Sociálna práca

Tretí stupeň študijného programu Sociálna práca je koncipovaný ako príprava pre samostatnú vedeckú prácu. Nadväzujúc na vedomosti získané v predchádzajúcom štúdiu je študijný program orientovaný tak, aby prehlboval a skvalitňoval teoretické poznatky s prioritnou orientáciou na prebiehajúci vedecký diskurz v medzinárodnom  a hlavne európskom priestore, s dôrazom na interdisciplinárne porozumenie skúmanej problematiky. Vedecké poznanie sa študentovi pomáha rozvíjať prostredníctvom poznatkov z epistemológie vedy, špecifiká sociálnej práce aktuálnym diskursom v uvedenom odbore.  Povinne voliteľné predmety umožňujú orientáciu študenta buď  na oblasť sociálno-politickej konceptualizácie sociálnej práce alebo na oblasť trendov a inovácií vo výskume a terapeuticko-poradenskej praxe.  Voľba tejto orientácie záleží od zvolenej témy doktorandskej práce. Vedecká časť študijného programu pre tretí stupeň štúdia je koncipovaná tak, že podnecuje študenta zapájať sa do aktuálnej výskumnej činnosti odboru a katedry, aby sa podieľal na príprave vedeckých projektov, aby sa prostredníctvom aktívnej účasti na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí pripravoval na systematickú vedeckú prácu. Vedecký program požaduje, aby študent prezentoval výsledky vlastného vedeckého bádania na domácich i zahraničných konferenciách a tiež, aby výsledky svojej vedeckej práce publikoval v domácich i zahraničných  časopisoch, vedeckých zborníkoch s kategorizáciou „A“ publikačného výstupu . Súčasťou študijného programu je aj dizertačná skúška s obhajobou výskumného zámeru a záverečná obhajoba dizertačnej práce.Uplatnenie absolventov

Doktorandský študijný program pripravuje budúcich absolventov tak, aby boli schopní navrhovať a uskutočňovať inovačný a kvalitný výskum v kontexte medzinárodného výskumu v odbore sociálna práca. V treťom stupni štúdia sa pozornosť koncentruje na dôkladnú orientáciu v minulých i aktuálnych trendoch, filozofických koncepciách a teóriách sociálnej práce, spolu s ich aplikáciou na zvolenú oblasť výskumu, pričom dôraz je kladený aj na presah jednotlivých vedeckých disciplín a z toho vyplývajúci interdisciplinárny aspekt. Študent získa široké odborné vedomosti z študijného odboru, ktoré mu slúžia ako základ na uskutočňovanie výskumu a kreovania nových poznatkov v oblasti sociálnej práce.
Absolvent doktorandského študijného programu v odbore sociálna práca sa vyznačuje kritickým, divergentným a analytickým myslením, ktoré aplikuje počas výskumnej práce, pedagogickej činnosti, ale i v spoločnosti ako takej. Vie stanoviť výskumné ciele, dokáže formulovať hypotézy a výskumné otázky, zvoliť konkrétne vedecké metódy výskumu, adekvátne a erudovane interpretovať výsledky, komparovať ich s inými výskumami a prezentovať vedeckovýskumnú činnosť s jasnou argumentáciou pred vedeckou, odbornou i laickou komunitou na Slovensku i v zahraničí. Na základe vlastných výskumných zistení je schopný navrhnúť a implementovať nové výskumné alebo praktické postupy v danej oblasti a koordinovať tímovú výskumnú prácu.
V súlade so Štatistickou klasifikáciou zamestnaní SK ISCO-08 sa absolvent môže uplatniť v nasledovných pozíciách:
1223001 Riadiaci pracovník výskumnej inštitúcie
2310003 Odborný asistent vysokej školy
2422008 Špecialista v oblasti sociálno-ekonomického rozvoja
2635003 Špecialista na výkon opatrení sociálnoprávnej ochrany detí
2635004 Špecialista sociálnej kurately pre dospelých
2635005 Špecialista sociálnej kurately pre deti
2635006 Špecialista sprostredkovania náhradnej rodinnej starostlivosti
2635007 Špecialista tvorby a vykonávania programov sociálnej pomoci
2635011 Špecialista pre marginalizované skupiny obyvateľstva
2635012 Špecialista samosprávy pre sociálne služby
2635013 Špecialista v oblasti sociálnej a rodinnej politiky

2635014 Špecialista v oblasti politiky zamestnanosti a ochrany práce
2635015 Špecialista na rovnosť príležitostí
2635999 Špecialista v oblasti sociálnej práce a poradenstva inde neuvedený
2422016 Špecialista v oblasti rozvoja vedy, výskumu a inováciíVždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatie na doktorandské štúdium sa môže uchádzať absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia študijného odboru sociálna práca,  ako aj absolvent druhého stupňa vysokoškolského štúdia príbuzných študijných odborov. Fakulta pred prijímacím konaním  na doktorandské štúdium vypíše témy dizertačných prác. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ, ktorý je zamestnancom fakulty na ustanovený pracovný čas a schválený Vedeckou radou FZaSP TU. V prípade potreby môže byť študentovi pridelený aj školiteľ špecialista, ktorý musí byť taktiež schválený Vedeckou radou FZaSP TU. Fakulta po dohode s príslušnými garantmi odboru môže akceptovať aj tému navrhnutú uchádzačom.

Podmienkou prijatia na štúdium je podanie prihlášky v stanovenom termíne. K prihláške na doktorandské štúdium uchádzaš priloží:

1. Životopis
2. doklad o uhradení poplatku za prijímacie konanie vo výške 40,-€
3. overené doklady o ukončení 2. stupňa vzdelania – diplom, vysvedčenie a dodatok k diplomu (týka sa uchádzačov, ktorí ukončili štúdium v akademickom roku 2021/2022 a skôr
uchádzači, ktorí budú končiť 2. stupeň štúdia v akademickom roku
2022/2023 doložia potvrdenie o návšteve školy a výpis výsledkov
štúdia za uzatvorené obdobie
4. projekt k téme dizertačnej práce
5. účasť na ŠVOČ, získané ocenenia za štúdium, vlastná publikačná činnosť uchádzača a pod.
6. Doplnenie údaju z akého cudzieho jazyka bude uchádzač absolvovať jazykovú skúškuDoplňujúce informácie

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pozostáva zo skúšky z odborných predmetov vrátane predstavenia projektu dizertačnej práce a odbornej diskusie o ňom, súčasťou ktorého sú aj metodologické otázky plánovaného výskumu a skúšky zo svetového jazyka (anglického, nemeckého jazyka).

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Tvorí ju predseda a ďalší členovia. Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači o doktorandské štúdium v tom istom odbore, prijímacia komisia určí poradie uchádzačov podľa výsledku prijímacej skúšky. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah publikačnej a ďalšej odbornej činnosti, zároveň na pripravenosť uchádzača pracovať so zahraničnou vedeckou literatúrou. O spôsobe hodnotenia prijímacej skúšky a pridelenia bodov, ktoré možno získať z jednotlivých častí prijímacej skúšky rozhoduje fakulta, pričom tento spôsob zverejní v podmienkach prijímacieho konania.Podmienky pre zahraničných študentov

O prijatie sa môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy. Ak uchádzač skončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov Trnavskej univerzity v Trnave. Ak chce takýto študent študovať v slovenskom jazyku, musí preukázať jeho znalosť pri obhajobe svojho výskumného zámeru.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Tvorí ju predseda a ďalší členovia. Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači o doktorandské štúdium v tom istom odbore, prijímacia komisia určí poradie uchádzačov podľa výsledku prijímacej skúšky. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah publikačnej a ďalšej odbornej činnosti, zároveň na pripravenosť uchádzača pracovať so zahraničnou vedeckou literatúrou. O spôsobe hodnotenia prijímacej skúšky a pridelenia bodov, ktoré možno získať z jednotlivých častí prijímacej skúšky rozhoduje fakulta, pričom tento spôsob zverejní v podmienkach prijímacieho konania.

O výsledku prijímacieho konania sa spíše protokol a návrhy na prijatie úspešných uchádzačov doktorandského štúdia. Tento protokol predloží predseda prijímacej komisie dekanovi fakulty v deň konania prijímacích skúšok. O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní odo dňa konania prijímacích skúšok.Forma prijímacej skúšky

Prijímacia skúška sa koná pred výberovou komisiou, ktorá zisťuje pripravenosť uchádzača pre doktorandský študijný program. Prijímacia skúška sa skladá z nasledovných súčastí:

 a) Písomnej skúšky Jazykových kompetencií (práca s odborným cudzojazyčným textom)- tvorí 0-20% celkového hodnotenia – max. 60 bodov

b) Písomného návrhu projektu výskumu (0- 40%) – max 40 bodov

Témy dizertačnej práce: http://fzsp.truni.sk/temy-na-doktorandske-studium

c) Ústna prezentácia výskumného zámeru (0-40%). – max. 150 bodov Uchádzači o štúdium budú vybratí a prijatí na základe dosiahnutých

Maximálny možný počet získaných bodov za prijímacie konanie je 250 bodov. Poradie uchádzačov určuje komisia na neverejnom zasadnutí. Výsledky prijímacieho konania zverejní fakulta na svojej webovej stránke a uchádzači budú informovaný písomnou formou. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2023

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 23.06.2023

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu 2. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore (papierová forma)
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti (papierová forma)
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené (papierová forma)
 • projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma)
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť jazykovú skúšku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 03.02.2023 17:34

Upozorniť na neaktuálne údaje