Informatika

Uplatnenie absolventov

Absolventi študijného programu Informatika, 3. stupeň, získavajú titul PhD. a upevnia si poznatky a zručnosti získané na magisterskom štúdiu z pohľadu vedeckého výskumu, t. j.  naučia sa aplikovať metódy vedeckého výskumu hlavne v oblasti ich zamerania. Absolvent je schopný teoreticky analyzovať zložité systémy, exaktne sformulovať problémy, vytvárať matematický a logický formalizmus na riešenie problémov, hľadať efektívne riešenia takto sformulovaných problémov. Je schopný pracovať aj v tímoch, ktoré nemajú informatické zameranie, vie syntetizovať poznatky z rôznych oblastí a tiež objavovať nové poznatky. Absolvent má hlboké znalosti v odbore študovanej problematiky.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

úspešné absolvovanie prijímacej skúškyDoplňujúce informácie

Didaktika informatiky: Cieľ, obsah, didaktické prostriedky vyučovania školskej informatiky. Pojmotvorný proces v školskej informatike. Úvod do metodológie pedagogického výskumu v školskej informatike. Stanovovanie učebných cieľov. Maturitný štandard z informatiky. Postavenie úloh v školskej informatike, didaktické funkcie a formulácie úloh, tvorba systémov úloh. Hodnotenie žiackych výkonov, didaktické testy. Tvorba didaktických projektov. Výučba štruktúrovaného a objektového programovania. Aritmetika počítača. Matematické modelovanie a simulácie. Výučba tematických oblastí: Informácie okolo nás, Počítačové systémy, Informačná spoločnosť, Oblasti využitia informatiky (kancelársky balík, Internet, multimédiá).

Databázové systémy: Úvod – história, základné princípy. Základy SQL – práca s jednou tabuľkou, agregačné funkcie, vnorené dopyty, modifikácia dát, integritné obmedzenia, modifikácia štruktúry tabuľky.

Kombinatorické algoritmy: Úvod do orientovaných i neorientovaných grafov. Úvod do algoritmov, algoritmická zložitosť. Triediace algoritmy. Vyhľadávacie algoritmy. Kladné algoritmy. NP-úplnosť. Stromy a kostry – koreňové stromy. Vyhľadanie všetkých kostier grafu. Úloha o minimálnej kostre. Vzdialenosť v grafoch. Úloha o najkratšej ceste. Úloha o najspoľahlivejšej ceste. Úloha o najširšej ceste. Úvod do sieťovej analýzy. Rozmiestňovacie úlohy. Úlohy o maximálnych tokoch. Úloha o najlacnejších tokoch. Párovacie a príraďovacie problémy. Úloha čínskeho poštára. Problém obchodného cestujúceho. Dopravné úlohy.

Programovanie, algoritmy a zložitosť: Algoritmický problém a jeho riešenie. Príklady konkrétnych algoritmov, zápis algoritmu v dohodnutom formalizme. Správnosť algoritmu a testovanie algoritmov. Vlastnosti programovacích jazykov vyššieho typu. Základné údajové a príkazové štruktúry programovacieho jazyka PASCAL. Procedúry, funkcie, knižnice procedúr a funkcií. Dynamické údajové štruktúry, typ smerník. Zložitosť algoritmov. Rekurzia, metóda s návratom (backtracking). Algoritmický problém triedenia, algoritmy a zložitosť. Dôležité údajové štruktúry – zásobník, rad, graf. Algoritmy na grafoch.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.03.2024 - 31.05.2024

  • Konanie prijímacej skúšky

    17.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
  • životopis
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
  • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 30.11.2023 09:43

Upozorniť na neaktuálne údaje