Marketingová komunikácia

Cieľom bakalárskeho študijného programu marketingová komunikácia je vytvoriť platformu na výchovu a vzdelávanie výkonných a tvorivých pracovníkov v oblasti marketingovej komunikácie, ktorí dokážu svoje získané teoretické vedomosti a praktické skúsenosti aplikovať v komerčnej oblasti, ale aj vo sfére tretieho sektora a sociálneho marketingu. Absolventi študijného programu dokážu riešiť problémy v jednotlivých oblastiach marketingovej komunikácie samostatne, resp. pracujú na obsahovej i formálnej stránke marketingovo-komunikačných, reklamných a mediálnych produktov. Profesionálne komunikujú s manažérmi, klientmi i odborníkmi z iných profesií.

Teoretické vedomosti a schopnosti: Študenti počas svojho bakalárskeho štúdia získavajú znalosti z oblasti teórie marketingu a marketingovej komunikácie, histórie a etiky reklamy, public relations, direct marketingu, sponzoringu, osobného predaja, podpory predaja, ako ďalších oblastí marketingovej komunikácie s presahom na nové, alternatívne formy a prostriedky marketingovej komunikácie, ako napr. online marketing, digitálna komunikácia, influencer marketing, content marketing a pod. Ovládajú proces tvorby propagačných prostriedkov, teóriu i prax komunikácie s verejnosťou. Získajú informácie o súčasnom stave marketingovej komunikácie vo svete a v našom trhovom prostredí v prepojení na ekonomickú situáciu v rámci Slovenskej republiky. Disponujú teoretickými vedomosťami z iných odborov, ako napr. slovenský jazyk (najmä štylistika), psychológia, sociológia, logika, dejiny umenia, estetika a dokážu ich funkčne aplikovať na oblasť marketingovej komunikácie. Ovládajú základné právne predpisy a etické normy.

Doplňujúce vedomosti a praktické zručnosti: Cieľom študijného programu marketingová komunikácia je už počas štúdia pripraviť študentov na prax a prispievať tak ich lepšiemu uplatneniu na pracovnom trhu. V spolupráci s odborníkmi z praxe katedra pripravuje prednášky, semináre, workshopy a diskusie na rôzne aktuálne témy z oblasti marketingovo-komunikačnej praxe, ktoré sú priamo implementované do pedagogického procesu. Študenti majú už počas štúdia možnosť stážovať a praxovať v odbore a katedra ich v tom aktívne podporuje. Ďalšou dôležitou aktivitou katedry v prepojení s praxou je Študentská reklamná agentúra. Jej úlohou je simulovať prácu v reálnej reklamnej agentúre, na základe čoho si študenti môžu vyskúšať nielen návrh, ale aj samotnú tvorbu komplexného marketingovo-komunikačného riešenia a získať tak cenné skúsenosti v rôznych pracovných pozíciách a rôznych oblastiach marketingovo-komunikačnej praxe. Cieľom Študentskej reklamnej agentúry je pripraviť študentov na riešenie reálnych úloh a problémov, naučiť ich pracovať v tímoch a osvojiť si základné manažérske zručnosti. Absolventi bakalárskeho štúdia vďaka tomu majú schopnosť navrhovať a realizovať rôzne marketingovo-komunikačné aktivity, komunikovať s verejnosťou a jej segmentami, ovládajú jazyk a štýl potrebný pre tvorbu marketingovo-komunikačných kampaní a reklamného textu, kreatívne pracujú pri tvorbe propagačných prostriedkov a marketingovo-komunikačných kampaní, dokážu pracovať efektívne ako členovia kreatívneho tímu pri tvorbe kampane, pri tvorivej práci akceptovať súčasné právne a etické normy v oblasti marketingovej komunikácie, udržiavať kontakt s vývojom marketingovej komunikácie, a tak pokračovať vo svojom ďalšom profesionálnom a kariérnom raste.Uplatnenie absolventov

Po ukončení štúdia sa absolventi vďaka špecifickosti odboru zameraného na oblasť marketingovej komunikácie najčastejšie uplatňujú:

 • v reklamných agentúrach,
 • v rôznych špecializovaných agentúrach (napr. v eventových agentúrach, PR agentúrach, digitálnych agentúrach, direct marketingových agentúrach, agentúrach zameraných na prieskum trhu a pod.),
 • v oddeleniach pre styk s verejnosťou,
 • vo verejných, štátnych a politických inštitúciách,
 • v mediálnych agentúrach,
 • na marketingových oddeleniach firiem,
 • v masmédiách,
 • v oblasti výstavníctva,
 • v komerčnom sektore,
 • v oblasti marketingu kultúry,
 • v sociálnom marketingu a v neziskovom sektore,
 • v kreatívnom priemysle, atď.


Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatí uchádzačov, ktorí v prijímacom konaní prejavili najvyššiu mieru schopností na štúdium vo zvolenom študijnom programe, rozhoduje dekan fakulty na zasadnutí prijímacej komisie dekana len podľa výsledného poradia uchádzačov, zostaveného na základe výsledkov prijímacej skúšky.

Bližie informácie nájdete na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/Doplňujúce informácie

S ohľadom na budúce profesionálne pôsobenie v oblasti marketingovej komunikácie musí uchádzač disponovať osobnostnými predpokladmi, ku ktorým patria: dobré komunikačné a organizačné schopnosti, kreatívne myslenie, estetické a vizuálne cítenie a kvalitná znalosť gramatiky a štylistiky. Na úrovni stredoškolského učiva uchádzač ovláda slovenský jazyk, má všeobecný spoločensko-politický prehľad, pozitívny vzťah k literatúre, jazyku, výtvarnej výchove a preukazuje kvalitnú znalosť cudzieho jazyka.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Na otvárané študijné programy, na ktoré sa prihlási nižší alebo rovnaký počet uchádzačov ako je vopred stanovený a zverejnený počet prijímaných na štúdium, sú uchádzači prijímaní bez vykonania prijímacej skúšky, resp. všetci prihlásení uchádzači.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Uchádzači so špecifickými potrebami (na základe odborného potvrdenia lekára alebo psychológa, resp. špeciálneho pedagóga) môžu požiadať o upravenú formu alebo spôsob vykonania prijímacej skúšky v závislosti na ich funkčnom obmedzení. Urobia tak písomnou žiadosťou priloženou k prihláške na štúdium so špecifikáciou požiadaviek na úpravu prijímacej skúšky. Tlačivo žiadosti sa nachádza na stránke https://fphil.uniba.sk/studium/pk/bc/info-sp/
Odporúčame ešte pred podaním prihlášky konzultovať výber študijného programu a špecifické požiadavky s fakultnou koordinátorkou pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

Doc. PhDr. Milica Schraggeová, CSc.
tel.: 02/9013 1111,  e-mail: milica.schraggeova@uniba.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Pre prijatie na  otvárané  študijné programy (ďalej len ŠP) je uchádzač  povinný absolvovať Národnú porovnávaciu skúšku (ďalej len NPS), ktorú zabezpečuje  spoločnosť www.scio.cz, s. r. o. Národná porovnávacia skúška pre väčšinu študijných programov obsahuje test všeobecných študijných predpokladov (ďalej len VŠP), pre niektoré študijné programy je okrem testu VŠP uchádzač povinný absolvovať aj jazykový test, realizovaný spoločnosťou www.scio.cz, s. r. o.  (anglický jazyk, nemecký jazyk a španielsky jazyk). Pre študijný program východoázijské jazyky a kultúry uchádzač absolvuje okrem testu VŠP aj test z anglického jazyka a pre  študijný program stredoeurópske štúdiá  absolvuje iba test z anglického jazyka. Pre študijné programy s dvoma jazykovými testami sa test VŠP nevyžaduje. Pre uchádzačov o študijné programy dejiny umenia, marketingová komunikácia a žurnalistika sa skúška špecifických predpokladov pre štúdium zvoleného ŠP realizuje na fakulte.Forma prijímacej skúšky

1) Test všeobecných študijných predpokladov v rámci Národnej porovnávacej skúšky, ktorú zabezpečuje spoločnosť www.scio.cz, s. r. o.

2) Skúška špecifických predpokladov (talentová skúška), ktorá sa realizuje na Filozofickej fakulte UK a pozostáva z dvoch častí:

a) vlastná tvorba I.: Uchádzači o štúdium dostanú zadanú tému (výrobok, služba, akcia), napr. hodinky značky XY, boj proti AIDS a pod., ktorú spracujú v priebehu časového limitu do podoby obrazovo-textového inzerátu. Hodnotí sa primárne originalita nápadu, kvalita titulku, resp. sloganu, grafické riešenie a celkové vizuálne spracovanie, predpokladaná ekonomická účinnosť, ako aj obsahová, jazyková, gramatická a štylistická úroveň textu.

b) vlastná tvorba II.: Uchádzači o štúdium dostanú cca 5 – 10 vzájomne nesúvisiacich výrazov (napr. stôl, klavír, kačka, lampa...), z ktorých majú vytvoriť krátky účinný reklamný text na ľubovoľný produkt. Hodnotí sa originalita prejavu, titulok, účinnosť, obsahová, jazyková a štylistická úroveň reklamného prejavu.

Termín skúšky špecifických študijných predpokladov: Riadny termín je 6. apríl 2024 (uchádzači dostanú pozvánku). Náhradný termín je 13. apríl 2024. Žiadosť o náhradný termín, odôvodnenú kolíziou s termínom prijímacej skúšky na inej škole (s priloženým potvrdením), resp. nevyhovujúcim zdravotným stavom (s lekárskym potvrdením), je potrebné poslať najneskôr do 9. apríla 2024.

Odporúčaná literatúra ku skúške špecifických študijných predpokladov:

HORŇÁK, P. Kreativita v reklamě. Vyd. 1. Zlín: VeRBuM, 2014.
HORŇÁK, P . Reklama: teoreticko-historické aspekty reklamy a marketingovej komunikácie. 2. rozš. vyd. Zlín: VeRBuM, 2018. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.12.2023 - 29.02.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.12.2023 - 23.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • potvrdenie o úhrade poplatku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1200 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica
Kód banky:
8180
Účet: SK36 8180 0000 0070 0008 3100
Variabilný symbol: 26
Špecifický symbol: vygenerovaný systémom elektronickej prihlášky UK v Bratislave
Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Platobná inštrukcia pri cezhraničných prevodoch:

Názov banky:

Štátna pokladnica
Radlinského 32
810 05 Bratislava
Slovakia

Swiftová adresa banky: SPSRSKBA
IBAN:
SK36 8180 0000 0070 0008 3100

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Komenského v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Daniel Madarás – madaras@fphil.uniba.sk
Posledná aktualizácia: 16.01.2024 23:54

Upozorniť na neaktuálne údaje