Pilot

Štúdium je zamerané na výchovu vysokoškolsky vzdelaných profesionálnych pilotov pre miesta v leteckých spoločnostiach, pre ktoré sa požaduje daný stupeň vzdelania. Náplň štúdia vychádza z kvalifikačných predpokladov, ktoré sú novovytvorené pre štáty EÚ a sú zakotvené v predpisoch pre spôsobilosť pilotov civilného letectva.. Na teoretické a všeobecné predmety, ktoré sú sústredené do prvého ročníka nadväzujú v ďalších dvoch rokoch špeciálne predmety definované európskymi predpismi agentúry EASA. Vysokoškolské štúdium má za cieľ, aby absolvent získal nielen ucelené bakalárske vzdelanie v odbore, ale zároveň ho pripravuje na vykonanie teoretických skúšok ATPL, ktorých vykonanie je nevyhnutným predpokladom pre vydanie preukazu pilota civilných lietadiel Dopravným úradom Slovenskej republiky. Teoretické štúdium je organizované tak, aby študent mal možnosť behom štúdia absolvovať praktický letecký výcvik vo vybraných leteckých školách. Štúdium je ukončené štátnou skúškou spojenou s obhajobou bakalárskej práce.

Kvalifikačná pripravenosť a miera profesijnej adaptability na podmienky a požiadavky praxe:

Absolvent je pripravený k výkonu činnosti profesionálneho pilota  v súlade s leteckými Európskymi predpismi, čo ho oprávňuje po vykonaní  konkrétnych skúšok byť profesionálnym pilotom podľa získaného preukazu spôsobilosti. Študent, ktorému sa nedarí , alebo nie je schopný ukončiť výcvik v celom rozsahu počas štúdia, môže požiadať Dopravný  úrad SR o skúšku z teoretických znalostí a o praktickú skúšku pre získanie preukazu spôsobilosti iného stupňa v rámci jeho zamestnania.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

      V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF.

      Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.Doplňujúce informácie

Špecifické podmienky prijatia na študijný program Pilot

      Podmienkou štúdia študijného programu Pilot je včasné absolvovanie zdravotnej prehliadky (na vlastné náklady) do 31.08.2021 a získanie osvedčenia o leteckej zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy (odporúča sa 1. trieda) v zmysle leteckej legislatívy EASA. Zdravotnú prehliadku je možné absolvovať v poverených zdravotníckych zariadeniach, respektíve u poverených lekároch (pozor na dlhšie objednávacie termíny):

http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/zdravotna-sposobilost/povereni-lekari/

      Súčasťou štúdia študijného programu Pilot je praktický letecký výcvik. Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je získanie licencie súkromného pilota lietadiel PPL(A). Uchádzači, ktorí už získali pilotnú licenciu pred začiatkom štúdia alebo začali letecký výcvik (aj na iných kategóriách lietadiel), budú posúdení individuálne. Náklady na praktický letecký výcvik si hradia študenti sami. Praktický letecký výcvik počas štúdia sa vykonáva v partnerských výcvikových organizáciách Leteckej fakulty. Ďalšie informácie o leteckom výcviku: klp.lf@tuke.skKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lucia.melnikova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    27.05.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Účet IBAN:                                       SK96 8180 0000 0070 0020 1621     

Variabilný symbol:                             55903                           

Konštantný symbol:                           0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 18.03.2022 09:26

Upozorniť na neaktuálne údaje