Mediálne štúdiá

Bakalársky stupeň študijného programu mediálne štúdiá ponúka základné teoretické vedomosti z disciplín skúmajúcich mediálnu komunikáciu (jazykoveda, sociológia, psychológia, filozofia, ekonómia a i.), ktoré spoločne rozvíjajú kritický a analytický pohľad na úlohu médií v životoch jednotlivcov a vo fungovaní spoločnosti ako celku. Okrem vedomostnej bázy disponujú absolventi a absolventky mediálnych štúdií praktickými schopnosťami a zručnosťami, ktoré im umožňujú vykonávanie práce v rozličných inštitúciách mediálnej a marketingovej sféry. Nadobudnuté komunikačné kompetencie zahŕňajú aj dôsledné ovládanie slovenského jazyka a možností jeho tvorivého používania v rozmanitých mediálnych žánroch. Okrem štandardných tém definovaných študijným odborom dotvára profil absolventov a absolventiek špecializácia v priebehu štúdia – možnosť uprednostniť teoretickú alebo praktickú profiláciu, resp. zameranie sa na vybrané odvetvie mediálnej produkcie (napr. na tlačové alebo elektronické médiá). Vedomosti a zručnosti si tiež možno počas štúdia voliteľne rozširovať v oblastiach, ktoré sú predmetom dlhodobej vedeckej i pedagogickej špecializácie Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU v Prešove (napr. jazyk médií, osobitne štylistika a zvuková rovina jazyka v médiách, analýza popkultúry, aplikácia semiotiky a gender studies v interpretácii médií a i.).Uplatnenie absolventov

Študent získava vedomosti z disciplín analyzujúcich masmediálnu komunikáciu (filozofia, psychológia,sociológia, lingvistika, ekonómia a pod.) ako predpoklad širšej vedomostnej základne kritického a analytického pohľadu na úlohu médií pre jednotlivca a spoločnosť. 

Počas štúdia nadobúda široké poznatky z teórie a praxe masových a nových médií, marketingua marketingovej komunikácie, t. j. zo všetkých oblastí mediálnej a marketingovej sféry, v ktorých existujú osobité formy komunikácie: kreovanie, produkcia,postprodukcia, interpretácia mediálnych a marketingových obsahov, ich šírenie a distribúcia, ale ajvýskumy ich účinkov. Je schopný pôsobiť v mediálnych a marketingových inštitúciách aj v iných subjektoch, v ktorých sa dané postupy a procesy uplatňujú.  

Okrem vedomostnej bázy disponuje absolvent praktickými zručnosťami a schopnosťami, ktoré mu umožnia aktívne a tvorivo vystupovať v rôznych masmediálnych a marketingových procesoch. Je schopný tvorivo, organizačne a administratívne pôsobiť vo všetkých mediálnych a marketingových organizáciách, ktoré si vyžadujú odborníkov na rôzne druhy a formy komunikácie.  

Absolvent študijného programu ovláda dejiny a teóriu žurnalistiky, filmovej tvorby, základy marketingu, profesijnú etiku; teóriu a dejiny masovej komunikácie, získa informácie o súčasnom stave masmediálnej a marketingovej komunikácie doma a vo svete, základy z oblasti jazykovej kultúry, umeleckej kultúry, mediálneho a autorského práva, psychológie, sociológie, ekonomiky, manažmentu a aplikuje ich na oblasť mediálnej a marketingovej komunikácie. 

Kompetencie absolventa okrem štandardných tém definovaných študijným odborom dotvára špecializácia zvolená v priebehu štúdia, keď má študent možnosť uprednostniť teoretickú, alebo skôr praktickú profiláciu; resp. vybrané odvetvie mediálnej produkcie (napr. zameranie na tlačové, alebo skôr na elektronické médiá). Absolvent zároveň disponuje vedomosťami a zručnosťami rozširovanými počas štúdia na základe vlastného výberu v oblastiach, ktoré sú predmetom dlhodobej vedeckej i pedagogickej špecializácie Inštitútu slovakistiky a mediálnych štúdií FF PU v Prešove (najmä jazyk médií, obzvlášť štylistika mediálnych textov a analýza zvukovej roviny jazyka v médiách, analýza popkultúry, aplikácia semiotiky a rodových štúdií v analýze médií a i.).Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kombinácia posúdenia komplexných výsledkov stredoškolského štúdia s dôrazom na príslušné študijné predmety a individuálneho výkonu na prijímacích skúškach. Hodnotenie: 50 % výkon pri osobnej účasti (talentová skúška, pohovor, test) a 50 % komplexné hodnotenie výsledkov štúdia.Doplňujúce informácie

a)    na FF PU v Prešove si uchádzač môže podať viac prihlášok s uvedením jedného študijného programu na každej prihláške;

b)   poplatok uchádzači uhradia prevodom, alebo poštovým peňažným poukazom U, doklad o zaplatení je potrebné nalepiť na 3. stranu prihlášky;

c)    nebudú akceptované prihlášky bez doložených výsledkov stredoškolského štúdia  a dokladu o úhrade poplatku;

d)   uchádzač, ktorý vykonal maturitnú skúšku v predchádzajúcom období, doručí spolu s prihláškou na štúdium overené kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia), overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške a životopis;

e)    uchádzač, ktorý vykoná maturitnú skúšku v roku 2021, doručí spolu s prihláškou na štúdium školou overené výsledky koncoročných vysvedčení z 1. – 3. ročníka a polročné vysvedčenie zo 4. ročníka (v prípade 4-ročného štúdia), resp. kópie koncoročných vysvedčení z 1. – 4. ročníka a polročné vysvedčenie z 5. ročníka (v prípade 5-ročného štúdia), životopis a po absolvovaní maturitnej skúšky pošle fakulte overenú kópiu vysvedčenia o maturitnej skúške;

f)    úradne neoverené kópie vysvedčení a nenostrifikované maturitné vysvedčenia zo zahraničných stredných škôl sa nebudú akceptovať;

g)   uchádzači so špecifickými potrebami doložia k prihláške žiadosť, lekársky nález a odporúčanie odborného pracoviska pedagogicko-psychologického poradenstva,

h)   uchádzač o štúdium predloží ako súčasť prihlášky i lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, ktoré je dostupné na webe fakulty;

i)     ponúkané bakalárske študijné programy a ich úspešné ukončenie sú jednou z podmienok pre pokračovanie v akreditovaných magisterských študijných programoch;

j)     Filozofická fakulta sa pri prijímacom konaní riadi vnútorným predpisom „Zásady prijímacieho konania Filozofickej fakulty Prešovskej univerzity v Prešove“, ktorý bol vydaný Akademickým senátom Filozofickej fakulty v Prešove dňa 16. 9. 2009.

 Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia pre zahraničných uchádzačov o štúdium v slovenskom jazyku v prípade, ak predošlé vzdelanie neabsolvovali v Slovenskej republike alebo Českej republike):

Podmienkou prijatia na štúdium je predloženie dokladu o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (nostrifikácia).

Za zahraničného uchádzača o bakalárske štúdium je považovaný uchádzač, ktorý absolvoval stredoškolské štúdium mimo územia Slovenskej republiky.

Pre zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium v slovenskom jazyku platia nasledujúce podmienky:

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium prvého stupňa štúdia na Filozofickej fakulte je úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou.

Spôsob realizácie prijímacieho konania na bakalárske štúdium je rovnaký pre všetkých uchádzačov o bakalárske štúdium. V zmysle uvedeného sú konkrétne podmienky pre prijatie zahraničných uchádzačov o bakalárske štúdium nasledovné:

1.Pre uchádzačov o štúdium zo zahraničia je posledným dňom na podávanie prihlášok pre štúdium v akademickom roku 2020/2021 na Filozofickej fakulte PU v Prešove 30. 06. 2020.

2. Prihlášku je nutné podať kompletne vyplnenú vrátane príloh do uvedeného termínu na predpísanom tlačive a musí byť podpísaná uchádzačom.

3. K prihláške musia byť doložené doklady:

 • úradne preložené a overené stredoškolské vysvedčenia. Za posledný rok stredoškolského štúdia je potrebné doložiť úradne preložená a overené stredoškolské vysvedčenie za 1. polrok štúdia,
 • stanovisko k ekvivalencii stredoškolského štúdia vydané Ministerstvom školstva, vedy výskumu a športu SR – t.j. prevod známok maturitnej skúšky do slovenského hodnotiaceho systému (ukrajinskí uchádzači ekvivalenciu nedokladujú),
 • rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (tzv. nostrifikácia) vydaná príslušným Okresným školským úradom (v SR) https://www.minv.sk/?uznavanie-dokladov-o-vzdelani-1.
 • absolventi stredoškolského štúdia v akademickom roku 2020/2021 rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní (tzv. nostrifikácia) vydaná príslušným Okresným školským úradom (v SR) https://www.minv.sk/?uznavanie-dokladov-o-vzdelani-1 – odovzdajú pri zápise
 • životopis v slovenskom jazyku,
 • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Sabolová Fabianová Antónia, PhD.

 antonia.sabolova.fabianova@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Talentová skúška pozostávajúca z krátkej písomnej kompozície a z ústneho mediálneho vystúpenia.Forma prijímacej skúšky

písomná a ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.05.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  21.05.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • overené výsledky stredoškolského štúdia (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Číslo účtu v tvare IBAN: SK87 8180 0000 0070 0007 8205

SWIFT: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 10100041

Adresa na zaslanie poplatku a prihlášky: Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta, ul. 17. novembra 1, 080 78 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Katarína Mikitová – katarina.mikitova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 07.04.2021 11:18

Upozorniť na neaktuálne údaje