Liberálne štúdiá

Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Liberálne štúdiá v študijnom odbore Politické vedy si osvojí vedomosti a zručnosti, ktoré mu umožnia pokračovať v štúdiu na druhom stupni vysokoškolského štúdia vo vlastnom odbore (politológia) alebo v príbuzných študijných odboroch (sociológia, filozofia, sociálna antropológia atď.). Absolventi študijného programu, ktorí nebudú pokračovať vo vysokoškolskom štúdiu, budú mať zručnosti a vedomosti, ktoré im umožnia uplatniť sa ako kvalifikovaným odborníkom v štátnej správe a samospráve, v masmédiách, v mimovládnych a neziskových organizáciách a občianskych združeniach.

Absolventi získajú komplexné vzdelanie v oblasti sociálnych vied s dôrazom na politologickú, filozofickú a antropologickú špecializáciu. Vzdelávacia štruktúra študijného programu bude orientovaná na vytváranie a stimuláciu schopností uvažovať, argumentovať a hľadať súvislosti. Podľa skúseností zo zahraničia (najmä z USA) je štúdium Liberálnych štúdií vynikajúcou prípravou tak na ďalšie vzdelávanie, ako aj na pôsobenie v praxi.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium Liberálne štúdia v študijnom odbore Politické vedy na BISLA je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 zák. č. 131/2002 Z. z.). Uchádzač musí doložiť splnenie tejto podmienky predložením overenej kópie maturitného vysvedčenia do 3. 9. Nedoručenie podpísanej prihlášky, doručenie nekompletnej prihlášky (napr. s chýbajúcimi údajmi, bez podpisu atď.) znamená, že prijímacie konanie sa zastavuje a uchádzačovi nemôže byť umožnená účasť na prijímacej skúške.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Dagmar Kusá, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Študent absolvuje iba kratky ústny pohovor. Viac informacii získate na: studijne@bisla.sk Prípadne telefonicky na č.: 02 59 234 201.

Poplatok za podanie prihlášky u nás NEPLATÍTE!!!Forma prijímacej skúšky

ústna - pohovor • Podanie prihlášky na štúdium

  31.01.2024 - 31.03.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.04.2024 - 12.04.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  02.09.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.04.2024 - 31.05.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  14.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
25


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1800 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1800 €


Fakturačné údaje

Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií n.o.

Grosslingova 53

811 09  BRATISLAVA

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Bratislavská medzinárodná škola liberálnych štúdií na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Tomáš Kanovský – kanovsky@bisla.sk
Posledná aktualizácia: 14.06.2024 07:58

Upozorniť na neaktuálne údaje