Manažment rastlinnej výroby

Cieľom bakalárskeho študijného programu Manažment rastlinnej výroby je poskytnúť jeho absolventom univerzitné vzdelanie (I. stupeň) v oblasti pestovania poľných plodín a trvalých trávnych porastov v rámci rastlinnej výroby. Program je v súlade s modernými trendami vývoja a je zameraný na získanie teoretických vedomostí a praktických zručností v rámci primárnych vedných disciplín umožňujúcich pochopenie kauzálnych súvislostí v systéme pôda – rastlina – klimatické podmienky. V rámci odborných predmetov je venovaná pozornosť novým technológiám a technologickým postupom. Okrem teoretických znalostí získajú absolventi široké praktické znalosti a zručnosti v oblasti zakladania porastov, výživy a hnojenia, ochrany rastlín, zberu a pozberovej úpravy. Odborné vzdelávanie, ktorého hlavným zámerom je pochopenie podstaty prírodných procesov v kontexte hospodárenia na pôde a produkcie bezpečných zdrojov pre výrobu potravín a prípravu krmív vychádza z aktuálnych vedeckých poznatkov a požiadaviek praxe. Absolvent bude schopný využiť získané poznatky v rámci produkčného potenciálu poľnohospodárskej prvovýroby.

Uplatnenie absolventov
Absolventi, vybavení schopnosťou interdisciplinárneho chápania problematiky a zodpovedajúcimi praktickými skúsenosťami, budú pripravení pre výkon riadiacich, prevádzkových, technických a administratívnych činností a môžu sa realizovať aj ako samostatní podnikatelia alebo poradcovia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium je získanie úplného stredného vzdelania, alebo úplného
stredného odborného vzdelania ukončeného maturitou.
ĎALŠIE PODMIENKY PRIJATIA NA ŠTÚDIUM
- Výsledok maturitnej skúšky (počet bodov sa určuje podľa tabuľky v prílohe*).
- Uchádzači sú prijímaní podľa umiestnenia v poradovníku.
V prípade nedostatku uchádzačov o niektorý zo študijných programov FAPZ, môže dekan:
- ponúknuť uchádzačom, ktorí sa neumiestnili v poradovníku na prihlásený študijný program,
možnosť prijatia na alternatívny program s nižším počtom uchádzačov,
- akceptovať výsledky prijímacieho konania na iných fakultách SPU v Nitre, resp. iných vysokých
školách.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači, resp. uchádzači, ktorí maturovali v zahraničí, sú povinní okrem povinných príloh priložiť k prihláške, resp. k Application Form (http://www.uniag.sk/en/admission-requirements/), aj Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní.
Rozhodnutie o uznaní dokladu o vzdelaní vydáva príslušný Regionálny úrad školskej správy podľa
miesta trvalého pobytu uchádzača. Postup pri vybavovaní uvedených dokladov je uvedený
na webovom sídle Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu SR
https://www.minedu.sk/uznavanie-ukonceneho-vzdelania-na-zakladnych-a-strednych-skolach/.
V prípade zahraničného uchádzača bez udeleného pobytu v SR rozhodnutie vydáva Regionálny úrad
školskej správy v Nitre, J. Vuruma 1, 949 01 Nitra žiadosť o uznanie dokladu o vzdelaní .Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami
doc. Ing. Klára Vavrišínová, CSc., Ústav chovu zvierat, FAPZ SPU v Nitre tel.: 037/641 48 00,
e-mail: Klara.Vavrisinova@uniag.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Termín podania prihlášky: pre prvé kolo do 30. apríla 2023
pre druhé kolo do 15. júla 2023
Uchádzači o štúdium podávajú elektronickú prihlášku prostredníctvom Univerzitného informačného
systému SPU alebo prostredníctvom Portálu VŠ.
Pri zadávaní prihlášky je možné uviesť aj alternatívny študijný program, pričom poplatok sa uhrádza
iba jedenkrát.
Uchádzači pri podaní prihlášky vložia do systému nasledovné prílohy:
• Overenú kópiu maturitného vysvedčenia.
• Životopis.
• Doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.
Ak uchádzač vykonáva maturitnú skúšku v r. 2023, overenú kópiu maturitného vysvedčenia zašle
čo najskôr po jeho obdržaní na študijné oddelenie fakulty.Forma prijímacej skúšky

Termín zasadnutia prijímacej komisie pre prvé kolo: 5. – 6. júna 2023
pre druhé kolo: 31. júla 2023
Prijímacie konanie na I. stupeň vysokoškolského štúdia na FAPZ SPU v Nitre sa uskutoční bez
prítomnosti uchádzačov. • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2023 - 30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  05.06.2023 - 06.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  01.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.05.2023 - 15.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
60


Aktuálny počet podaných prihlášok:
69


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • doklad o úhrade poplatku za prihlášku (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 32 €

Fakturačné údaje

Poplatok treba uhradiť ihneď po podaní prihlášky bezhotovostne prevodom z účtu, alebo
internetbankingom. Fakturačné údaje sú uvedené na poslednej strane e – prihlášky .
Poplatok treba uhradiť bezhotovostne prevodom z účtu alebo internetbankingom, nie poštovou
poukážkou
na nasledovné fakturačné údaje:
názov a adresa príjemcu platby: Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, Tr. A. Hlinku 2, 949 76 Nitra
IBAN: SK40 8180 0000 0070 0006 6247
názov a adresa banky: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 811 07 Bratislava
konštantný symbol (KS): 0558
variabilný symbol (VS) číslo prihlášky
špecifický symbol (ŠS) 102900721
správa pre prijímateľa – priezvisko a meno uchádzača o štúdium (uvádzať bez diakritiky).
pre zrealizovanie platby z iných krajín EÚ sú potrebné aj nasledovné údaje: BIC/SWIFT kód: SPSRSKBA
UPOZORNENIE: príkaz na úhradu vypĺňajte pozorne, predídete tým prípadným problémom s
identifikáciou Vašej platby.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Marta Solčanská – marta.solcanska@uniag.sk
Posledná aktualizácia: 30.09.2023 02:54

Upozorniť na neaktuálne údaje