Adaptívne lesníctvo

Predmety študijného programu sú postavené tak, aby pokrývali všetky oblasti obhospodarovania a manažmentu lesných ekosystémov z hľadiska nárokov spoločnosti na produkčné a mimoprodukčné funkcie lesa. Uplatnenie absolventov

Kľúčovým momentom uvedeného  ŠP je  ekosystémový  prístup pri manažovaní a usmerňovaní  lesných ekosystémov v realite na báze terénnych dát získaných pri analýze a riešení prípadových štúdií demonštračných objektov, ktoré predstavujú   prechod od systému lesa vekových tried k riadenému voľnému pestovaniu lesa, k adaptívnym lesným ekosystémom. Ďalšou významnou skutočnosťou  je prechod od tradičných prístupov ku obhospodarovaniu lesa na ekosystémový prístup ako základnej podmienky udržateľného lesného hospodárstva. Pri takejto orientácii  zameranej na adaptívne lesníctvo budú absolventi ŠP   schopní, plánovať a realizovať manažment lesov nie len na úrovni porastov ale komplexne na úrovni  lesných celkov. Skladba predmetov, formy štúdia umožnia  aby absolventi študijného programu  mali potrebné vedomosti a skúsenosti na to, aby mohli zabezpečovať nielen optimálne využívanie lesných zdrojov, ale aj plne využívať kapacity LH na ochranu lesných ekosystémov  pred prírodnými katastrofami na regionálnej a medzinárodnej úrovni v oblasti lesov temperátnej zóny Európy.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Na študijné programy 2. stupňa na LF môžu byť prijatí pre  akademický rok 2020/2021 absolventi 1. stupňa štúdia v študijnom odbore Lesníctvo bez prijímacej skúšky. Na študijné programy 2. stupňa na LF môžu byť od akademického  roka  2020/2021 bez prijímacej skúšky prijatí aj absolventi 1. stupňa FLD ČZU Praha a LDF MU Brno.

Uchádzači – absolventi  iných bakalárskych, alebo inžinierskych študijných programov môžu byť na štúdium 2. stupňa na LF prijatí po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky zodpovedajúcej vedomostiam absolventa 1. stupňa štúdia na Lesníckej fakulte. Hranicu bodov pre prijatie po absolvovaní písomných prijímacích skúšok každoročne stanoví dekan fakulty. V prípade podlimitného počtu uchádzačov môže dekan LF TU vo Zvolene konanie prijímacej skúšky odpustiť.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206106Všeobecné informácie k prijímacej skúške

 

   • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 900 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 900 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 17.01.2023 11:02

Upozorniť na neaktuálne údaje