Katolícka teológia

Uplatnenie absolventov

Absolventi môžu pracovať v špecializovaných službách v cirkevnom spoločenstve - pastoračné centrá, charitatívne a vzdelávacie inštitúcie, riadiaci pracovníci, súdy - a v spoločnosti. Absolventi môžu pracovať vo výskume a pôsobiť ako vysokoškolskí učitelia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

K prihláške na vysokú školu na je potrebné doložiť:

 • úradne overenú kópiu rodného listu,
 • úradne overenú kópiu sobášneho listu uchádzača, ak došlo k zmene priezviska,
 • odporúčanie od rehoľného predstaveného (platí iba pre rehoľníkov),
 • v prípade klerikov súhlas vlastného ordinára,
 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • úradne overenú kópiu magisterského diplomu, úradne overenú kópiu dodatku k diplomu, úradne overenú kópiu vysvedčenia z magisterského štúdia (uchádzači, ktorí získali magisterské vzdelanie v zahraničí, musia predložiť uznanie dokladu o vzdelaní),
 • v prípade ďalších jazykových a odborných znalostí doloží úradne overený doklad,
 • súpis publikovaných článkov alebo súpis výsledkov inej odbornej činnosti, prípadne posudky týchto prác a činností,
 • úradne overený doklad o znalosti biblických jazykov,
 • rámcovú schému zvolenej témy dizertačnej práce.


Doplňujúce informácie

Externé doktorandské štúdium tohto študijného programu sa bude uskutočňovať s úhradou školného. Výška ročného školného je v externom doktorandskom štúdiu 700,- €.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ThLic. Mgr. Tomáš Gerboc, email: tomas.gerboc@tvu.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Poplatok za prijimacie konanieje 35,- €.Forma prijímacej skúšky

ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 28.06.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Prílohy
 • overená kópia rodného listu (papierová forma, elektronická forma)
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • úradne overená kópia magisterského diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • úradne overená kópia dodatku k magisterskému diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • úradne overená kópia vysvedčenia z magisterského štúdia (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • súpis publikovaných článkov (papierová forma, elektronická forma)
 • rámcová schéma zvolenej témy dizertačnej práce (papierová forma, elektronická forma)
 • úradne overený doklad o jazykových znalostiach (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 700 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Účet: 7000241236/8180

IBAN kód:  SK13 8180 0000 0070 0024 1236

Variabilný symbol: vygenerované registračné číslo elektronickej prihlášky uchádzača bez písmena R, resp. bez variabilného symbolu, ak uchádzač zasiela len papierovú prihlášku

Špecifický symbol: 40002

Konštantný symbol: 0308

Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Martina Hodásová – martina.hodasova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 12.04.2021 12:04

Upozorniť na neaktuálne údaje