Katolícka teológia

Uplatnenie absolventov

Program nadväzuje na prvý stupeň vysokoškolského vzdelávania v študijnom odbore Teológia. Absolvent je oprávnený vyučovať náboženskú výchovu na základných a stredných školách, ďalej môže pôsobiť ako riaditeľ, inšpektor alebo metodik predmetu, je oprávnený pracovať v oblasti výskumu, vyučovať teológiu na teologických fakultách, ako i pokračovať v doktorandskom štúdiu.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

K prihláške je potrebné doložiť:

 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • úradne overenú kópiu bakalárskeho diplomu, úradne overenú kópiu dodatku k diplomu, úradne overenú kópiu vysvedčenia z bakalárskeho štúdia (študenti, ktorí získali bakalárske vzdelanie v zahraničí, musia predložiť uznanie dokladu o vzdelaní),
 • úradne overenú kópiu rodného, príp. sobášneho listu
 • odporúčanie rehoľného predstaveného (platí iba pre rehoľníkov).

Bakalárski absolventi TF TU, ktorí pokračujú v magisterskom štúdiu prikladajú k prihláške:

 • životopis,
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie.


Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia tie isté podmienky ako pre domácich.Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

ThDr. Ing. Milan Urbančok, PhD., email: milan.urbancok@truni.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacie konanie sa realizuje bez prijímacej skúšky. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.07.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • úradne overená kópia dodatku k diplomu (papierová forma)
 • úradne overená kópia vysvedčenia z bakalárskeho štúdia (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 680 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Účet: 7000241236/8180

IBAN kód:  SK13 8180 0000 0070 0024 1236

Variabilný symbol: vygenerované registračné číslo elektronickej prihlášky uchádzača bez písmena R, resp. bez variabilného symbolu, ak uchádzač zasiela len papierovú prihlášku

Špecifický symbol: 40002

Konštantný symbol: 0308

Doplňujúce údaje: (pri platbách cez banku): Priezvisko a meno

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trnavská univerzita v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Ľubomíra Žaloudková – lubomira.zaloudkova@truni.sk
Posledná aktualizácia: 19.06.2024 07:25

Upozorniť na neaktuálne údaje