Katolícka teológia

Uplatnenie absolventov

Absolventi môžu pracovať v špecializovaných službách v cirkevnom spoločenstve - pastoračné centrá, charitatívne a vzdelávacie inštitúcie, riadiaci pracovníci, súdy - a v spoločnosti. Absolventi môžu pracovať vo výskume a pôsobiť ako vysokoškolskí učitelia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

K prihláške na vysokú školu na je potrebné doložiť:

 • životopis;
 • overená kópia rodného, príp. sobášneho listu
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie;
 • úradne overenú kópiu magisterského diplomu, úradne overenú kópiu dodatku k diplomu, úradne overenú kópiu vysvedčenia z magisterského štúdia (uchádzači, ktorí získali magisterské vzdelanie v zahraničí, musia predložiť uznanie dokladu o vzdelaní). Absolventi, ktorí skončili na TF TU magisterské štúdium a chcú pokračovať na doktorandskom stupni tieto dokumenty nepredkladajú;
 • rámcovú schému zvolenej témy dizertačnej práce;
 • časť seminárnej, alebo diplomovej práce, alebo práce písanej v rámci ŠVOČ, ktorá podľa uchádzača najlepšie vystihuje jeho schopnosť systematického vedeckého prístupu k teologickým témam;
 • odporúčanie aspoň jedného všeobecne akceptovaného odborníka na Slovensku, alebo v zahraničí, ktorý pôsobí v akademickom prostredí v oblasti zodpovedajúcej navrhnutej téme dizertačnej práce;
 • odporúčanie od rehoľného predstaveného/vlastného ordinára (platí iba pre rehoľníkov / klerikov).


Doplňujúce informácie

Externé doktorandské štúdium tohto študijného programu sa bude uskutočňovať s úhradou školného. Výška ročného školného je v externom doktorandskom štúdiu 700,- €.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., e-mail: milan.urbancok@tvu.skForma prijímacej skúšky

ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  07.08.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 14.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • úradne overená kópia magisterského diplomu (papierová forma)
 • úradne overená kópia dodatku k magisterskému diplomu (papierová forma)
 • úradne overená kópia vysvedčenia z magisterského štúdia (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • súpis publikovaných článkov (papierová forma)
 • rámcová schéma zvolenej témy dizertačnej práce (papierová forma)
 • overená kópia rodného listu (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Účet: 7000241236/8180

IBAN kód:  SK13 8180 0000 0070 0024 1236

Variabilný symbol: vygenerované registračné číslo elektronickej prihlášky uchádzača bez písmena R, resp. bez variabilného symbolu, ak uchádzač zasiela len papierovú prihlášku

Špecifický symbol: 40002

Konštantný symbol: 0308

Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ľubomíra Žaloudková – lubomira.zaloudkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 19.06.2024 07:24

Upozorniť na neaktuálne údaje