky môže doručiť v tom istom termíne prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu. Uchádzač, ktorý podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň doručiť na adresu sídla fakulty aj riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu elektronickej prihlášky) a potvrdenie o zaplatení poplatku na úhradu nákladov. Potvrdenie o zaplatení poplatku na úhradu nákladov doručí na adresu sídla fakulty do 15. júna 2019. Elektronická prihláška je zverejnená na web - stránke univerzity.
  3. Uchádzač o štúdium doručí overenú kópiu diplomu na adresu sídla fakulty do: 10. júla 2019. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium (predloženie overenej kópie diplomu) najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
  4. Administratívny poplatok vo výške 50 EUR (48 EUR v prípade elektronickej prihlášky), ktorý je určený na úhradu nákladov na prijímacie konanie, uhradí uchádzač o štúdium prevodom na číslo účtu: 7000241244/8180, variabilný symbol: automaticky generovaný pre platbu za uchádzača = osobné číslo uchádzača generované prostredníctvom elektronickej prihlášky (kde písmeno „R“ sa vynecháva –napr. pri 0213R07650 bude uvedené len 021307650), špecifický symbol 50002. Poplatok môže uchádzač uhradiť aj poštovou poukážkou na adresu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, referenčné číslo 008727686.

   • Podanie prihlášky na štúdium

    15.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 650 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 650 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 48 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Lukačovičová – zlukac@truni.sk
Posledná aktualizácia: 15.03.2019 11:14

Upozorniť na neaktuálne údaje