Parazitárne choroby zvierat

Pre 3. stupeň sú požadované ako výstupy vzdelávania široké vedomosti v danej oblasti práce alebo danom odbore štúdia vrátane vedeckej a pedagogickej práce a kritického chápania teórií a zásad. Študijný program doktorandského štúdia v dennej forme definuje predpísanú skladbu predmetov a ponuku predmetov, na základe ktorej si doktorand v spolupráci so školiteľom vypracuje svoj individuálny študijný plán a vyplní zápisný list v AIS. Obsahovú časť doktorandského štúdia určuje školiteľ vo forme individuálneho študijného plánu. Študijný plán sa vypracuje na jednotnom tlačive do jedného mesiaca po nástupe na štúdium špecificky k téme dizertačnej práce a schvaľuje ho osoba zodpovedná za uskutočňovanie, rozvoj a zabezpečenie kvality študijného programu. Študijný plán sa dopĺňa o základnú metodiku dizertačnej práce. Metodika, ktorú spracuje doktorand v spolupráci so školiteľom do troch mesiacov po nástupe na štúdium, obsahuje najmä stav v riešení danej problematiky, základné vedecké, spoločenské a realizačné ciele a časový harmonogram experimentálnej činnosti. Študijný plán doktoranda pozostáva zo študijnej časti, ktorá sa končí dizertačnou skúškou, vedeckej časti a obhajoby dizertačnej práce. Jednotlivým predmetom v študijnej časti a aktivitám vo vedeckej časti sú pridelené kredity (ECTS, čl. 10, Kreditový systém). Študijná časť predstavuje 1/3 rozsahu študijného programu. Sústreďuje sa na získanie hlbokých teoretických poznatkov a osvojenie si metodologického systému podporeného znalosťou vybraných predmetov.
V individuálnom študijnom pláne doktoranda sa uvádza zoznam predmetov vrátane odborného cudzieho jazyka, ktoré má doktorand absolvovať, zoznam predmetov dizertačnej skúšky vybraných zo zoznamu schváleného komisiou pre študijný program tretieho stupňa a zoznam povinnej a odporúčanej literatúry, ktorú má doktorand preštudovať v rámci svojej individuálnej prípravy na dizertačnú skúšku. Povinné predmety sú predpísané študentovi na základe požiadaviek pre profil absolventa študijného odboru. Povinné a povinne voliteľné predmety si študent vyberá z ponuky predmetov študijného programu (Katalóg povinných a povinne voliteľných predmetov pre tretí stupeň vysokoškolského vzdelávania) v súlade s témou dizertačnej práce a dopĺňa nimi požadovaný počet kreditov. Absolvovanie predmetov sa spravidla končí skúškou. Absolvovaním povinných predmetov doktorand získa vedomosti z oblasti helmintológie, parazitológie včiel  a zveri, protozoológie a parazitozoonóz. Absolvovaním povinne voliteľných predmetov získa absolvent všeobecné poznatky o parazitológii vrátane parazitárnych chorôb rýb, o arachnoentomológii a molekulovej parazitológii, kde absolvent získa vedomosti o molekulových  vlastnostiach a genomike parazitov.
V súvislosti s chorobnými procesmi, má znalosti o vyšetrovacích diagnostických metódach parazitóz; má vedecké poznatky o parazitárnych chorobách spoločenských zvierat
s dôrazom na zoonózy klasifikované podľa OIE a WHO; taktiež absolvent je schopný sa orientovať v patologických procesoch a rozpoznávať klinické príznaky parazitóz, zvláda management veterinárnej starostlivosti o pacientov a klientov a ovláda laboratórne techniky a vedecké metódy, zvláda  management podávania terapie pri jednotlivých ochoreniach, ovláda preventívne veterinárne zdravotné programy pre rôzne druhy zvierat získané vedecké poznatky, vedomosti a zručnosti v oblasti parazitológie. Z uvedeného vyplýva, že absolvent získa pokročilé a špecializované zručnosti a techniky vrátane schopnosti syntézy a hodnotenia, ktoré sa požadujú na riešenie zásadných problémov v oblasti výskumu a/alebo inovácie a na rozšírenie a nové vymedzenie existujúcich vedomosti alebo odborných postupov.

 

Absolvent študijného programu parazitárne choroby zvierat je spôsobilý pôsobiť v rôznych profesijných sférach spoločnosti (odborné činnosti pre súkromných veterinárnych lekárov, odborné činnosti pre diagnostické laboratória, špecializované vedecké pracoviská SAV), pri výkone epizootologickej a epidemiologickej činnosti pri ochrane zdravia zvierat a ľudí, ako aj prevencii parazitárnych ochorení a ochrane životného prostredia. Vedecká časť predstavuje 2/3 študijného programu. Realizuje sa systematicky samostatnou a tímovou vedecko-výskumnou činnosťou zameranou na tému dizertačnej práce. Neoddeliteľnou súčasťou štúdia je aktívna účasť študenta na konferenciách, seminároch a jeho publikačná činnosť.  V individuálnom študijnom pláne doktoranda je uvedená téma dizertačnej práce, ktorú môže školiteľ v zápisnom liste doktoranda upraviť po súhlase predsedu komisie pre študijný program tretieho stupňa a vedenia UVLF v období pred dizertačnou skúškou. Absolvovaním profilových predmetov absolvent získa zručnosti, ktoré mu umožnia zvládať praktické zručnosti a vedecké znalosti potrebné na implementáciu a dokončenie vedeckých metód vrátane laboratórnych diagnostických metód pri prístrojovom vybavení jednotlivých pracovísk. Bude mať zručnosti potrebné na odber biologických vzoriek
a vykonávanie laboratórnych metodických postupov v danej oblasti parazitológie. Všeobecne definované kompetencie pre túto úroveň sú - schopnosť riadiť komplexné technické alebo odborné činnosti alebo projekty, niesť zodpovednosť za rozhodovanie
v nepredvídateľnom pracovnom alebo študijnom prostredí, prijať zodpovednosť za vedeckú prácu a publikovanie výsledkov vedeckých cieľov v domácich a zahraničných periodikách, riadenie profesijného rozvoja jednotlivcov a skupín. Konkrétne kompetencie budú súvisieť s pracovno-právnym postavením absolventa 3. stupňa.

Absolvent sa vyznačuje schopnosťou prejavovať značnú autoritu, inováciu, samostatnosť, vedeckú a odbornú bezúhonnosť a trvalý záväzok rozvíjať nové myšlienky alebo postupy, ktoré sú v popredí daného pracovného alebo študijného prostredia vrátane výskumu, ako aj nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké
a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledkami vlastnej tvorivej práce prispieva k rozvoju vedy, vedeckého poznania a aplikácií získaných poznatkov do praxe. Výsledky výskumu a vývoja prezentuje pred odbornou komunitou samostatne. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím
v príslušnom študijnom programe. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže samostatne navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupyUplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu parazitárne choroby zvierat sa vie uplatniť ako asistent veterinárnej praxe, v pedagogickom procese univerzít prírodovedeckého a medicínskeho zamerania, v organizáciách na ochranu zvierat, ako vedecký pracovník vo veterinárskej
a farmaceutickej praxi, pre veterinárne vydavateľstvo, ako odborník na parazitárne choroby zvierat ako laboratórny dozor pre vyšetrovacie metódy pre zvieratá aj ľudí, poradca v chove zvierat a v zoologických záhradách a pod.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický)

Ústna skúškaTesty

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický) v trvaní 60 minút.  • Podanie prihlášky na štúdium

    14.04.2023 - 15.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.07.2023 - 03.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 5000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Kočutová – michaela.kocutova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2023 09:25

Upozorniť na neaktuálne údaje