Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

III. stupeň študijného programu Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve  je koncipovaný ako príprava pre samostatnú vedeckú prácu. Nadväzujúc na poznatky získané v predchádzajúcom štúdiu je študijný program orientovaný tak, aby prehlboval a skvalitňoval teoretické poznatky s prioritnou orientáciou na prebiehajúci vedecký diskurz v medzinárodnom  a hlavne európskom priestore.

Vedecká časť študijného programu pre 3. stupeň je v súlade s požiadavkami opisu koncipovaná tak, aby sa študent zapájal do aktuálnej výskumnej činnosti odboru, aby sa podieľal na príprave vedeckých projektov, aby sa prostredníctvom aktívnej účasti na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí pripravoval na vedeckú prácu. Vedecký program požaduje, aby študent prezentoval výsledky vlastného vedeckého bádania na domácich i zahraničných konferenciách a tiež, aby výsledky svojej vedeckej práce publikoval v domácich i zahraničných  časopisoch a vedeckých zborníkoch. Študenti sú vedení k tomu, aby sa v publikačnej činnosti orientovali predovšetkým na výstupy v kategórii A.Uplatnenie absolventov

Absolvent sa môže uplatniť v:

- štátnych a súkromných  zdravotníckych zariadeniach (lekárske laboratória - oddelenie klinickej biochémie, klinickej mikrobiológie, klinická genetika, klinická hematológia, klinická imunológia, oddelenie patológie)

- výskumných  inštitúciách s lekárskym alebo biomedicínskym  zameraním ako vedecký pracovník

- verejnej správe v oblasti rozvoja zdravotnej politiky

- ako pedagogický  a vedeckých pracovník  vo vzdelávacích organizáciáchVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na doktorandský študijný program v dennej a v externej forme štúdia (ukončený získaním titulu „PhD.“) je  ukončenie II. stupňa VŠ štúdia. Uchádzač o doktorandské štúdium je schopný preukázať vedomosti a schopnosti na úrovni absolvovania magisterského stupňa študijného programu LVMvZ.

Uchádzač, ktorý ukončil štúdium 2. stupňa VŠ v zahraničí musí predložiť rozhodnutie o rovnocennosti dosiahnutého vzdelania.  

Ďalšou podmienkou prijatia s cieľom zabezpečiť, aby sa na štúdium dostali uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi je prijímacie konanie. Uchádzač musí predložiť:

 1. výsledky prijímacej skúšky budú zverejnené na webovom sídle fakulty,
 2. na štúdium budú prijatí uchádzači, ktorí preukážu najvyššiu mieru schopnosti na štúdium, t. j. dosiahnu najvyšší počet bodov.
 3. Uchádzač, ktorý ukončil vysokoškolské štúdium v zahraničí predloží nostrifikované doklady o vzdelaní v súlade so zákonom č. 422/2015 Z. z. o uznávaní dokladov o vzdelaní a o uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov.


Podmienky pre zahraničných študentov

O prijatie sa  môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy. Ak uchádzač skončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov Trnavskej univerzity v Trnave. Ak chce takýto študent študovať v slovenskom jazyku, musí  preukázať jeho znalosť pri obhajobe svojho výskumného zámeru.

Doklad o rovnocennosti vzdelania doloží uchádzač najneskôr v deň absolvovania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pozostáva z :

a)               - písomného testu - skúška z cudzieho jazyka – vybraný cudzí jazyk uvedie uchádzač  v prihláške na štúdium (max 60 bodov)

b)                - ústneho pohovoru zameraný na vedomosti, ktoré sú predpokladom pre úspešný vstup do  doktorandského  štúdia,   pričom  témy  a  okruhy  otázok   ústneho  pohovoru   v jednotlivých odboroch sú zverejnené na webe fakulty - https://fzsp.truni.sk/okruhy-otazok-na-prijimacie-pohovory  (max 60 bodov)

c)                - prezentácie a diskusie k projektu k téme dizertačnej práce – uchádzač pred komisiou prezentuje vlastný projekt k téme dizertačnej práce, ktorý predložil spolu s prihláškou – stanovený rozsah projektu je od 2000 do 3500 slov – komisia hodnotí kvalitu vypracovaného projektu, realizovateľnosť projektu, voľbu výskumnej stratégie, prezentáciu vedecko-výskumného zámeru uchádzača, reakcie uchádzača na otázky a podnety komisie. Projekt dizertačnej práce je potrebné vopred prekonzultovať so školiteľom, prípadne aj školiteľom špecialistom. Zoznam školiteľov a školiteľov špecialistov schválených vedeckou radou FZaSP TU je dostupný na webe FZaSP TU - https://fzsp.truni.sk/zoznam-skolitelov (max 150 bodov)

-          - iné dokladované predpoklady vedeckej činnosti –napr. účasť na ŠVOČ, získané ocenenia za štúdium, vlastná publikačná činnosť uchádzača a pod.

(max 30 bodov)

Maximálny možný počet získaných bodov za prijímacie konanie je 300 bodov

 Témy dizertačnej práce, na ktorú sa uchádzač môže prihlásiť, sú zverejnené na webovej stránke: https://fzsp.truni.sk/temy-na-doktorandske-studium • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2024 - 04.07.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2023

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  01.06.2024 - 21.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu 2. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore (papierová forma, elektronická forma)
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti (papierová forma, elektronická forma)
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené (papierová forma, elektronická forma)
 • projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť jazykovú skúšku (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 10.05.2024 13:45

Upozorniť na neaktuálne údaje