Laboratórne vyšetrovacie metódy v zdravotníctve

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia v študijnom programe laboratórne vyšetrovacie metódy sa uplatnia v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti ako zdravotnícki laboranti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystici si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné vzdelanie alebo úplné stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou, uchádzač musí maturitné vysvedčenie naskenovať, vložiť do e-prihlášky a následne zaslať poštou na adresu fakulty najneskôr do 7. 6. 2024,

- zdravotná spôsobilosť na vysokoškolské štúdium a na výkon zvoleného zdravotníckeho povolania potvrdená lekárom,

- kritériom pre určenie poradia uchádzačov je priemerná hodnota známok z koncoročných vysvedčení za prvé tri roky štúdia na strednej škole. Známky musia byť zaevidované v e-prihláške v tabuľke a aj naskenované ako príloha papierovej prihlášky. V prípade väčšieho počtu záujemcov, ako je možné prijať, určujúce je umiestnenie uchádzača v poradí podľa priemernej hodnoty známok. Hodnoty sa zaokrúhľujú na dve desatinné miesta.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- prihláška musí byť zaregistrovaná elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox), následne podpísaná, vytlačená a poslaná poštou s požadovanými prílohami.

Súčasťou prihlášky je príloha: Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon zdravotníckeho povolania vo zvolenom študijnom programe, kde je nutné vyjadrenie všeobecného lekára k spôsobilosti uchádzača na štúdium príslušného študijného programu; lekár svoje stanovisko deklaruje pečiatkou a podpisom len v prílohe prihlášky). 

K prihláške na bakalárske štúdium uchádzač musí priložiť:

- maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike),

- uchádzači, ktorí maturujú v tomto akademickom roku, predložia maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) do 7. 6. 2024 , v prihláške vyplnia koncoročné známky z vysvedčení za 1. – 3. ročník strednej školy (analogicky kvinta až septima pre osemročné gymnáziá), 

- uchádzači, ktorí maturovali v predchádzajúcom období, v prihláške vyplnia koncoročné známky zo štyroch ročníkov, stredná škola nemusí potvrdzovať známky,

- uchádzač, ktorý úspešne ukončil úplné stredoškolské štúdium v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike) je povinný predložiť rozhodnutie o uznaní rovnocennosti dokladov získaných v zahraničí, ktoré vydá uchádzačovi príslušný okresný úrad, odbor školstva (bližšie informácie na webovej stránke SZU),

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (viď osobitné tlačivo),

- štruktúrovaný životopis,

- prihláška musí byť podpísaná.

 

 Forma prijímacej skúšky

Bez prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    29.02.2024

  • Zaslanie vysvedčenia do

    07.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku 50,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1004008404

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom, platba poštovou poukážkou nebude akceptovaná,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ivan Širka – ivan.sirka@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 21:32

Upozorniť na neaktuálne údaje