Hygiena chovu zvierat a životné prostredie

Absolvent získa rozsiahle odborné vedomosti z viacerých oblastí študijného programu, resp. odboru, ktoré využíva ako základ pre uskutočňovanie výskumu a vývoja v oblasti hygieny chovu zvierat a životného prostredia. Zameriava sa na získanie najnovších teoretických poznatkov a nových vedeckých metód a praktických zručností založených na súčasnom stave vedeckého poznania v jednotlivých oblastiach hygieny chovu zvierat a životného prostredia.

Jeho štúdium nadväzuje na znalosti získané vysokoškolským štúdiom druhého stupňa na veterinárskych a lekárskych fakultách (univerzitách), ďalej na farmaceutických, prírodovedeckých, príp. iných fakultách medicínskeho a prírodovedného zamerania. Na tejto báze, sú postavené zásady výchovy v 3. stupni pre získanie vedomostí z oblastí chovu hospodárskych ako aj spoločenských zvierat, toxikológie, životného prostredia z pohľadu jeho ochrany, vplyvu biologického (mikroorganizmy, parazity, škodcovia), fyzikálneho (žiarenie, hluk a i.) a chemického znečistenia na jednotlivé zložky životného prostredia resp. ekosystémy. Osobitnú pozornosť sa venuje poznatkom z oblasti zoohygieny (hygiena chovu zvierat), toxikológie, ekotoxikológie, rádiobiológie, pohody (welfare) zvierat, veterinárnej etológie, produkcii kvalitných resp. nezávadných krmovín a krmív a systému ekologického poľnohospodárstva. Zameriava sa aj na získavanie najnovších poznatkov pri štúdiu vyšetrovacích, analytických, matematických a štatistických metód uplatňovaných pri vedeckej práci a pri hodnotení rizika fyzikálnych, biologických a chemických faktorov na zvieratá a životné prostredie.

Absolvent študijného programu hygiena chovu zvierat a životné prostredie je spôsobilý vykonávať vysoko kvalifikované činnosti v štátnej správe, v oblasti výskumu, veterinárnej starostlivosti, oblasti ochrany životného prostredia, organizácie ekologického poľnohospodárstva, organizácie ekologického a zdravotne nezávadného chovu domácich, voľne žijúcich zvierat ako aj včiel. Absolventi zameraní na oblasť hygieny chovu zvierat a životného prostredia skvalitnia svoju predispozíciu a sú schopní na najvyššej úrovni vykonávať okrem iného i znaleckú činnosť a pôsobiť v pozícii špecialistov, prípadne vysoko vzdelaných odborníkov študujúcich problematiku ochrany životného prostredia, chovu a zdravia zvierat, kvality a zdravotnej bezchybnosti potravín, krmív, ekologického poľnohospodárstva a veterinárnych liečiv ai.

Ťažiskom odbornej profilácie absolventa ŠP hygiena chovu zvierat a životné prostredie je orientácia na zvládnutie funkcií verejného veterinárneho lekárstva resp. experta v rovine teoreticko-poznávacej, metodologickej a politicko-praktickej. Na základe poznania teoretických možností, praktických zručností, metodologických zdatností budú absolventi schopní riešiť existujúce problémy v oblasti ochrany a ozdravovania životného prostredia,  v oblasti zdravého ekologického chovu zvierat s minimálnym dopadom na životné prostredie, minimalizovať negatívne dopady chovov za súčasnej podpory ich benefitov na životné prostredie, hodnotiť  a minimalizovať rizika fyzikálnych, biologických a chemických faktorov na súčasnej úrovni vedeckého poznania.

Absolvent dokáže formulovať vedecké problémy (experimentálne, zdravotné, právne, environmentálne, etické a ostatné spoločenské stránky) vykonávať tvorivý a nezávislý výskum vo svojej oblasti a samostatne prezentovať výsledky svojej práce v medzinárodne akceptovaných časopisoch, resp. prezentovať ich na vedeckých podujatiach. Výsledkami tvorivej práce prispieva nielen k rozvoju vedy a vedeckého poznania, ale ich náležitá vedecká hodnota umožňuje ich aplikáciu v humánnej a veterinárnej medicíne a poľnohospodárstve.Uplatnenie absolventov

Absolvent študijného programu hygiena chovu zvierat a životné prostredie sa vie uplatniť ako expert v základnom a aplikovanom výskume príslušného zamerania, v orgánoch štátnej správy, v rezorte pôdohospodárstva a životného prostredia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Doplňujúce informácie

Prijatie uchádzača na doktorandské štúdium bez prijímacieho konania nie je možné!Podmienky pre zahraničných študentov

Základnou požiadavkou je ukončené vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa príslušného zamerania.

Prijatie uchádzača na štúdium je podmienené úspešným absolvovaním prijímacieho konania a znalosťou cudzieho jazyka.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MVDr. Zuzana Kostecká, PhD.

zuzana.kostecka@uvlf.skForma prijímacej skúšky

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický)

Ústna skúškaTesty

Písomný test z cudzieho jazyka (anglický) v trvaní 60 minút.  • Podanie prihlášky na štúdium

    14.04.2023 - 15.06.2023

  • Konanie prijímacej skúšky

    03.07.2023 - 03.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
3


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 5000 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 5000 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Účet: Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach, Komenského 73, 041 81 Košice
Banka: Štátna pokladnica, Radlinského 32, 810 05 Bratislava 15, Slovakia
Číslo účtu: 7000072225/8180
IBAN: SK42 8180 0000 0070 0007 2225
SWIFT: SPSRSKBA
Konštantný symbol: 0968
Variabilný symbol: 72225 + „meno a priezvisko“ uviesť do poznámky pre príjemcu
(VS – variabilný symbol a údaje v poznámke slúžia na priradenie platby k uchádzačovi prijímacieho konania, preto prosíme o ich uvedenie pri úhrade platby)

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita veterinárskeho lekárstva a farmácie v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. MVDr. Juraj Pistl, PhD. – juraj.pistl@uvlf.sk
Posledná aktualizácia: 27.03.2023 16:23

Upozorniť na neaktuálne údaje