Geodézia a kartografia

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú teoretické základy z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný rámec nadväzujú základné vedné disciplíny z geodézie a kartografie. Jadro vedomostí získa študent absolvovaním skupiny predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia. Skupinu základných predmetov vhodným spôsobom dopĺňajú a profil absolventa rozširujú predmety z oblasti práva a manažmentu. Absolvent sa uplatní v oblasti štátnej a regionálnej správy katastra nehnuteľností, v investičnej výstavbe, v štátnej a privátnej sfére, ktorá rieši problematiku geodetickýh sietí, inžinieskej geodézie, kartografiu a topografické práce.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia
Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného
vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších
predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium v zahraničí, je to vzdelanie
porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí,
predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o
absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.
Ďalšie podmienky prijatia
1. Bez prijímacej skúšky
Na štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia budú prijímaní uchádzači bez prijímacích skúšok, ak spĺňajú
zákonné podmienky na bakalárske štúdium (viď. Základná podmienka prijatia) a počet uchádzačov nepresiahne plánovaný
počet na prijatie. V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, prijímacie konanie prebieha
bez osobnej účasti uchádzačov.
2. Výberové konanie
V prípade, že počet záujemcov o štúdium presiahne plánovaný počet pre prijatie, prijímacie konanie sa uskutoční formou
výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Pri
výberovom konaní sa budú posudzovať študijné výsledky dosiahnuté na absolvovanej strednej škole. Z uchádzačov sa zostaví
poradovník podľa aritmetického priemeru známok na koncoročnom vysvedčení za predposledný ročník štúdia (nie maturitný
ročník). Prednostne budú prijatí uchádzači, ktorí v aktuálnom školskom roku absolvovali testy NPS (SCIO) zo všeobecných
študijných predpokladov alebo matematiky a dosiahli percentil aspoň 60.
V prípade, že uchádzač dodal všetky požadované prílohy k prihláške na štúdium, výberové konanie prebieha bez osobnej
účasti uchádzačov.
Pravidlá výberového konania
SvF UNIZA neprijíma uchádzačov, ktorí boli vylúčení zo štúdia na SvF UNIZA na základe disciplinárneho konania podľa čl. 2
Disciplinárneho poriadku pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline.
Štúdium v študijnom programe bakalárskeho štúdia Civil Engineering v dennej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky
prijímacieho konania splní minimálne 5 uchádzačov.
Štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia v externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho
konania v jednotlivých študijných programoch splní minimálne 5 uchádzačov.
3
Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF
UNIZA. V kompetencii dekana SvF UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. roku
bakalárskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí:
• vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia
kapacity pôvodne zvoleného študijného programu,
• vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale študijný program nebol otvorený,
pretože podmienky prijímacieho konania splnilo menej ako 5 uchádzačov.
Takíto uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijímacieho konania aj pre dopĺňaný študijný program.
Vo vybraných študijných programoch bakalárskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo
prijímacieho konania. Zoznam študijných programov bakalárskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude
zverejnený do 18. 6. 2021.
Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania pre bakalárske štúdium sú rovnaké ako v prvom kole prijímacieho konania.
3. Jazykové predpoklady
Na štúdium študijných programov, ktoré fakulta realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie
slovenského alebo českého jazyka minimálne na úrovni B1. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina,
nemčina, francúzština, španielčina, ruština); na štúdium študijných programov, ktoré fakulta realizuje v anglickom jazyku, je
požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.Doplňujúce informácie

UBYTOVANIE

Ubytovacie zariadenie Žilinskej univerzity v Žiline poskytuje ubytovanie podľa ubytovacej kapacity s uvážením vzdialenosti trvalého bydliska študenta od sídla univerzity. Poplatok za ubytovanie: 54 € – 61 €/mesačne.

STRAVOVANIE
Študenti majú možnosť využívať služby stravovacieho zariadenia Žilinskej univerzity v Žiline. Poplatok za jedlo: 1,10 € – 3,20 €.
ŠTIPENDIÁ
Študenti všetkých študijných programov môžu získať motivačné (prospechové, mimoriadne) štipendium podľa stanovených
kritérií. Študenti vybraných študijných programov môžu získať aj motivačné odborové štipendium podľa stanovených
kritérií. V prípade nepriaznivej sociálnej situácie môže študent počas štúdia požiadať o sociálne štipendium.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.
Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8
zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke
univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky
o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne
absolvovanie jazykovej prípravy (možnosť absolvovať na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych
dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

SvF UNIZA neprijíma uchádzačov, ktorí boli vylúčení zo štúdia na SvF UNIZA na základe disciplinárneho konania podľa čl. 2
Disciplinárneho poriadku pre študentov Žilinskej univerzity v Žiline.
Štúdium v študijnom programe bakalárskeho štúdia Civil Engineering v dennej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky
prijímacieho konania splní minimálne 5 uchádzačov.
Štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia v externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho
konania v jednotlivých študijných programoch splní minimálne 5 uchádzačov.
3
Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF
UNIZA. V kompetencii dekana SvF UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. roku
bakalárskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí:
• vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia
kapacity pôvodne zvoleného študijného programu,
• vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale študijný program nebol otvorený,
pretože podmienky prijímacieho konania splnilo menej ako 5 uchádzačov.
Takíto uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijímacieho konania aj pre dopĺňaný študijný program.
Vo vybraných študijných programoch bakalárskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo
prijímacieho konania. Zoznam študijných programov bakalárskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude
zverejnený do 18. 6. 2021.
Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania pre bakalárske štúdium sú rovnaké ako v prvom kole prijímacieho konania.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť
Tel.: 041/513 62 73
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.sk

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na štúdium v bakalárskom stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov
podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obe formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane
dvoch poplatkov za prijímacie konanie.
Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú
prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ
https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.
Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. Prihlášky podané po termíne podania
a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.
V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.
Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú
fakultu so zaplatením príslušného poplatku.
Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:
• životopis,
• potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
• overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia zo strednej školy,
• podpísaná prihláška (v prípade elektronického podania).
Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú na adresu fakulty, alebo vložia elektronicky, overenú kópiu maturitného
vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému
uchádzačovi oznámený písomne.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi,

Výberové konanie sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzača o štúdium. • Deň otvorených dverí

  29.10.2020

 • Deň otvorených dverí

  11.02.2021

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 11.06.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  09.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  21.06.2021 - 13.08.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  24.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • overené kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896

konštantný symbol:         0308

variabilný symbol:            10431 – bakalárske štúdium

Spôsob úhrady:                                       platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie

uvedený účet.

Doklad o úhrade:                                    doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou, resp. vložiť elektronicky.

 

Poplatky za štúdium sú určené podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok uverejní Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch na webových stránkach.

 

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mariana Hírešová – mariana.hiresova@fstav.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 09.09.2020 10:36

Upozorniť na neaktuálne údaje