Infekčné choroby zvierat

Nositeľmi ťažiskových vedomostí absolventa sú profilové predmety z oblasti nákaz zvierat a ochrany zdravia zvierat, zoonóz a ochrany spoločného zdravia, prediktívnej epizootológie, hodnotenia rizík v epizootológii a prevencii infekčných chorôb zvierat,   ktoré majú v informačných listoch popísané vedomosti dosahované ako výstupy vzdelávania. Doplňujúce vedomosti sú dosahované absolvovaním povinne voliteľných predmetov študijného programu z oblasti molekulárnej epizootológie, všeobecnej a špeciálnej virológie, všeobecnej a špeciálnej bakteriológie, diagnostickej patológie, veterinárnej imunológie, infekčných chorôb voľne žijúcej zveri, verejného a súdneho veterinárskeho lekárstva a ekológie a ochrany životného prostredia. Absolvent má rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného programu, resp. odboru, ktoré využíva ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja v oblasti infekčných chorôb zvierat. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov založených na súčasnom stave vedeckého poznania v jednotlivých oblastiach infekčných chorôb zvierat.  

Jeho štúdium nadväzuje na znalosti získané vysokoškolským štúdiom druhého stupňa na veterinárskych a lekárskych univerzitách a vysokých školách (fakultách), ďalej na farmaceutických, prírodovedeckých, príp. iných fakultách medicínskeho a prírodovedného zamerania. Na tejto báze, sú postavené zásady výchovy v 3. stupni pre získanie vedomostí tak, aby absolvent ovládal vedecké metódy výskumu a riešenie problematiky infekčných chorôb zvierat a infekčných chorôb spoločných pre človeka a zvieratá – zoonóz. Absolvent ovláda zákonitosti vzniku, priebehu a zániku infekčných chorôb, ovláda faktory ovplyvňujúce priebeh epizootologických procesov. Pozná biologické vlastnosti etiologických agensov, patogenézu jednotlivých nákaz a imunologické vlastnosti antigénov pre ich využitie a použiteľnosť v prevencii nákaz. Ovláda rôzne formy a spôsoby depistáže a monitoringu infekčných chorôb; je schopný samostatne vykonávať surveillance nákaz (vrátane zoonóz), epizootologické analýzy a prognózovanie nákazových situácií. Dokáže definovať a vyhodnocovať riziká v epizootológii, vypracovávať preventívne opatrenia na ochranu zdravia zvierat a spoločného zdravia zvierat a ľudí (One health).

Absolvent študijného programu infekčné choroby zvierat pozná najmodernejšie metódy využiteľné pri diagnostike, diferenciálnej diagnostike, prevencii, tlmení a terapii infekčných chorôb. Absolvent získa vedomosti pre vyvíjanie nových diagnostických metód, nových imunologických preparátov, liečiv, prístrojov a nástrojov. Osvojuje si schopnosti organizovať epizootologický prieskum v teréne, právne a environmentálne aspekty tlmenia nákaz, etické a spoločenské stránky vedeckej práce, správny spôsob prezentácie výsledkov svojej práce a zásady pre rozvoj študijného programu a prínos pre prax.

Je technicky zručný nie len pri bežných laboratórnych postupoch, ale aj pri práci so softvérovo náročným prístrojovým vybavením epizootologického prieskumu. Dokáže formulovať vedecké problémy, vykonávať tvorivý, nezávislý výskum a samostatne prezentovať výsledky svojej práce v medzinárodne akceptovaných časopisoch, resp. prezentovať ich na vedeckých podujatiach. Výsledkami tvorivej experimentálnej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne, poľnohospodárstve, vo farmakológii a pri ochrane zdravia živočíchov a samotného človeka.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu infekčné choroby zvierat sa vie uplatniť ako infektológ/ epizootológ – expert v základnom a aplikovanom výskume infektologického a epizootologického zamerania v rezorte zdravotníctva, pôdohospodárstva, životného prostredia, ministerstva obrany a ministerstva vnútra.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický)

Ústna skúškaTesty

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický) v trvaní 60 minút.  • Podanie prihlášky na štúdium

    14.04.2023 - 15.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.07.2023 - 03.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Michaela Kočutová – michaela.kocutova@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2023 09:19

Upozorniť na neaktuálne údaje