Právo

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu, študijný odbor právo: 

 

Magisterský študijný program v plnej miere reflektuje oblasti a rozsah vedomostí, zručností a  kompetencií, ktoré profilujú absolventa študijného programu druhého stupňa vysokoškolského štúdia v súlade s príslušnou úrovňou národného kvalifikačného rámca stanovenou prílohou Vyhlášky MŠVVaŠSR č. 244/2019 Z. z. o sústave študijných odborov Slovenskej republiky: SKKR 7.

Magisterské štúdium je určené pre študentov, ktorí získali vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa v akreditovanom študijnom odbore právo. S prihliadnutím na študijný odbor právo plnú profiláciu smerujúcu k výkonu indikovaných – stavovských povolaní je možné dosiahnuť absolvovaním bakalárskeho a magisterského študijného programu, ktoré na seba úzko nadväzujú.

V rámci cieľov vzdelávania absolvent magisterského stupňa štúdia získa hlboké vedomosti z jednotlivých odvetví verejného a súkromného práva (občianske právo procesné, trestné právo procesné, európske právo, pracovné právo, finančné právo, právo duševného vlastníctva i.), ale tiež poznatky o hodnotovom ukotvení práva (právna filozofie), jeho praktickom aj teoretickom význame a zmysle a o jeho fungovaní v praxi tvorby, realizácie a aplikácie práva (metodológia práva).Absolvent si na báze vedomostí, zručností a kompetencií získaných a osvojených v bakalárskom štúdiu rozvíja, štrukturuje a prehlbuje poznatky z hmotnoprávnych odvetví, teórie a dejín štátu a práva, etiky práva, filozofie a metodológie práva a osvojuje si normy trestného, civilného a správneho súdneho procesného práva. Vníma medziodborové súvislosti a medziodvetvový presah právnych inštitútov a vie tieto širšie poznatky využiť v právnej praxi pri riešení právnoaplikačných problémov.

Má rozvinuté zručnosti orientácie v národnom právnom systéme, v právnom systéme EÚ a v medzinárodnom práve a schopnosť aktívne pracovať so súdnymi rozhodnutiami národnej aj nadnárodnej úrovne. Absolvent sa orientuje v právnej doktríne a jej názory vie vyhodnotiť v právno‐historických, právno‐teoretických a právno‐filozofických súvislostiach. Má rozvinutú schopnosť abstraktného myslenia a schopnosť uskutočňovať zložitejšiu analýzu právnych aj právnických textov, a tiež schopnosť formulovať vlastné syntetické závery pri riešení zložitých konkrétnych právnych problémov, tzv. hard cases. Absolvent pracuje so zložitejšími výkladovými technikami, má rozvinutú schopnosť formalizovanej argumentácie v právnej vede aj právnej praxi. Absolvent ovláda zložitejšiu právnu aj právnickú terminológiu, komplikovaný právnoteoretický, právnodogmatický (doktrinálny) a právnofilozofický jazyk. Získané kompetencie práce s právnym a právnickým textom aktívne využíva pri tvorbe právnych podaní a právnych stanovísk, a to tak v ústnej ako aj v písomnej podobe. Absolvent ovláda princípy a štandardy tvorby normatívneho právneho textu, interných predpisov, ako aj vedeckého a odborného právnického textu, so zohľadnením požiadaviek rešpektovania autorských práv, akademickej integrity a etiky vedeckej práce. Absolvent má rozvinuté sociálne zručnosti práce v tíme, vie kriticky myslieť v zložitejších súvislostiach, vyhodnocovať a riešiť najzložitejšie právne problémy. Zručnosti a kompetencie získané počas štúdia umožňujú absolventovi prepájať vedomosti z rôznych odvetví práva s hlbším prehodnocovaním hodnôt a etického rozmeru pôsobenia v rámci právnických profesií. Zručnosti a kompetencie sú ďalej prenositeľné a umožňujú absolventovi kontinuálne sa naďalej na ich základe rozvíjať.

 

Podrobnejšie k profilu absolventa a indikovaným povolaniam:

https://iuridica.truni.sk/sites/default/files/dokumenty/absolventi/PRAVO_profil%20absolventa_magisterske%20studium.pdfVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na magisterský študijný program (titul „Mgr.“) je
úspešné absolvovanie akreditovaného bakalárskeho študijného programu v študijnom
odbore právo.
Uchádzač o štúdium v magisterskom študijnom programe predloží doklad o tom, že
absolvoval bakalársky študijný program v študijnom odbore právoPodmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali štúdium v zahraničí, sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov, ktorí absolvovali bakalársky študijný program v študijnom odbore právo v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky. Títo uchádzači doručia uznaný doklad o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.

Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka musia absolvovať v rámci prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka, ktorý pripraví fakulta.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta (ďalej len „fakulta“) v akademickom roku 2023/2024 otvára dvojročný magisterský študijný program v dennej a v externej forme štúdia, odbor právo. Magisterský študijný program v externej forme štúdia sa bude uskutočňovať s úhradou školného. Výška ročného školného bude stanovená v súlade s opatrením Ministerstva školstva SR vnútorným predpisom Trnavskej univerzity v Trnave.

Denná forma štúdia vyžaduje každodennú účasť študenta na prednáškach, praktických cvičeniach a iných formách výučby podľa určeného rozvrhu hodín. Externá forma štúdia vyžaduje účasť študentov na prednáškach. Obidve formy štúdia sú rovnocenné z hľadiska požiadaviek na štúdium, obsahu študijných programov, ako aj možnosti uplatnenia v praxi.

Fakulta plánuje, v závislosti od výšky pridelených rozpočtových prostriedkov a splnenia podmienok prijatia na štúdium, prijať v akademickom roku 2023/2024 na dennú formu štúdia najmenej 100 študentov a na externú formu štúdia najmenej 50 študentov.

Na prihláške na štúdium je potrebné zreteľne vyznačiť, o ktorú formu štúdia má uchádzač záujem, či o prijatie na dennú formu štúdia alebo o prijatie na externú formu štúdia. Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú formu štúdia a samostatne na externú formu štúdia.Denná forma štúdia vyžaduje každodennú účasť študenta na prednáškach, praktických
cvičeniach a iných formách výučby podľa určeného rozvrhu hodín. Externá forma štúdia
vyžaduje účasť študentov na prednáškach. Obidve formy štúdia sú rovnocenné z hľadiska
požiadaviek na štúdium, obsahu študijných programov, ako aj možnosti uplatnenia v praxi.
Fakulta plánuje, v závislosti od výšky pridelených rozpočtových prostriedkov
a splnenia podmienok prijatia na štúdium, prijať v akademickom roku 2022/2023 na dennú
formu štúdia najmenej 100 študentov a na externú formu štúdia najmenej 50 študentov.
Na prihláške na štúdium je potrebné zreteľne vyznačiť, o ktorú formu štúdia má
uchádzač záujem, či o prijatie na dennú formu štúdia alebo o prijatie na externú formu štúdia.
Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú formu štúdia a samostatne na
externú formu štúdia.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. JUDr. Viktor Križan, PhD.
tel.: 033/5939 647
e-mail: viktor.krizan@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

 

 1. Uchádzač o štúdium doručí vyplnenú prihlášku spolu so životopisom na adresu Trnavská univerzita v Trnave, Právnická fakulta, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava do 15. júna 2023. Uchádzači, ktorí neukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, doručia spolu s prihláškou aj kópiu maturitného vysvedčenia. Na prihláške na štúdium je potrebné zreteľne vyznačiť, o ktorú formu štúdia má uchádzač záujem, či o prijatie na dennú formu štúdia alebo o prijatie na externú formu štúdia.  
 2. Uchádzač o štúdium namiesto písomnej prihlášky môže doručiť v tom istom termíne prihlášku v elektronickej forme bez zaručeného elektronického podpisu. Uchádzač, ktorý podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň doručiť na adresu sídla fakulty aj riadne vyplnenú a podpísanú prihlášku v písomnej podobe (vytlačenú verziu elektronickej prihlášky) a potvrdenie o zaplatení poplatku na úhradu nákladov. Potvrdenie o zaplatení poplatku na úhradu nákladov doručí na adresu sídla fakulty do 15. júna 2023. Elektronická prihláška je zverejnená na web - stránke univerzity.
 3. Uchádzač o štúdium doručí overenú kópiu bakalárskeho diplomu v odbore právo na adresu sídla fakulty do 10. júla 2023. Uchádzačom, ktorí ukončili 1. stupeň vysokoškolského štúdia na Právnickej fakulte Trnavskej univerzity v Trnave, doklady o absolvovaní štúdia zabezpečí fakulta bezodplatne. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium v čase overovania splnenia podmienok na prijatie, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že je povinný preukázať splnenie základnej podmienky prijatia na štúdium (predloženie overenej kópie diplomu) najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.
 4. Administratívny poplatok vo výške 50 EUR (48 EUR v prípade elektronickej prihlášky), ktorý je určený na úhradu nákladov na prijímacie konanie, uhradí uchádzač o štúdium prevodom na číslo účtu IBAN: SK88 8180 0000 0070 0024 1244, variabilný symbol: automaticky generovaný pre platbu za uchádzača = osobné číslo uchádzača generované prostredníctvom elektronickej prihlášky. Symbol sa neuvádza, ak uchádzač doručuje prihlášku poštou, špecifický symbol 50002. Poplatok môže uchádzač uhradiť aj poštovou poukážkou na adresu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918 43 Trnava, referenčné číslo 008727686.
 5. Podmienky prijatia cudzincov, zahraničných študentov alebo študentov, ktorí absolvovali štúdium v zahraničí, sú rovnaké ako podmienky prijatia študentov, ktorí absolvovali bakalársky študijný program v študijnom odbore právo v Slovenskej republike a sú občanmi Slovenskej republiky. Títo uchádzači doručia uznaný doklad o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.
 6. Tí uchádzači, ktorí nemajú absolvovanú maturitnú skúšku zo slovenského alebo českého jazyka musia absolvovať v rámci prijímacieho konania aj test zo slovenského jazyka, ktorý pripraví fakulta.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  15.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 48 €

Fakturačné údaje

Administratívny poplatok vo výške 50 EUR (48 EUR v prípade elektronickej prihlášky),
ktorý je určený na úhradu nákladov na prijímacie konanie, uhradí uchádzač o štúdium
prevodom na číslo účtu IBAN: SK88 8180 0000 0070 0024 1244, variabilný symbol:
automaticky generovaný pre platbu za uchádzača = osobné číslo uchádzača generované
prostredníctvom elektronickej prihlášky. Symbol sa neuvádza, ak uchádzač doručuje
prihlášku poštou, špecifický symbol 50002. Poplatok môže uchádzač uhradiť aj poštovou
poukážkou na adresu Právnickej fakulty Trnavskej univerzity, Hornopotočná 23, 918
43 Trnava, referenčné číslo 008727686.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Andrea Mašková – andrea.maskova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 02.02.2023 10:44

Upozorniť na neaktuálne údaje