Sociálna práca

Tretí stupeň študijného programu Sociálna práca je koncipovaný ako príprava pre samostatnú vedeckú prácu. Nadväzujúc na vedomosti získané v predchádzajúcom štúdiu je študijný program orientovaný tak, aby prehlboval a skvalitňoval teoretické poznatky s prioritnou orientáciou na prebiehajúci vedecký diskurz v medzinárodnom  a hlavne európskom priestore, s dôrazom na interdisciplinárne porozumenie skúmanej problematiky. Vedecké poznanie sa študentovi pomáha rozvíjať prostredníctvom poznatkov z epistemológie vedy, špecifiká sociálnej práce aktuálnym diskursom v uvedenom odbore.  Povinne voliteľné predmety umožňujú orientáciu študenta buď  na oblasť sociálno-politickej konceptualizácie sociálnej práce alebo na oblasť trendov a inovácií vo výskume a terapeuticko-poradenskej praxe.  Voľba tejto orientácie záleží od zvolenej témy doktorandskej práce. Vedecká časť študijného programu pre tretí stupeň štúdia je koncipovaná tak, že podnecuje študenta zapájať sa do aktuálnej výskumnej činnosti odboru a katedry, aby sa podieľal na príprave vedeckých projektov, aby sa prostredníctvom aktívnej účasti na vedeckých podujatiach doma i v zahraničí pripravoval na systematickú vedeckú prácu. Vedecký program požaduje, aby študent prezentoval výsledky vlastného vedeckého bádania na domácich i zahraničných konferenciách a tiež, aby výsledky svojej vedeckej práce publikoval v domácich i zahraničných  časopisoch, vedeckých zborníkoch s kategorizáciou „A“ publikačného výstupu . Súčasťou študijného programu je aj dizertačná skúška s obhajobou výskumného zámeru a záverečná obhajoba dizertačnej práce.Uplatnenie absolventov

Doktorandský študijný program pripravuje budúcich absolventov tak, aby boli schopní navrhovať a uskutočňovať inovačný a kvalitný výskum v rámci odboru.

Absolvent doktorandského študijného programu v odbore sociálna práca sa môže uplatniť:

-        Výskumných inštitúciách so zameraním na spoločenské a behaviorálne vedy,

-        V rámci všetkých úrovní inštitúcií verejnej správy a samosprávy, najmä   ako konceptor sociálnej politiky a jej nástrojov;

Ako vedecký a pedagogický pracovník vo vzdelávacích inštitúciách.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

O prijatie na doktorandské štúdium sa môže uchádzať absolvent II. stupňa vysokoškolského štúdia najmä študijného odboru Sociálna práca, ako aj absolvent súvisiacich študijných odborov. Fakulta pred prijímacím konaním  na doktorandské štúdium vypíše témy dizertačných prác https://fzsp.truni.sk/temy-na-doktorandske-studium. Na tieto témy sa prihlasujú uchádzači o doktorandské štúdium. Pre každú z vypísaných tém je určený školiteľ, ktorý je zamestnancom fakulty na ustanovený pracovný čas a schválený vedeckou radou. V prípade potreby môže byť študentovi pridelený aj školiteľ špecialista, ktorý musí byť taktiež schválený vedeckou radou. Fakulta po dohode s príslušnými garantmi odboru môže akceptovať aj tému navrhnutú uchádzačom.Doplňujúce informácie

Prijímacie konanie na doktorandské štúdium pozostáva zo skúšky z odborných predmetov vrátane predstavenia projektu dizertačnej práce a odbornej diskusie o ňom, súčasťou ktorého sú aj metodologické otázky plánovaného výskumu a skúšky zo svetového jazyka (anglického, nemeckého jazyka).

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Tvorí ju predseda a ďalší členovia. Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači o doktorandské štúdium v tom istom odbore, prijímacia komisia určí poradie uchádzačov podľa výsledku prijímacej skúšky. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah publikačnej a ďalšej odbornej činnosti, zároveň na pripravenosť uchádzača pracovať so zahraničnou vedeckou literatúrou. O spôsobe hodnotenia prijímacej skúšky a pridelenia bodov, ktoré možno získať z jednotlivých častí prijímacej skúšky rozhoduje fakulta, pričom tento spôsob zverejní v podmienkach prijímacieho konania.Podmienky pre zahraničných študentov

O prijatie sa  môžu uchádzať aj absolventi zahraničných vysokých škôl s adekvátnym rozsahom i obsahom štúdia, ktorí majú nostrifikované diplomy. Ak uchádzač skončil vysokoškolské štúdium v zahraničí, postupuje sa podľa zákona č. 422/2015 Z. z o uznávaní dokladov o vzdelaní a uznávaní odborných kvalifikácií a o zmene a doplnení niektorých zákonov a podľa postupov pri uznávaní štúdia a dokladov Trnavskej univerzity v Trnave. Ak chce takýto študent študovať v slovenskom jazyku, musí  preukázať jeho znalosť pri obhajobe svojho výskumného zámeru.

Doklad o rovnocennosti vzdelania doloží uchádzač najneskôr v deň absolvovania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. PhDr. Nadežda Kovalčíková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou, ktorá je najmenej trojčlenná. Tvorí ju predseda a ďalší členovia. Prijímacia komisia na neverejnom zasadaní zhodnotí výsledok prijímacej skúšky. Ak sa na prijímacej skúške zúčastnia viacerí uchádzači o doktorandské štúdium v tom istom odbore, prijímacia komisia určí poradie uchádzačov podľa výsledku prijímacej skúšky. Pri určení poradia prijímacia komisia prihliada aj na rozsah publikačnej a ďalšej odbornej činnosti, zároveň na pripravenosť uchádzača pracovať so zahraničnou vedeckou literatúrou. O spôsobe hodnotenia prijímacej skúšky a pridelenia bodov, ktoré možno získať z jednotlivých častí prijímacej skúšky rozhoduje fakulta, pričom tento spôsob zverejní v podmienkach prijímacieho konania.

O výsledku prijímacieho konania sa spíše protokol a návrhy na prijatie úspešných uchádzačov doktorandského štúdia. Tento protokol predloží predseda prijímacej komisie dekanovi fakulty v deň konania prijímacích skúšok. O prijatí uchádzača na štúdium rozhoduje dekan fakulty do 30 dní odo dňa konania prijímacích skúšok.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie pozostáva z :

a)       Písomnej skúšky z jazykových kompetencií (práca s odborným cudzojazyčným textom) - max. 20 bodov

b)      Písomného návrhu projektu výskum -  max 40 bodov

c)       Ústna prezentácia výskumného zámeru  – max. 40 bodov

Uchádzači  o štúdium budú vybratí a prijatí na základe dosiahnutých výsledkov. Výsledky prijímacieho konania budú zverejnené na web sídle fakulty .

Témy dizertačných prác na AR 2024/25 budú zverejnené do 30.11. 2023 na web stránke https://fzsp.truni.sk/temy-na-doktorandske-studium

Poradie uchádzačov určuje komisia na neverejnom zasadnutí. Výsledky prijímacieho konania zverejní fakulta na svojej webovej stránke a uchádzači budú informovaný písomnou formou. • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  10.06.2024 - 04.07.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
1


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu 2. stupňa v príslušnom alebo príbuznom odbore (papierová forma)
 • zoznam výsledkov doterajšej odbornej činnosti (papierová forma)
 • zoznam publikovaných a nepublikovaných prác, vrátane odborných posudkov na tieto práce, ak boli vyhotovené (papierová forma)
 • projekt k téme dizertačnej práce (papierová forma)
 • doklad o zaplatení administratívneho poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • prehlásenie z akého jazyka bude uchádzač robiť jazykovú skúšku (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje: Banka: štátna pokladnica  | Účet: 7000241201/8180

IBAN: SK85 8180 0000 0070 0024 1201

Variabilný symbol: vygenerovaný VS pre platbu pre uchádzača = osobné číslo uchádzača bez písmena R vygenerované

cez elektronickú prihlášku, resp. bez symbolu, ak uchádzač zasiela prihlášku len poštou

Špecifický symbol: 30002  | Doplňujúci údaj: Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Dušana Horváthová – dusana.horvathova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 16.11.2023 12:21

Upozorniť na neaktuálne údaje