Nosné konštrukcie stavieb

Absolvent nájde uplatnenie ako samostatný a riadiaci pracovník tímu pri navrhovaní a zhotovovaní či rekonštrukciách nosných konštrukcií pozemných stavieb, uplatní sa v útvaroch štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, v investorských útvaroch, v projekčnej činnosti, marketingu, vzdelávacej sústave, regionálnom rozvoji, ale aj v riadiacej a podnikateľskej sfére.

Uplatnenie absolventov
Absolvent sa uplatní sa ako samostatný a riadiaci pracovník tímu pri navrhovaní a zhotovovaní či rekonštrukciách nosných konštrukcií pozemných stavieb, ako aj v útvaroch štátnej správy, v orgánoch miestnej samosprávy, v investorských útvaroch, v projekčnej činnosti, marketingu, vzdelávacej sústave, regionálnom rozvoji, ale aj v riadiacej a podnikateľskej sfére.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Zásady prijímacieho konania na štúdium študijných programov
druhého stupňa štúdiaDoplňujúce informácie

INFOKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Štefánia VáclavíkováĽutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
 • Podanie prihlášky na štúdium

  10.01.2022 - 02.06.2022

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  24.06.2022 - 08.08.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Aktuálny počet podaných prihlášok:
38


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • bakalársky diplom (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení manipulačného poplatku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

IBAN účtu: SK1081800000007000359533

BIC/SWIFT kód banky:  SPSRSKBA

Variabilný symbol: systém Vám pri prihlasovaní vygeneruje Váš individuálny variabilný symbol.

Do poznámky pre príjemcu uveďte Vaše priezvisko a meno, skratku študijného programu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Korčák – peter.korcak@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 28.06.2022 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje