Katolícka teológia

Uplatnenie absolventov

 • kňazská služba, ústredia cirkví a cirkevné organizácie,
 • učiteľ náboženskej výchovy na základných a stredných školách,
 • asistent na vysokých školách teologického a humanitného zamerania,
 • poradca pre vládne, politické a spoločenské inštitúcie,
 • laickí pracovníci v rôznych oblastiach spoločenského života.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskeho študijného programu (prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 52 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je maturitnou skúškou ukončené stredoškolské štúdium.Doplňujúce informácie

Základnou podmienkou pre prijatie na štúdium bakalárskeho študijného programu (prvý stupeň vysokoškolského štúdia v zmysle § 52 Zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov) je maturitnou skúškou ukončené stredoškolské štúdium.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky na prijatie zahraničných uchádzačov sú rovnaké ako pre občanov Slovenskej republiky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

prof. PhDr. Pavol Dancák, PhD., e- mail: pavol.dancak@unipo.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači si podávajú prihlášku na vybraný študijný program na adresu fakulty. K prihláške je potrebné priložiť štruktúrovaný životopis, overenú kópiu maturitného vysvedčenia, fotokópie ročníkových vysvedčení, prípadne posledné polročné vysvedčenie zo strednej školy.

Uchádzač, ktorý doposiaľ nevykonal maturitnú skúšku a nemôže o jej vykonaní v prihláške uviesť príslušné údaje, predloží doklad o vykonaní tejto skúšky dodatočne (ihneď po absolvovaní maturitnej skúšky), najneskôr v termíne stanovenom fakultou. Pokiaľ uchádzač tento doklad nepredloží, nemôže byt prijatý na štúdium.

Ústrižok o zaplatení príslušného poplatku spojeného so zabezpečením prijímacieho  konania je potrebné nalepiť na tretiu stranu prihlášky (poplatok uchádzači uhradia poštovým peňažným poukazom typu U; nebudú akceptované prihlášky bez dokladu o úhrade poplatku).

Ďalšie informácie o prijímacom konaní budú zverejnené na internetovej stránke fakulty, a budú tiež zaslané prihláseným uchádzačom mesiac pred prijímacími skúškami.Forma prijímacej skúšky

 • zhodnotenie výsledkov stredoškolského štúdia a celkového výsledku maturitnej skúšky
 • ústna skúška:
  predmetom pohovoru s uchádzačom je zistiť jeho motiváciu a osobnostné predpoklady k štúdiu vo zvolenom študijnom programe, resp. k formácii v kňazskom semináriTesty

 • písomný test:
  test z Katechizmu Katolíckej cirkvi, všeobecného prehľadu o Gréckokatolíckej cirkvi a spoločenského rozhľadu • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.06.2020 - 16.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  11.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: IBAN: SK71 8180 0000 0070 0007 8299

Variabilný symbol: 102003

Konštantný symbol: 0558

Adresa: Prešovská univerzita v Prešove, Gréckokatolícka teologická fakulta,

Ul. biskupa P. Gojdiča 2, 080 01 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: skola test – skola@portalvs.sk
Posledná aktualizácia: 16.03.2022 12:06

Upozorniť na neaktuálne údaje