Organická chémia

Uplatnenie absolventov

Absolventi magisterského študijného programu Organická chémia rozumie do hĺbky študovaným teóriám, metódam a postupom chémie. Je chemikom špecialistom v organickej chémii. Absolventi druhého stupňa vysokoškolského štúdia organická chémia dokážu uskutočňovať organické syntézy, separovať a čistiť produkty, identifikovať ich štruktúru pomocou spektrálnych metód, samostatne realizovať výskum v organickej chémii.

Absolvent vie samostatne a tvorivo využívať špecializovaný pojmový aparát a metódy organickej chémie. Ovládajú prácu s personálnym počítačom, základy chemickej informatiky, prácu s organickými databázami, základy molekulového modelovania.

Absolvent je tiež schopný asistovať pri vyučovaní špecializovaných chemických predmetov na vysokých školách a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti. Získané teoretické a praktické vedomosti mu umožňujú riadiť tímy technických pracovníkov a absolventov bakalárskeho štúdia chémie a prevziať zodpovednosť za komplexné riešenia. Absolvent sa môže uplatniť  v celej škále organicko-chemických aplikácií s prepojením na medicínsku a farmaceutickú chémiu, materiálovú a environmentálnu chémiu, v ktorých uplatňuje pokročilé metódy a techniky vedeckého výskumu.

Interdisciplinárny charakter organickej chémie dáva absolventom tohto študijného odboru veľké možnosti  uplatnenia v rôznych špecializáciách v  celosvetovom meradle.

Značná časť absolventov bude pokračovať na 3. stupni štúdia (doktorandské štúdium na získanie vedeckej hodnosti PhD.) v odbore organická chémia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

a.)      Uchádzači o magisterské študijné programy sú prijímaní na štúdium buď na základe výsledkov prijímacej skúšky alebo bez prijímacej skúšky, na základe posúdenia váženého študijného priemeru (VŠP), vhodnosti resp. príbuznosti absolvovaného bakalárskeho štúdia a odborných aktivít (OA) uchádzača.

b.)      O spôsobe prijatia rozhoduje prijímacia komisia, ktorá má minimálne troch členov a spravidla pozostáva z riaditeľa a garantov študijných programov realizovaných na ústave PF UPJŠ, ktorý je hlavným poskytovateľom daného študijného programu.

c.)      Prijímacia komisia posúdi u uchádzača kompatibilitu absolvovaného bakalárskeho študijného programu a študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, dosiahnuté študijné výsledky predchádzajúceho bakalárskeho štúdia, počet uchádzačov a kapacitu študijného programu. Pre daný študijný program komisia odporučí dekanovi fakulty prijímanie buď na základe výsledkov prijímacej skúšky, alebo na základe posúdenia výsledkov predchádzajúceho bakalárskeho štúdia.Doplňujúce informácie

Záujemca o štúdium sa môže uchádzať o dva študijné programy, pričom v prihláške určí ich poradie. Program, ktorý je uvedený ako prvý v poradí, je považovaný za jeho prvú (preferovanú) voľbu. V prípade, ak uchádzač nebude prijatý na štúdium preferovaného programu, môže byť prijatý na druhý v poradí uvedený program, ak v ňom spĺňa podmienky na prijatie. Ak je uchádzač prijatý na preferovaný program, druhý študijný program sa považuje za bezpredmetný. Poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania sa uvedením druhého študijného programu nezvyšuje.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti, ktorí budú študovať v slovenskom jazyku sú prijímaní za rovnakých podmienok ako slovenskí uchádzači. V prípade štúdia v anglickom jazyku, sú prijímaní a študujú na základe zmluvy o štúdiu, ktorá sa uzatvára s každým uchádzačom individuálne.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

a.)      Prijímanie bez prijímacej skúšky je možné, ak má uchádzač ukončené bakalárske štúdium kompatibilné s bakalárskym štúdiom realizovaným na PF UPJŠ, na ktoré nadväzuje magisterské štúdium, na ktoré sa hlási. Kompatibilita študijných programov sa posudzuje na základe absolvovania štúdia v profilujúcich predmetoch a oblastiach uvedených v Prílohe 1. Bez prijímacej skúšky môžu byť prijatí len tí uchádzači, ktorých vážený študijný priemer (VŠP) počas bakalárskeho štúdia nie je horší ako 2,5.

b.)      Pri prijímaní bez prijímacej skúšky prijímacia komisia posudzuje:

 • vážený študijný priemer (VŠP) a výsledky štúdia z profilujúcich predmetov podľa zvoleného programu štúdia uvedených v Prílohe 1.
 • odborné aktivity uchádzača (OA).

Profilujúce predmety pre jednotlivé študijné programy sú uvedené v Prílohe 1.

c.)      Pri prijímaní uchádzačov podľa bodu b.) prijímacia komisia zoradí uchádzačov do poradovníka vzostupne podľa hodnoty koeficientu , kde:

OA=1,    ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na fakultnej úrovni (napr. umiestnenie na jednom z prvých troch miest na fakultnom kole ŠVK, práca v prospech ústavu/katedry, pomoc pri organizovaní súťaží s regionálnou pôsobnosťou...),

OA=1,5, ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na celoštátnej úrovni (napr. úspešná reprezentácia na celoštátnom kole ŠVK, pomoc pri organizovaní súťaží s celoslovenskou pôsobnosťou, spoluautorstvo odborných publikácií vydaných na Slovensku...),

OA=2,    ak uchádzač preukázateľne doložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia na medzinárodnej úrovni (napr. úspešná reprezentácia na medzinárodnom kole ŠVK, spoluautorstvo odborných publikácií vydaných v zahraničí...).

V prípade, že uchádzač nedoložil odborné aktivity vykonávané počas predchádzajúceho bakalárskeho štúdia, OA = 0.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Fakulta si vyhradzuje právo rozhodnúť o neotvorení študijného programu v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky na prijatie. V takomto prípade bude rozhodnutie oznámené uchádzačom a tí budú vyzvaní k zmene študijného programu. Ak uchádzač ponuku neakceptuje, fakulta mu vráti poplatok za zabezpečenie prijímacieho konania v plnej výške. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.04.2022 - 30.06.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  15.08.2022 - 31.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Prílohy
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok je potrebné uhradiť výhradne bankovým prevodom

číslo účtu: 7000078491, kód banky: 8180

IBAN: SK2881800000007000078491

variabilný symbol: 2997

špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

konštantný symbol: 0308

správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 22.03.2022 07:37

Upozorniť na neaktuálne údaje