Manažment živočíšnej výroby

Absolventi študijného programu Manažment živočíšnej výroby dokážu analyzovať problémy a tvorivo uplatňovať biologické, technické a technologicko-ekonomické poznatky v oblasti manažmentu chovu zvierat. V spolupráci s manažérmi iných profesií živočíšnej produkcie, poradenstva a servisných služieb dokážu riadiť chov zvierat v smere progresívnej a efektívnej výroby. Sú schopní vytvárať potrebné podmienky pre aplikáciu biotechnologických postupov. Absolventi tohto programu majú poznatky o ochrane a tvorbe životného prostredia, o fyziologických a etologických potrebách zvierat v moderných technológiách, sú schopní realizovať šľachtiteľské postupy v chovoch jednotlivých druhov hospodárskych zvierat, podieľajú sa na optimalizácii welfare, výživy zvierat, hygiene a prevencii chorôb a ovládajú základné informačné systémy a technológie.

Uplatnenie absolventov
Absolvent bakalárskeho študijného programu sa uplatní ako stredný riadiaci a výkonný pracovník na všetkých typoch podnikateľských subjektov v oblasti živočíšnej výroby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

ZÁKLADNÉ PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania, alebo úplného stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.

Ak ide o osoby, ktorým bol udelený azyl, poskytnutá doplnková ochrana alebo poskytnuté dočasné útočisko, túto podmienku možno preukázať čestným vyhlásením a testom všeobecných študijných predpokladov. Tézy, termíny a spôsob realizácie overenia všeobecných študijných predpokladov budú uchádzačom, na ktorých sa daná požiadavka vzťahuje, vopred oznámené.

ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM

-        Výsledok maturitnej skúšky. Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku (počet bodov sa určuje podľa tabuľky v prílohe*).

V prípade nedostatku uchádzačov o niektorý zo študijných programov FAPZ, môže dekan:

-        ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program, možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,

-        akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých školách.

 Doplňujúce informácie

*Príloha: Tabuľka prideľovania bodov na základe výsledkov maturitnej skúšky

Priemer         Body

1,00 – 1,02    40

1,03 – 1,07    39

1,08 – 1,12    38

1,13 – 1,17    37

1,18 – 1,22    36

1,23 – 1,27    35

1,28 – 1,32    34

1,33 – 1,37    33

1,38 – 1,42    32

1,43 – 1,47    31

1,48 – 1,52    30

1,53 – 1,57    29

1,58 – 1,62    28

1,63 – 1,67    27

1,68 – 1,72    26

1,73 – 1,77    25

1,78 – 1,82    24

1,83 – 1,87    23

1,88 – 1,92    22

1,93 – 1,97    21

1,98 – 2,02    20

2,03 – 2,07    19

2,08 – 2,12    18

2,13 – 2,17    17

2,18 – 2,22    16

2,23 – 2,27    15

2,28 – 2,32    14

2,33 – 2,37    13

2,38 – 2,42    12

2,43 – 2,47    11

2,48 – 2,52    10

2,53 – 2,57    9

2,58 – 2,62    8

2,63 – 2,67    7

2,68 – 2,72    6

2,73 – 2,77    5

2,78 – 2,82    4

2,83 – 2,87    3

2,88 – 2,92    2

2,93 – 2,97    1

2,98 a menej  0

Podmienky pre zahraničných študentov

INFORMÁCIE PRE ZAHRANIČNÝCH UCHÁDZAČOV

Uchádzač, ktorý skončil štúdium na uznanej strednej škole v zahraničí musí okrem prihlášky predložiť úradne overené rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydané príslušným orgánom v Slovenskej republike (regionálnym úradom školskej správy v sídle kraja, alebo Ministerstvom školstva, vedy, výskumu a športu SR) v zmysle zákona č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií.

Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR

https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/. V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní.

Zahraniční uchádzači (výnimkou sú uchádzači z Českej republiky), ktorí budú na SPU v Nitre študovať študijný program poskytovaný v slovenskom jazyku, musia povinne absolvovať online test zameraný na zistenie úrovne ich jazykovej spôsobilosti zo slovenského jazyka. Testovanie zabezpečuje Centrum jazykov SPU v Nitre v dvoch termínoch: 28. mája 2024 a 23. júla 2024.

Na základe výsledkov testu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o úrovni jeho jazykovej spôsobilosti (úrovne podľa Spoločného európskeho referenčného rámca pre jazyky). Test a potvrdenie sú spoplatnené (test: 20,- €, potvrdenie: 10,- €).

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača o štúdium bude nižšia ako A1, uchádzač nebude na štúdium prijatý.

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A1, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium, avšak bude povinný absolvovať 30 hodinový platený kurz slovenského jazyka organizovaný Centrom jazykov SPU v Nitre (poplatok za kurz: 120,- €). Kurz bude prebiehať v dňoch 26. augusta 2024 – 6. septembra 2024. Po ukončení kurzu bude uchádzačovi vydané potvrdenie o jeho absolvovaní. 

Ak úroveň jazykovej spôsobilosti uchádzača bude A2 a viac, uchádzač splnil jednu z podmienok prijatia na štúdium.

Podrobné informácie o teste a o kurze sú uvedené na webovej stránke Centra jazykov: https://cj.uniag.sk/sk/domov/Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre tel.: 037/641 48 00,
e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Termín podania prihlášky (1. kolo): od 1. januára 2024 do 30. apríla  2024

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 6. – 7. júna 2024

Termín podania prihlášky (2. kolo): od 1. mája 2024 do 15. júla 2024

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 31. júla 2024

Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU alebo prostredníctvom Portálu VŠ. Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.

Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov.

Uchádzači zašlú do 1. júna 2024 (v prípade neskoršieho termínu maturity, môžete zaslať maturitné vysvedčenie aj po tomto termíne, avšak čo najskôr po jeho obdržaní) na študijné oddelenie fakulty:

• Overenú kópiu maturitného vysvedčenia.

a zároveň vložia do UIS nasledovné prílohy:

• Životopis.

• Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie*.

*v prípade, že platia uchádzači cez platobnú bránu v elektronickej prihláške, nie je potrebné.

KONTAKT NA ŠTUDIJNÉ ODDELENIE

Fakulta agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre

Študijné oddelenie

Tr. A. Hlinku č. 2

949 76   Nitra

E-mail: studfapz@uniag.skForma prijímacej skúšky

Termín podania prihlášky (1. kolo): od 1. januára 2024 do 30. apríla  2024

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 6. – 7. júna 2024

 

Termín podania prihlášky (2. kolo): od 1. mája 2024   do 15. júla 2024

Termín zasadnutia prijímacej komisie: 31. júla 2024

 

Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného systému SPU alebo prostredníctvom Portálu VŠ. Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza iba jedenkrát.

Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez prítomnosti uchádzačov. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2024 - 30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  06.06.2024 - 07.06.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.06.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2024 - 15.07.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  31.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
80


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje


Poplatok treba uhradiť ihneď po podaní prihlášky bezhotovostne prevodom z účtu, alebo
internetbankingom. Fakturačné údaje sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky .
Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu alebo internetbankingom, nie poštovou
poukážkou
na nasledovné fakturačné údaje:
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76
Nitra
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS) číslo prihlášky
špecifický symbol (ŠS) 102900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje: BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s
identifikáciou Vašej platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Martina Vaňová – martina.vanova@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 21.06.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje