Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.Uplatnenie absolventov

Zdravotnícky laborant - 1. stupeň Bc., je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom, pripravený:

 • vykonávať laboratórne vyšetrenia podľa štandardných analytických metód, ktorých účelom je zistiť zmeny za fyziologických a patologickýchn podmienok
 • aplikovať nadobudnuté vedomosti a zručnosti pri samostatnom riešení pracovných problémov
 • poskytovať odbornú prvú pomoc
 • uplatňovať moderné metódy a štyl práce
 • podieľať sa na tímovej práci, na organizácii a riadení pracoviska 

Základným cieľom štúdia je získať v priebehu troch resp. štyroch rokov praktickú a teoretickú kvalifikáciu pre povolanie: zdravotnícky laborant.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Kritériá pre prijatie - externá forma štúdia (8 semestrov)

1. získané úplné stredné vzdelanie, alebo úplné stredné odborné vzdelanie

2. prijímacie konanie - písomný test z biológie a chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva alebo SCIO test

3. uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50 bez prijímacích skúšok                        (uchádzači dokladujú k prihláške školou potvrdený prospech 1.-4. ročníka strednej školy. Ak škola prospech nepotvrdzuje doložia uchádzači úradne overené vysvedčenia za 1.-4. ročník. !!! V prípade, že uchádzač nedoloží k prihláške uvedené náležitosti bude musieť absolvovať písomný test z biológie a chémie bod 2

Toto kritérium č.3 neplatí pre zahraničných študentov, títo musia absolvovať prijímacie konanie, a to:

-          písomný test z biológie a chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva v slovenskom jazyku

4. splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č. 364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti)

Upozornenie

Dekan FZO si vyhradzuje možnosť upraviť organizáciu prijímacieho konania v závislosti od počtu prihlásených uchádzačov.

 Podmienky pre zahraničných študentov

- písomný test z biológie a chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva v slovenskom jazyku

Zahraniční študenti k prihláške dokladujú aj doklad o uznaní ukončeného vzdelania. Rozhodnutie o uznaní vzdelania zo zahraničnej strednej školy vydá Krajský školský úrad v SR.

Zároveň dokladajú k prihláške:  potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti, životopis, maturitné vysvedčenie, životopis a doklad o úhrade poplatku za prijímacie konanie.

Pre prijatie na zvolený študijný odbor platia rovnaké, vyššie uvedené podmienky prijatia ako pre slovenských uchádzačov.

Uchádzačom sa odporúča absolvovať prípravný kurz slovenského jazyka organizovaný ÚJOP UK. Samoplatcovia sú prijímaní na základe zmluvy.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Uchádzači, ktorí majú študijný priemer do 1,50  - bez prijímacích skúšok   (uchádzači dokladujú k prihláške školou potvrdený prospech 1.-4. ročníka strednej školy.

Toto kritérium neplatí pre zahraničných študentov, títo musia absolvovať prijímacie konanie, a to:

-          písomný test z biológie a chémie v rozsahu gymnaziálneho učiva v slovenskom jazykuVšeobecné informácie k prijímacej skúške

INFORMÁCIE PRE BAKALÁRSKE ŠTÚDIUM

1/ Prihláška na vysokoškolské štúdium: 

a) Papierová forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR): Uchádzači si zakúpia tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív, dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

                                                        a l e b o

b) Elektronická forma prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 20 EUR) Uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Prešovskej univerzity https://mais.unipo.sk/eprihlaska/pages/odosielatel/rozhranie_odosielatela.mais. Následne je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU. Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania.

3/ K prihláške je potrebné doložiť:

 • originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie alebo doklad o bankovom prevode
 • úradne overenú kópiu maturitného vysvedčenia (ak maturujete v aktuálnom školskom roku, MV doložíte hneď po absolvovaní maturitných skúšok),
 • školou potvrdený prospech 1.-4. ročníka strednej školy
 • odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore
 • štruktúrovaný životopis
 • Prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3)

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na FZO PU v Prešove musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.

6/ Poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

7/ Prihlášku zašlite do 31.03.2019 na adresu: Fakulta zdravotníckych odborov PU Partizánska 1 080 01 Prešov

8/ VŠETKY UVEDENÉ NÁLEŽITOSTI SÚ POVINNÉ A PRIHLÁŠKA BEZ NICH NEBUDE AKCEPTOVANÁ !!!

9/ Externá forma štúdia je spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva

Pozor!! Dĺžka štúdia v študijnom programe v externej forme na bakalárskom stupni je 4 roky.Forma prijímacej skúšky

Písomný test z biológie a chémie (v rozsahu gymnaziálneho účiva) alebo SCIO test

 Testy

Biológia

Chémia • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Pozor!! Dĺžka štúdia v študijnom programe v externej forme na bakalárskom stupni je 4 roky.

 číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1

08001 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Zuzana Farkašová – zuzana.farkasova@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 27.02.2019 10:41

Upozorniť na neaktuálne údaje