Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

III. stupeň študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  je koncipovaný ako príprava pre samostatnú vedeckú prácu. Nadväzujúc na poznatky získané v predchádzajúcom štúdiu je študijný program orientovaný tak, aby prehlboval a skvalitňoval teoretické poznatky s prioritnou orientáciou na prebiehajúci vedecký diskurz v medzinárodnom  a hlavne európskom priestore.

Vedecká časť študijného programu pre 3. stupeň je v súlade s požiadavkami opisu koncipovaná tak, aby sa študent zapájal do aktuálnej výskumnej činnosti odboru, aby sa podieľal na príprave vedeckých projektov, aby sa prostredníctvom aktívnej účasti na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí pripravoval na vedeckú prácu. Vedecký program požaduje, aby študent prezentoval výsledky vlastného vedeckého bádania na domácich i zahraničných konferenciách a tiež, aby výsledky svojej vedeckej práce publikoval v domácich i zahraničných  časopisoch a vedeckých zborníkoch. Študenti sú vedení k tomu, aby sa v publikačnej činnosti orientovali predovšetkým na výstupy v kategórii A.Uplatnenie absolventov

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja v oblasti laboratórnych vyšetrovacích metód, analyzuje patologické parametre v  klinickej mikrobiológii, biochémii, hematológii, imunológii, patológii, cytológii, farmakológii, genetike, a je schopný identifikovať hlavné zdravotné problémy v kontexte dynamiky demografických, sociálno-ekonomických a environmentálnych podmienok v populácii, ako aj pozná metodológiu výskumnej činnosti a možnosti vyhodnocovania štatistických údajov.

Absolvent doktorandského štúdia v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve po skončení štúdia je schopný aplikovať teoretické  poznatky a vedomosti  z oblasti LVM vo vedeckej  práci, vybrať  vhodné  laboratórne metódy na získanie očakávaných výsledkov, vytvoriť a manažovať vedecký tím v súvislosti s riešením výskumných úloh, publikovať, prezentovať  výsledky svojej i tímovej vedeckej práce.

Absolventi doktorandského štúdia v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  môžu nájsť uplatnenie vo výskume a vývoji, ale aj v klinickej laboratórnej medicínskej praxi, ovládajú spôsoby získavania vedeckých a odborných vedomostí vo svojom odbore, dokážu pracovať efektívne ako členovia výskumného tímu, organizovať si vlastné vzdelávanie a udržiavať kontakt s vývojom vo svojom odbore, ako aj uplatňovať etické princípy vo svojej praxi.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatie na doktorandské štúdium sa môže uchádzať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve, ako aj absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia príbuzných študijných odborov. Fakulta pred prijímacím konaním  na doktorandské štúdium vypíše témy dizertačných prác. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ, ktorý je zamestnancom fakulty na ustanovený pracovný čas a schválený Vedeckou radou FZaSP TU. V prípade potreby môže byť študentovi pridelený aj školiteľ špecialista, ktorý musí byť taktiež schválený Vedeckou radou FZaSP TU. Fakulta po dohode s príslušnými garantmi odboru môže akceptovať aj tému navrhnutú uchádzačom. Podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky v stanovenom termíne. K prihláške na doktorandské štúdium uchádzaš priloží:

 • životopis,
 • overenú kópiu dokladov o absolvovaní študijného programu druhého stupňa v príslušnom odbore („Mgr.“),
 • overenú kópiu dokladu o udelení akademického titulu „doktor“ v príbuzných študijných odboroch (MUDr. PhDr., PaedDr., ThDr. ) ak mu takýto titul bol udelený,
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti,
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené,
 • projekt k téme dizertačnej práce,
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie 40 €
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť, jazykovú skúšku.  

V prípade neúčasti uchádzača na prijímacej skúške sa poplatok nevracia.Podmienky pre zahraničných študentov

O prijatie sa môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy. Ak uchádzač skončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov Trnavskej univerzity v Trnave.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium v študijnom programe Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve pozostáva zo skúšky z odborných predmetov vrátane predstavenia projektu dizertačnej práce a odbornej diskusie o ňom, súčasťou ktorého sú aj metodologické otázky plánovaného výskumu a skúšky zo svetového jazyka (anglického, nemeckého, francúzskeho alebo ruského jazyka). Pri prijímacom konaní sa prihliada aj na rozsah publikačnej a ďalšej odbornej činnosti, zároveň na pripravenosť uchádzača pracovať so zahraničnou vedeckou literatúrou.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa koná pred výberovou komisiou, ktorá zisťuje pripravenosť uchádzača pre doktorandský študijný program. Prijímacia skúška sa skladá z nasledovných súčastí v poradí:

1. Písomná skúška z cudzieho jazyka

 • vybraný cudzí jazyk uvedie uchádzač v prihláške na štúdium, pričom podľa výsledkov testu  si komisia môže následne uplatniť právo na vedenie pohovoru v rámci prezentácia a diskusie k projektu k téme dizertačnej práce v danom jazyku
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 60 bodov

 2. Ústny pohovor zameraný na vedomosti z oblasti odboru

 • pohovor je zameraný na zistenie predpokladov uchádzača pre úspešný vstup do doktorandského štúdia, pričom témy a okruhy otázok ústneho pohovoru sú zverejnené na webe fakulty - http://fzsp.truni.sk/okruhy-otazok-na-prijimacie-pohovory
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 60 bodov

3.  Prezentácia a diskusia k projektu a k téme dizertačnej práce

 • uchádzač pred komisiou prezentuje vlastný projekt k téme dizertačnej práce, ktorý predložil spolu s prihláškou, pričom stanovený rozsah projektu je od 2000 do 3500 slov
 • komisia hodnotí kvalitu vypracovaného projektu, realizovateľnosť projektu, voľbu výskumnej stratégie, prezentáciu vedecko-výskumného zámeru uchádzača, reakcie uchádzača na otázky a podnety komisie
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 150 bodov

Projekt dizertačnej práce je potrebné vopred prekonzultovať so školiteľom, prípadne aj školiteľom špecialistom. Zoznam školiteľov a školiteľov špecialistov schválených Vedeckou radou FZaSP TU  je dostupný na webe FZaSP TU - http://fzsp.truni.sk/zoznam-skolitelov

4. Iné dokladované predpoklady vedeckej činnosti

 • napr. účasť na ŠVOČ, získané ocenenia za štúdium, vlastná publikačná činnosť uchádzača a pod.
 • za túto oblasť môže uchádzač získať maximálne 30 bodov

Maximálny možný počet získaných bodov za prijímacie konanie je 300 bodov. Poradie uchádzačov určuje komisia na neverejnom zasadnutí. Výsledky prijímacieho konania zverejní fakulta na svojej webovej stránke a uchádzači budú informovaný písomnou formou. • Podanie prihlášky na štúdium

  15.05.2022

 • Konanie prijímacej skúšky

  20.06.2022 - 01.07.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu 2. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore (papierová forma, elektronická forma)
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti (papierová forma, elektronická forma)
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené (papierová forma, elektronická forma)
 • projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť jazykovú skúšku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 10.12.2021 15:27

Upozorniť na neaktuálne údaje