Geoinformačné a mapovacie techniky v lesníctve

Absolventi inžinierskeho programu Geoinformačné a  mapovacie techniky v lesníctve získajú  jednak prehlbujúce poznatky ako aj ďalšie praktické skúsenosti z lesníckych disciplín a oblastí ale najmä špeciálne poznatky z geoinformatiky a mapovania. V lesníckej oblasti pôjde najmä o špecifické metódy hospodárskej úpravy lesov, so zvláštnym dôrazom na vypracovávanie projektov a diel hospodárskej úpravy lesov. Ako špeciálnu prípravu na podporu lesníckych aplikácií získajú informácie z oblasti informatiky, geografických informácií a geografických informačných systémov, katastra nehnuteľností, databázových systémov, diaľkového prieskumu Zeme, geodézie, fotogrametrie, kartografie a mapovania. Ich profil im uskutoční riešiť všeobecné i špecifické problémy špeciálnych lesníckych prieskumov, tvorby diel hospodárskej úpravy lesov, zberu, štrukturovania, ukladania, manažovania ako i všestranného využívania všetkých foriem geografických informácií pre potreby lesníctva, ekológiu a obhospodarovanie prírodných zdrojov s dôrazom na vizualizáciu a mapovanie. Absolvent získa aj potrebné základy pre budovanie vedeckej perspektívy.Uplatnenie absolventov

Úroveň  absolventov spĺňa štandardné požiadavky kvality vzdelávacieho procesu v študijnom odbore Lesníctvo.

Študijný program 2. stupňa GEOINFORMAČNÉ A MAPOVACIE TECHNIKY V  LESNÍCTVE  predstavuje špeciálnu  prípravu   pre  podporu  lesníckych činností  rozvíjaním  tvorivosti   študentov   v  oblasti   geoinformatiky a  lesníckeho  tematického  mapovania.

Absolventi sa uplatňujú jednak na úrovni vyšších stupňov riadenia v štátnych a súkromných lesníckych subjektoch a v štátnej správe pri tvorbe a využívaní geograficky orientovaných informačných systémov, v lesníckom školstve, vede a výskume, pri vykonávaní špeciálnych lesníckych prieskumov a pri tvorbe diel hospodárskej úpravy lesov. Významnou  oblasťou uplatnenia je v rámci tvorby štátneho mapového diela s tematickým obsahom lesného hospodárstva (v zmysle zákona NR SR č. 215/1995 Z. z. o geodézii a kartografii), ako aj možnosť uplatnenia v štátnych a súkromných subjektoch rezortu geodézie, kartografie a katastra.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu 2. stupňa je vysokoškolské vzdelanie 1. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie 2. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za predchádzajúce vysokoškolské štúdium, ktorým bolo získané vysokoškolské vzdelanie, a počtu kreditov potrebných na riadne skončenie študijného programu 2. stupňa, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov.

Na študijné programy 2. stupňa na LF môžu byť prijatí pre  akademický rok 2020/2021 absolventi 1. stupňa štúdia v študijnom odbore Lesníctvo bez prijímacej skúšky. Na študijné programy 2. stupňa na LF môžu byť od akademického  roka  2020/2021 bez prijímacej skúšky prijatí aj absolventi 1. stupňa FLD ČZU Praha a LDF MU Brno.

Uchádzači – absolventi  iných bakalárskych, alebo inžinierskych študijných programov môžu byť na štúdium 2. stupňa na LF prijatí po úspešnom vykonaní prijímacej skúšky zodpovedajúcej vedomostiam absolventa 1. stupňa štúdia na Lesníckej fakulte. Hranicu bodov pre prijatie po absolvovaní písomných prijímacích skúšok každoročne stanoví dekan fakulty. V prípade podlimitného počtu uchádzačov môže dekan LF TU vo Zvolene konanie prijímacej skúšky odpustiť.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa musia podrobiť prijímaciemu konaniu ako domáci študenti.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Jarmila Šarinová

sarinova@tuzvo.sk

tel.: +421 45 5206106Ľutujeme, vysoká škola k dnešnému dňu neuviedla potrebné informácie.
  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.01.2023 - 30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
15


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1250 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Názov účtu: Technická univerzita vo Zvolene

Číslo účtu IBAN:   SK1981800000007000271101

BIC-SWIFT kód:  SPSRSKBAXXX

Variabilný symbol pre papierové prihlášky: 81100002

Variabilný symbol pre elektronické prihlášky: číslo vygeneruje informačný systém univerzity

Výška administratívneho poplatku za prijímacie konanie:

elektronická prihláška - 35,00 €

papierová prihláška - 40,00 €

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita vo Zvolene na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Miroslav Kardoš, PhD. – miroslav.kardos@tuzvo.sk
Posledná aktualizácia: 17.01.2023 11:04

Upozorniť na neaktuálne údaje