Hygiena potravín

Absolventi študijného programu hygiena potravín sú spôsobilí po absolvovaní 3. stupňa vysokoškolského vzdelávania vykonávať profesiu veterinárneho lekára špecialistu pre hygienu, kvalitu a zdravotnú bezpečnosť produkovaných potravín. Absolvent ovláda vedecké metódy výskumu a vývoja, s orientáciou na výskum z oblasti hygieny a kvality potravín živočíšneho a rastlinného pôvodu, vývoja potravinárskej techniky, laboratórnych diagnostických metód, vývoj potravinárskej legislatívy,  a pod. Absolvent vie vytvárať a formulovať nové hypotézy, úsudky a stratégie pre ďalší rozvoj vednej alebo pracovnej oblasti, vyhodnocovať teórie, koncepty a inovácie, aplikovať vlastné zistenia vyplývajúce z teoretickej analýzy a vlastného vedeckého bádania komplexného aj interdisciplinárneho charakteru, navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy. Absolvent sa vyznačuje kritickým, nezávislým a analytickým myslením pri smerovaní ďalšieho vývoja spoločnosti,  zodpovednosťou  za  vodcovstvo  v študijnom  odbore  a plánovaním vlastného rozvoja a rozvoja spoločnosti v oblasti hygieny a kvality produkovaných potravín. Absolvent je schopný prezentovať a publikovať svoje výsledky výskumu, založené na dôkazoch, pred  odbornou  aj vedeckou komunitou. Navrhuje, overuje a implementuje nové výskumné a pracovné metódy, a to na základe získaných výsledkov, ktoré následne prezentuje a využíva ich pri uplatňovaní nových vedeckých a pracovných postupov. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím vo vednom odbore vo výskumných organizáciách, ako aj manažovať riešenie problémov v potravinárskej praxi. Úmerne k vplyvu študovanej problematiky stúpa  potreba profesionálov a opodstatnenosť vzdelávania v oblasti špecializácie hygieny potravín.

Absolvent ŠP hygiena potravín sa vyznačuje nezávislým, kritickým a analytickým myslením. Zohľadňuje spoločenské, vedecké a etické aspekty pri formulovaní výskumných zámerov a interpretácii výsledkov výskumu. Výsledkami vlastnej tvorivej práce prispieva k rozvoju vedy, vedeckého poznania a aplikácií získaných poznatkov do praxe. Výsledky výskumu a vývoja prezentuje pred odbornou komunitou samostatne. Dokáže určiť zameranie výskumu a koordinovať tím pri vedeckom skúmaní. Na základe svojich výstupov a zistení dokáže samostatne navrhovať, overovať a implementovať nové výskumné a pracovné postupy.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu Hygiena potravín, 3. stupňa štúdia sa vie uplatniť pri samostatnom výskume v oblasti produkcie bezpečných a kvalitných potravín, riadení hygieny potravinárskych prevádzok, ako aj riadení technológie výroby v potravinárskych firmách. Absolventi sú pripravený vykonávať činnosť v akreditovaných laboratóriách v oblasti analýzy potravín, ako aj poskytovať poradenstvo v oblasti hygieny výroby a predaja potravín.

Absolvent doktorandského štúdia nájde uplatnenie aj v:

1)   zvládnutí dátových, štatistických a informačných procesov, správneho nastavenia hygienických podmienok a spracovania surovín živočíšneho a rastlinného pôvodu,

2)   riadení potravinárskych podnikov s orientáciou hlavne na hygienu produkcie potravín,  hodnotenie surovín vstupujúcich do výrobného procesu a ich dopadov na kvalitu výrobkov živočíšneho pôvodu,

3)   poradenstva a kontroly v oblasti hygieny produkcie a predaja potravín, produkcie krmív, dodržiavania welfare, poradenstva  a prevencie chorôb hospodárskych zvierat.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický)

Ústna skúškaTesty

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický) v trvaní 60 minút.  • Podanie prihlášky na štúdium

    14.04.2023 - 15.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.07.2023 - 03.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. – juraj.pistl@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 16:23

Upozorniť na neaktuálne údaje