Pôrodná asistencia

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú oprávnení vykonávať zdravotnícke povolanie pôrodná asistentka v ústavných
zdravotníckych zariadeniach a špecializovanej ambulantnej starostlivosti o matku a dieťa.
Môžu vykonávať nezávislú prax v pôrodnej asistencii v rámci platných legislatívnych
predpisov.
Absolvent po splnení zákonom stanovenej praxe má predpoklady pre pokračovanie vo vyšších stupňoch vzdelávania študijného programu a v ďalšom vzdelávaní (špecializačné štúdium a certifikačná príprava).Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úspešné absolvovanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania s maturitou,

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška v stanovenom termíne so všetkými požadovanými dokladmi, (vrátane uvedenia známok v prihláške z koncoročných vysvedčení za 1., 2., 3. ročník zo strednej školy, potvrdený strednou školou, ak stredná škola známky nepotvrdzuje, uchádzač predloží notárom overené koncoročné vysvedčenia za 1., 2. a 3.  ročník zo strednej školy,

- zdravotná spôsobilosť na štúdium na vysokej škole a výkon povolania pôrodná asistentka po úspešnom ukončení štúdia, uchádzač dokladuje potvrdenie lekára o splnení kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č. 364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory,

- uhradenie stanovených poplatkov za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania,Doplňujúce informácie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- uchádzači budú prijatí bez prijímacích skúšok na základe priemeru z dosiahnutých študijných výsledkov počas štúdia na strednej / strednej odbornej škole. Sumárny priemer sa vypočíta zo študijných priemerov z koncoročných vysvedčení za 1., 2., 3. ročník štúdia na strednej škole, (vrátane štúdia na osemročnom gymnáziu alebo konzervatóriu),

- na štúdium bude prijatý stanovený počet uchádzačov z poradovníka podľa dosiahnutého priemeru z koncoročných vysvedčení.

- poradie prijatých uchádzačov bude zverejnené na webovom sídle univerzity a fakulty pod číslom elektronickej prihlášky uchádzača.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

Kontakt: e-mail: terezia.krcmeryova@szu.sk, tel.: +421 2 59 370 469

Bližšie informácie: https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- prihlášku musí uchádzač zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami doručiť poštou,

- k prihláške na vysokú školu musí byť doložené potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe.

K prihláške uchádzač pripojí:

- štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),

- maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike), uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024, pošlú maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) do 15. 6. 2024,

-  uchádzači, ktorí maturujú v  školskom roku 2023/2024 si dajú potvrdiť strednou školou správnosť údajov – známky a priemerov z koncoročných vysvedčení za 1. až 3. ročník, priamo vo vytlačenej verzii e-prihlášky (2. strana prihlášky), od uchádzačov, ktorí maturovali v školskom roku 2022/2023 a skôr sa nevyžaduje potvrdenie známok strednou školou, dokladajú notárom overené koncoročné vysvedčenia za 1. až 3. ročník strednej školy,

- u uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy (viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: http://minedu.sk, časť uznávanie dokladov o vzdelaní),

- doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie doklad o zaplatení poplatku: materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium: 50 € (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).

Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi  nevracia.

- v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

Uchádzač s prihláškou neposiela rôzne diplomy, certifikáty a osvedčenia, nezohľadňujú sa v prijímacom konaní.Forma prijímacej skúšky

- bez prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    29.02.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie
  • životopis
  • potvrdenie od lekára
  • doklad o zaplatení poplatku 50,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1002008402

- správa pre prijímateľa: FOaZOŠ - PA, meno a priezvisko

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ivan Širka – ivan.sirka@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 21:32

Upozorniť na neaktuálne údaje