Marketingový a obchodný manažment

Študijný program Marketingový a obchodný manažment je študijným programom doktorandského štúdia v študijnom odbore 3.3.10 Obchod a marketing. Študijný program sa realizuje dennou i externou formou, pričom štandardná dĺžka štúdia na dennej forme sú 3 roky a na externej forme 4 roky.Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Marketingový a obchodný manažment ovládajú vedecké metódy výskumu marketingového prostredia, trhových dát, správania spotrebiteľských a obchodných subjektov, ovládajú metódy simulácie a verifikácie marketingových riešení, dokážu aplikovať vedecké postupy v procesoch optimálneho formovania marketingových funkcií, marketingových procesov a marketingových nástrojov podnikateľských subjektov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium študijného programu 3. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte EU v Bratislave je absolvovanie študijného programu 2. stupňa štúdia a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Ďalšie podmienky prijatia na doktorandské štúdium sú:

 • ukončené vysokoškolské vzdelanie ekonomického zamerania,
 • alebo ukončené vysokoškolské vzdelanie iného zamerania a zároveň predloženie dokladu, ktorý potvrdzuje orientáciu uchádzača zodpovedajúcu profilu príslušného študijného odboru a študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási (napr. potvrdenie o ukončení inej formy ekonomického vzdelávania, prípadne doklad o minimálne trojročnom pracovnom zaradení uchádzača, ktoré zodpovedá profilu príslušného študijného odboru a študijného programu),
 • znalosť anglického jazyka.


Doplňujúce informácie

Prijímacie konanie na 3. stupeň štúdia na Ekonomickú univerzitu v Bratislave a jej fakulty sa uskutoční pre akademický rok 2019/2020 iba na akreditované študijné programy.

EU v Bratislave určila, že študijné programy v externej forme štúdia na 3. stupni štúdia, na ktoré bude prijímať študentov pre ak. rok 2019/2020, budú spoplatnené.Podmienky pre zahraničných študentov

V kontexte Európskeho priestoru vysokoškolského vzdelávania majú uchádzači rovnaké podmienky.

Uchádzač zo zahraničia alebo uchádzač, ktorý absolvoval 2. stupeň vysokoškolského štúdia na zahraničnej vysokej škole, predloží rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní na akademické účely, ktoré mu vydá Ekonomická univerzita v Bratislave, Pedagogické oddelenie. O uznanie požiada uchádzač písomne Obchodnú fakultu v dostatočnom časovom predstihu. K žiadosti uchádzač priloží:

a)  overenú fotokópiu dokladu o vzdelaní vydaného zahraničnou vysokou školou (diplom) a úradný preklad uvedeného dokladu vyhotovený prekladateľom zapísaným v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti Slovenskej republiky (ďalej len „zoznam“),

b)  overenú fotokópiu výpisu o absolvovaných predmetoch a vykonaných skúškach a úradný preklad tohto výpisu vyhotovený prekladateľom zapísaným v zozname,

c)  overenú fotokópiu dodatku k diplomu (ak ho zahraničná vysoká škola vydáva) a úradný preklad tohto dodatku vyhotovený prekladateľom zapísaným v zozname,

d)  odporúčanie Strediska pre uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium obsahuje prijímaciu skúšku vždy.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Jozef Orgonáš, PhD.

tel.: +421 2 67291123

e-mail: rozvoj.of@euba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

EU v Bratislave akceptuje iba takú elektronickú prihlášku, ktorá bude vytvorená v Akademickom informačnom systéme (AIS2) EU v Bratislave. EU v Bratislave nebude preberať do svojho systému elektronické prihlášky vytvorené na portáli VŠ (www.portalvs.sk).

Elektronická prihláška s návodom na jej vypĺňanie bude zverejnená od 5. 4. 2019 na stránke:

https://euba.sk/www_write/files/SK/uchadzaci/prihlasky/2018-2019/Manual_E-prihlaska-III-stupen.pdf

Pred začatím prijímacieho konania na doktorandské štúdium vypisuje fakulta témy dizertačných prác, o ktoré sa možno v rámci prijímacieho konania uchádzať. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ. Uchádzač o doktorandské štúdium sa prihlási na jednu z vypísaných tém. Obchodná fakulta zverejní vypísané témy spolu s podmienkami prijatia najneskôr dva mesiace pred posledným dňom určeným na podanie prihlášok na doktorandské štúdium.

Uchádzač o doktorandské štúdium na Obchodnej fakulte Ekonomickej univerzite v Bratislave (ďalej len „Obchodná fakulta“) si podáva prihlášku na predpísanom tlačive „Prihláška na vysokoškolské štúdium doktorandské – tretí stupeň“ iba:

-     elektronickou formou (informácie o elektronickej prihláške sú na stránke www.euba.sk – Uchádzač – Elektronická prihláška (https://e-prihlaska.euba.sk/ais/eprihlas/#!/home#%2Fhome).

Uchádzač, ktorý si podá elektronickú prihlášku, je povinný zároveň doručiť na Referát pre vedu a doktorandské štúdium Obchodnej fakulty všetky požadované prílohy vrátane projektov do 10. júna 2019.

Adresa na podávanie prihlášokObchodná fakulta Ekonomickej univerzity v Bratislave, Referát pre vedu a doktorandské štúdium (prihláška na 3. stupeň), Dolnozemská cesta č. 1, 852 35 Bratislava 5.

Všetky informácie k prijímaciemu konaniu na 3. stupni štúdia budú zverejnené na stránke:

https://of.euba.sk/studium/uchadzaci-o-studium/prijimacie-konanie-3-stupenForma prijímacej skúšky

PRIJÍMACIA SKÚŠKA NA DOKTORANDSKÉ ŠTÚDIUM POZOSTÁVA Z:

a) odbornej prijímacej skúšky súvisiacej so študijným programom 3. stupňa štúdia a vybranou témou dizertačnej práce, na ktoré sa uchádzač hlási (písomnou/ústnou formou), Na tento účel predkladá uchádzač, spolu s prihláškou na doktorandské štúdium a zoznamom doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác, projekt (tézy témy) dizertačnej práce, na ktorú sa hlási, v štátnom jazyku a v anglickom jazyku. V projekte (v rozsahu cca 15 strán formátu A4 ekvivalentnom počtu znakov vrátane medzier, vysvetliviek a poznámok pod čiarou v intervale 27 000 – 33 000) uvedie svoju základnú odbornú a vedeckú orientáciu, ktorou chce naplniť tému dizertačnej práce.

b) prijímacej skúšky z anglického jazyka (písomnou/ústnou formou). Obsahom jazykovej prijímacej skúšky je posúdenie komunikačnej kompetencie v anglickom jazyku. Overenie znalostí sa uskutoční na základe spracovania projektu v anglickom jazyku, ktorý zodpovedá problematike témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási. Štruktúra projektu v anglickom jazyku je rovnaká ako u projektu v štátnom jazyku.

c) posúdenia splnenia ďalších podmienok pre prijatie určených Obchodnou fakultou, vrátane motivačného listu so zameraním na perspektívnosť doktorandského štúdia pre uchádzača (formou zisťujúcou predpoklady a schopnosti na samostatnú tvorivú činnosť v oblasti vedy, resp. nadanie).Testy

- • Podanie prihlášky na štúdium

  05.04.2019 - 10.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  28.06.2019 - 28.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
5


Prílohy
 • projekt (tézy témy) dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač hlási, 2 exempláre v slovenskom jazyku a 1 exemplár v anglickom jazyku (papierová forma)
 • výpis výsledkov štúdia 2. stupňa vysokoškolského štúdia v jednotlivých semestroch (v prípade, ak uchádzač nemá k dispozícii dodatok diplomu) (papierová forma)
 • notársky overené fotokópie dokladov o dosiahnutom vzdelaní (diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) – absolventi EU v Bratislave musia overovať iba diplom, z vysvedčenia o štátnej skúške a dodatku k diplomu doručia kópie (papierová forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie
 • uchádzač so zníženou zdravotnou spôsobilosťou a uchádzač so špecifickými potrebami je povinný priložiť príslušný doklad a kontaktovať fakultu v záujme určenia formy prijímacej skúšky a spôsobu jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby formy (papierová forma)
 • motivačný list v štátnom jazyku, v ktorom sa akreditovaný študijný program 3. stupňa štúdia na Obchodnej fakulte uskutočňuje (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie je možné uhradiť výhradne bankovým prevodom (nie poštovým poukazom). Doklad o platbe uchádzač priloží k prihláške. Prevodný príkaz na úhradu v banke nie je dokladom o úhrade poplatku za prijímacie konanie. Ako doklad možno uznať výpis z bankového účtu, resp. potvrdenie o úhrade alebo potvrdenie o zrealizovanej platbe z internetového bankovníctva.

Upozornenie:

Pozor na uvedenie správneho názvu fakulty, správneho variabilného symbolu a správneho špecifického symbolu fakulty.

Pre úhradu poplatku za prijímacie konanie na Obchodnú fakultu EU v Bratislave sa použijú nasledovné identifikačné údaje (platí len pre úhradu z tuzemska alebo z krajín zapojených do SEPA):

a) názov fakulty v tvare: OF EUBA
b) IBAN: SK4781800000007000080671
c) SWIFT: SPSRSKBA
d) variabilný symbol: 
    - rodné číslo uchádzača (bez znaku lomky /)
    - u uchádzačov bez slovenského rodného čísla uviesť dátum narodenia v tvare: ddmmrr (napr. pre 25. 2. 1996 – 250296)
e) špecifický symbol: 1020003

Pre úhradu poplatku zo zahraničia (tretie krajiny nezapojené so SEPA) sa použijú nasledovné identifikačné údaje:

Bankové (povinné) údaje:
a) príjemca: Ekonomická univerzita v Bratislave
b) IBAN: SK4781800000007000080671
c) banka príjemcu: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava, Slovenská republika, SWIFT (BIC): SPSRSKBA
d) sprostredkujúca banka príjemcu: Všeobecná úverová banka, a.s., Mlynské Nivy 1, 829 90 Bratislava, Slovenská republika, SWIFT (BIC): SUBASKBX
e) poznámka: OF EUBA
f) variabilný symbol: 
    - rodné číslo uchádzača (bez znaku lomky /)
    - u uchádzačov bez slovenského rodného čísla uviesť dátum narodenia v tvare: ddmmrr (napr. pre 25. 2. 1996 – 250296)
g) špecifický symbol: 1020003

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Ekonomická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Renáta Malinová – malinova@dec.euba.sk
Posledná aktualizácia: 19.03.2019 17:01

Upozorniť na neaktuálne údaje