Adaptívne lesníctvo

Predmety študijného programu sú postavené tak, aby pokrývali všetky oblasti obhospodarovania a manažmentu lesných ekosystémov z hľadiska nárokov spoločnosti na produkčné a mimoprodukčné funkcie lesa. Uplatnenie absolventov

Kľúčovým momentom uvedeného  ŠP je  ekosystémový  prístup pri manažovaní a usmerňovaní  lesných ekosystémov v realite na báze terénnych dát získaných pri analýze a riešení prípadových štúdií demonštračných objektov, ktoré predstavujú   prechod od systému lesa vekových tried k riadenému voľnému pestovaniu lesa, k adaptívnym lesným ekosystémom. Ďalšou významnou skutočnosťou  je prechod od tradičných prístupov ku obhospodarovaniu lesa na ekosystémový prístup ako základnej podmienky udržateľného lesného hospodárstva. Pri takejto orientácii  zameranej na adaptívne lesníctvo budú absolventi ŠP   schopní, plánovať a realizovať manažment lesov nie len na úrovni porastov ale komplexne na úrovni  lesných celkov. Skladba predmetov, formy štúdia umožnia  aby absolventi študijného programu  mali potrebné vedomosti a skúsenosti na to, aby mohli zabezpečovať nielen optimálne využívanie lesných zdrojov, ale aj plne využívať kapacity LH na ochranu lesných ekosystémov  pred prírodnými katastrofami na regionálnej a medzinárodnej úrovni v oblasti lesov temperátnej zóny Európy.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Ak si študent podáva  prihlášku na viac inžinierskych študijných programov,  musí ju podať  na každý študijný program samostatne. Po obdržaní dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia zašlú ihneď uchádzači z iných vysokých škôl a fakúlt (okrem LF TU vo Zvolene) overenú fotokópiu bakalárskeho diplomu, dodatku k diplomu a vysvedčenia o štátnej skúške a keď nie je na dodatku k diplomu vážený študijný priemer tak je potrebné poslať  aj výpis výsledkov bakalárskeho štúdia s váženým študijným priemerom vydaný študijným oddelením príslušnej fakulty (univerzity) na dekanát LF. Fakulta zašle informácie o prijímacom konaní (deň, hodina, miestnosť) najneskôr jeden mesiac pred termínom prijímacieho konania. Na každú prihlášku je potrebné nalepiť kópiu dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie. Prihláška bez dokladu o zaplatení poplatku za prijímacie konanie nebude akceptovaná. S prihláškou je potrebné zaslať životopis. Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.      

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium v študijnom programe adaptívne lesníctvo je absolvovanie a ukončenie študijného programu 1. stupňa (bakalárskeho), resp. získanie titulu Bc. v študijnom programe  lesníctvo,  alebo v príbuznom študijnom programe a dosiahnutie stanoveného priemeru študijných výsledkov. Ak študent neabsolvoval v rámci bakalárskeho štúdia študijný program lesníctvo, musí sa v rámci prijímacieho konania podrobiť prijímacej skúške,  ktorá spočíva v overení vedomostí uchádzača na úrovni štátnej skúšky bakalárskeho štúdia študijného programu lesníctvo. 

Priemer študijných výsledkov na prijatie do inžinierskeho stupňa štúdia na LF TU vo Zvolene každoročne navrhuje vedenie fakulty  a schvaľuje akademický senát LF.   Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Ing. Dana Štimeľová

dana.stimelova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206521Všeobecné informácie k prijímacej skúške

 

 Forma prijímacej skúšky

písomnáTesty

okruhy otázok na štátne skúšky bakalárskeho štúdia na LF z lesníctva, sú uvedené na internete www.tuzvo.sk/lf • Deň otvorených dverí

  28.01.2019

 • Deň otvorených dverí

  28.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  02.01.2019 - 30.06.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.08.2019 - 13.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 600 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 19.10.2018 09:08

Upozorniť na neaktuálne údaje