Pilot

Štúdium je zamerané na výchovu vysokoškolsky vzdelaných profesionálnych pilotov a riadiacich letovej prevádzky pre pracovné pozície v civilnom a vojenskom letectve, pre ktoré sa požaduje daný stupeň vzdelania. Náplň štúdia vychádza z kvalifikačných predpokladov, ktoré sú vytvorené pre štáty EÚ a sú zakotvené v predpisoch pre spôsobilosť pilotov a riadiacich letovej prevádzky. Na teoretické a všeobecné predmety, ktoré sú sústredené do prvého ročníka, nadväzujú v ďalších dvoch rokoch odborné predmety definované európskymi predpismi agentúry EASA. Vysokoškolské štúdium má za cieľ, aby absolvent získal nielen ucelené bakalárske vzdelanie v odbore, ale zároveň ho pripravuje podľa zvolenej špecializácie na vykonanie teoretických skúšok ATPL, respektíve skúšok podľa nariadenie komisie (EÚ) č. 2015/340, ktorých vykonanie je nevyhnutným predpokladom pre vydanie preukazu pilota, respektíve preukazu riadiaceho letovej prevádzky. Teoretické štúdium je organizované tak, aby študent mal možnosť počas štúdia absolvovať praktický letecký výcvik vo vybraných výcvikových organizáciách. Štúdium je ukončené štátnou skúškou spojenou s obhajobou bakalárskej práce.

 Uplatnenie absolventov

Kvalifikačná pripravenosť a miera profesijnej adaptability na podmienky a požiadavky praxe:

 

Absolvent študijného programu Pilot v špecializácii Pilotovanie lietadiel je pripravený k výkonu činnosti profesionálneho pilota v súlade s leteckými Európskymi predpismi, čo ho oprávňuje po vykonaní konkrétnych skúšok byť profesionálnym pilotom podľa získaného preukazu spôsobilosti.

 

Absolvent študijného programu Pilot v špecializácii Riadenie letovej prevádzky je pripravený k výkonu činnosti profesionálneho riadiaceho letovej prevádzky  v súlade s leteckými Európskymi predpismi, čo ho oprávňuje po vykonaní  konkrétnych skúšok byť riadiacim letovej prevádzky podľa získaného preukazu spôsobilosti.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Všeobecné podmienky prijatia na štúdium

      V súlade s §56, §57 a §58 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách, základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu prvého stupňa je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania. Prihlášku na štúdium je možné podať elektronicky cez informačný systém MAIS TUKE (e-prihláška), v papierovej forme poštou, alebo osobne na Študijnom referáte LF.

      Uchádzač o bakalárske štúdium na TUKE sa môže na jednej prihláške prihlásiť iba na jeden študijný program. V prípade neprijatia na vybraný študijný program môže byť uchádzačovi ponúknutý iný študijný program.Doplňujúce informácie

Špecifické podmienky prijatia na študijný program Pilot

      Podmienkou štúdia študijného programu Pilot je včasné absolvovanie zdravotnej prehliadky (na vlastné náklady) do 31.08.2024 a získanie osvedčenia o leteckej zdravotnej spôsobilosti minimálne 2. triedy (odporúča sa 1. trieda) v zmysle leteckej legislatívy EASA. Zdravotnú prehliadku je možné absolvovať v poverených zdravotníckych zariadeniach, respektíve u poverených lekároch (pozor na dlhšie objednávacie termíny):

http://letectvo.nsat.sk/letecky-personal-2/zdravotna-sposobilost/povereni-lekari/

      Súčasťou štúdia študijného programu Pilot je praktický letecký výcvik. Minimálna požadovaná dosiahnutá úroveň výcviku počas štúdia je získanie licencie súkromného pilota lietadiel PPL(A). Uchádzači, ktorí už získali pilotnú licenciu pred začiatkom štúdia alebo začali letecký výcvik (aj na iných kategóriách lietadiel), budú posúdení individuálne. Náklady na praktický letecký výcvik si hradia študenti sami. Praktický letecký výcvik počas štúdia sa vykonáva v partnerských výcvikových organizáciách Leteckej fakulty. Ďalšie informácie o leteckom výcviku: klp.lf@tuke.skBez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

lucia.melnikova@tuke.skĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    26.05.2024

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    19.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Účet IBAN:                                       SK96 8180 0000 0070 0020 1621     

Variabilný symbol:                             55903                           

Konštantný symbol:                           0308

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Kaľavský, PhD. – peter.kalavsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 24.06.2024 10:32

Upozorniť na neaktuálne údaje