Pozemné staviteľstvo

pozemné staviteľstvo

špecializácia:

-     pozemné staviteľstvo

-     nosné konštrukcie budovUplatnenie absolventov

Špecializácia pozemné staviteľstvo: Absolvent získal kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou SKSI môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Náplň a štruktúra špecializácie študijného programu zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier podľa súčasne platnej klasifikácie v kategórii I1 – inžinier pre konštrukcie pozemných stavieb a I3 – inžinier pre statiku stavieb – pre budovy a pripravovanej autorizácie v kategórii I6 – Inžinier pre investičnú prípravu a manažment stavieb. Absolvent študijného programu bude môcť navrhovať pozemné stavby a riešiť ich modernizáciu a obnovu vrátane obnovy stavebných pamiatok, teoreticky analyzovať, matematicky a fyzikálne modelovať, experimentálne vyšetrovať, technicky riešiť, konštruovať a navrhovať rozsiahle a náročné konštrukcie a efektívne riešiť problémy techniky, technológie a ekonomiky architektonických diel na modernej materiálovej báze v oblasti projekcie, výskumu, vývoja, skúšobníctva vrátane preukazovania zhody i realizácie budov, s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti, nájsť uplatnenie v praxi predovšetkým v pozícii hlavného inžiniera projektu budov; po získaní autorizačného osvedčenia v SKSI môžu vykonávať projektovú činnosť autorizovaného inžiniera pre budovy, autorský dozor nad uskutočňovaním stavby, stavebný dozor, prípadne sa môžu špecializovať na vypracovávanie častí projektovej dokumentácie stavieb, ktoré sa týkajú ich stavebno-technického a technologického riešenia, kolaudačného konania a pod. v rámci platnej legislatívy, nájsť uplatnenie aj v mnohých oblastiach súvisiacich s výstavbou budov a tvorbou stavebného prostredia, napr. odborné činnosti v štátnej správe, riadenie stavebnej firmy, komerčná činnosti na stavebnom trhu, uplatnenie vo výskume a v školstve, v oblastiach praktického používania informačných technológií, v konzultačnom inžinierstve a podobne, pokračovať v štúdiu doktorandských študijných programov.

Špecializácia nosné konštrukcie budov: Profil absolventa je koncipovaný tak, že pokrýva všetky legislatívne požiadavky na vykonávanie činnosti v oblasti navrhovania a realizácie budov so zameraním na ich nosné konštrukcie. Špecializácia je svojím obsahom zameraná najmä na prípravu absolventa z teoretickej analýzy nosných konštrukcií budov a niektorých inžinierskych konštrukcií. Obsahuje tiež prípravu na výskumnú činnosť s primeranou mierou tvorivosti a samostatnosti, ktoré si absolvent môže ďalším štúdiom prehĺbiť a rozšíriť. Absolvovaním špecializácie je absolvent pripravený na štúdium študijných programov doktorandského štúdia v študijnom odbore pozemné stavby alebo na bezprostredný vstup na trh práce. Nájde uplatnenie ako samostatný odborník špecialista v oblasti statiky, člen tvorivého tímu, v stavebných dodávateľských organizáciách, vo vzdelávacej sústave, vo výskume. Môže tiež podnikať na základe živnostenského oprávnenia a po rokoch predpísanej praxe pri úspešnom vykonaní skúšok sa môže stať autorizovaným stavebným inžinierom. Absolvovaním študijného programu a získaním vysokoškolského vzdelania druhého stupňa získa absolvent kvalifikáciu na výkon regulovaného povolania. Po absolvovaní primeranej praxe a skúšok pred skúšobnou komisiou Slovenskej komory stavebných inžinierov (SKSI) môže získať oprávnenie na výkon povolania „autorizovaný stavebný inžinier“. Náplň a štruktúra študijného programu v špecializácii nosné konštrukcie budov zodpovedá štruktúre a rozsahu predmetov požadovaných SKSI na výkon povolania autorizovaný stavebný inžinier v kategórii I3 –inžinier pre statiku stavieb, a to pre budovy, inžinierske konštrukcie a geotechniku.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Prílohy k prihláške na inžinierske štúdium:
• životopis,
• potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• overená kópia vysokoškolského diplomu (ak je vydaný SvF UNIZA, nie je potrebné overovať),
• údaje o výsledkoch predchádzajúceho štúdia,
• sken prihlášky podpísanej uchádzačom (v prípade elektronického podania),
• potvrdenia o úspešnej účasti na významnej odbornej súťaži.
Po absolvovaní štátnej záverečnej skúšky uchádzači pošlú na adresu fakulty, alebo vložia elektronicky, overenú kópiu vysokoškolského diplomu, vysvedčenia a dodatku k diplomu do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.Doplňujúce informácie

Základná podmienka prijatia

Základnou podmienkou prijatia na inžinierske štúdium (študijný program druhého stupňa) je vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (Zákon o vysokých školách č. 131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov) alebo vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov (360 kreditov v prípade 4 ročného vzdelania 1. stupňa). V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania prvého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.

Ďalšie podmienky prijatia

Podrobné Zásady a pravidlá prijímacieho konania na 2. stupeň vysokoškolského štúdia študijných programov, ktoré zabezpečuje Stavebná fakulta Žilinskej univerzity v Žiline v akademickom roku 2024/2025 nájdete zverejnené na stránkach fakulty do 30. 9. 2023.

O prijatie na štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia sa môže uchádzať absolvent bakalárskeho štúdia v  rovnakom, resp. súvisiacom študijnom odbore so štruktúrou absolvovaných predmetov, ktoré zaručujú spôsobilosť pokračovať v inžinierskom štúdiu študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási. Pri splnení tejto podmienky na vzdelanie je spôsobilosť posudzovaná prijímacou komisiou menovanou dekanom SvF UNIZA na základe štruktúry a obsahu absolvovaných predmetov predchádzajúceho štúdia. Spôsobilosť môže byť v prípade prijatia na štúdium podmienená zapísaním najviac dvoch diferenčných predmetov na základe odporúčania garanta študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási. Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF UNIZA.

Bez prijímacej skúšky budú prijatí uchádzači, ktorí absolvovali predchádzajúce štúdium v študijnom programe, na ktorý inžiniersky študijný program priamo nadväzuje a ktorí dosiahli celkový vážený študijný priemer v bakalárskom štúdiu do stanovenej hodnoty, alebo na základe dokladovania úspešného výsledku na významnej odbornej súťaži (významnosť a súvis súťaže so študijným programom (odborom) uvedenom v prihláške posúdi prijímacia komisia). Ich počet bude stanovený tak, aby nebol prekročený predpokladaný počet študentov prijímaných do 1. ročníka štúdia príslušného študijného programu. Uchádzači, ktorí nespĺňajú žiadnu z podmienok uvedených vyššie, absolvujú prijímaciu skúšku. Všetci uchádzači, ktorí v akomkoľvek inžinierskom študijnom programe už na SvF UNIZA dvakrát alebo viackrát neúspešne študovali, absolvujú prijímaciu skúšku. 3 SvF UNIZA neprijíma uchádzačov, ktorí boli vylúčení zo štúdia na SvF UNIZA na základe disciplinárneho konania v súlade s Disciplinárnym poriadkom pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline.

Štúdium v študijných programoch inžinierskeho štúdia v dennej a externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania splní v jednotlivých študijných programoch minimálne 5 uchádzačov. Pri nižšom počte uchádzačov o otvorení, resp. neotvorení príslušného študijného programu rozhodne dekan SvF UNIZA.

V kompetencii dekana SvF UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. nominálnom ročníku inžinierskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí:

• vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe inžinierskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity pôvodne zvoleného študijného programu,

• vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe inžinierskeho štúdia, ale študijný program nebol otvorený, pretože podmienky prijímacieho konania splnilo menej ako 5 uchádzačov.

Takíto uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijímacieho konania aj pre dopĺňaný študijný program. Vo vybraných študijných programoch inžinierskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov inžinierskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 8. 7. 2024. Podmienky prijatia a forma v 2. kole prijímacieho konania pre inžinierske štúdium sú spravidla rovnaké ako v 1. kole prijímacieho konania.

Jazykové predpoklady

Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka minimálne na úrovni B1, čo zahraničný uchádzač doloží overeným dokladom, inak overenie jazykovej úrovne bude súčasťou prijímacej skúšky. Jazykovú prípravu je možné absolvovať aj na UNIZA. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, taliančina, ruština). Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1. Zdravotná spôsobilosť

SvF UNIZA nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke
univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

https://svf.uniza.sk/index.php/uchadzaci/vseobecne-informacie/prijimacie-konaniaKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Koordinátorka pre prácu so študentmi so špecifickými potrebami:

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.

prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť Tel.: 041/513 62 73

e-mail: maria.kudelcikova@uniza.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Na štúdium v inžinierskom stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obidve formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie.
Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 2. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.
Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. Prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta manipulačný poplatok za prijímacie konanie nevracia.
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi.
V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, výberové konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 04.07.2024

 • Zaslanie vysvedčenia do

  28.06.2024

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  08.07.2024 - 15.08.2024

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  22.08.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
80


Prílohy
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1100 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:
35 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina
banka: Štátna pokladnica
číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896
konštantný symbol: 0308
variabilný symbol: 10432 – inžinierske štúdium
Spôsob úhrady: platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie uvedený účet.
Doklad o úhrade: doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou, resp. vložiť elektronicky.
Poplatky za štúdium sú určené podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok uverejní Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch na webových stránkach.
Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mariana Hírešová – mariana.hiresova@fstav.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 22.09.2023 10:19

Upozorniť na neaktuálne údaje