Pozemné stavby a architektúra

Získanie odborného vzdelania v oblasti navrhovania a realizácie pozemných stavieb potrebného pre výkon povolania alebo na postup do inžinierskeho stupňa štúdia.

Uplatnenie absolventov
Absolvent študijného programu Pozemné stavby a architektúra môže pokračovať v inžinierskom štúdiu v nadväzujúcich študijných programoch (pokračujúce ŠP Architektonické konštrukcie a projektovanie, Pozemné stavby a architektúra – s možnosťou získania vzdelania na regulované povolanie architekt, Technické zariadenia budov, Nosné konštrukcie stavieb) alebo v programoch príbuzného zamerania. Univerzálnosť tohto bakalárskeho študijného programu umožňuje absolventovi zamestnať vo všetkých krajinách Európskej únie v stavebnom priemysle všade tam, kde sa vyžaduje vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa. Absolvent sa taktiež môže uplatniť v príbuzných priemyselných odboroch, kde je potrebná súčinnosť týchto odvetvi zo stavebníctvom. Výhodou absolventa tohto študijného programu sú širokospektrálne vedomosti zo základov architektúry, stavebných konštrukcií, stavebnej fyziky, materiálov a technológií. Absolventi študijného programu nachádzajú uplatnenie na trhu pracovných síl vo všetkých relevantných odvetviach hospodárstva – v súkromnom, verejnom a v štátnom sektore, najmä v pozíciách pomocného stavebného konštruktéra (architekta), technológa, prípravára, bezpečnostného technika, ako aj pôsobiť v mnohých ďalších profesiách pri príprave, realizácii, prevádzke a údržbe stavieb.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Zásady prijímacieho konania na bakalárske štúdium

INFO

Doplňujúce informácie

Študijný program PSAPodmienky pre zahraničných študentov

Požadované dokumentyBez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Základnou podmienkou prijatia je úspešné absolvovanie strednej školy maturitnou skúškou. Uchádzač, ktorý nepreukáže splnenie tejto podmienky do termínu prijímacieho konania, môže byť na štúdium prijatý podmienečne s tým, že splnenie uvedenej podmienky preukáže najneskôr v deň určený na zápis na štúdium.

Doklad  potvrdzujúci znalosť slovenského jazyka minimálne na úrovni B1 alebo absolvovanie maturitnej skúšky zo slovenského jazyka (ak sa uchádzač hlási na štúdium v slovenskom jazyku, alebo v kombinácii slovenský jazyk a anglický jazyk) do termínu 8.mája 2024 (resp. 19.8.2024 v 2. kole prijímacích skúšok). Bez tohoto dokladu nebude uchádzač prijatý na štúdium.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia VáclavíkováVšeobecné informácie k prijímacej skúške

V súčasnosti prijímame bez prijímacích skúšokForma prijímacej skúšky

V súčasnosti prijímame bez prijímacích skúšok  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2023 - 30.04.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    20.05.2024 - 05.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
160


Aktuálny počet podaných prihlášok:
941


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Doplňujúce informácie k ročnému školnému:
Úplné znenie smernice rektora STU o školnom a poplatkoch: https://www.stuba.sk/buxus/docs/stu/pracoviska/rektorat/odd_pravne_organizacne/UZ_Smernica_skolne%20a%20poplatky_2024_2025_D1a2_signed.pdf
prejsť na internú smernicu školy

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 17.06.2024 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje