Geodézia a kartografia

Uplatnenie absolventov

Absolventi získajú teoretické základy z exaktných a prírodných vied, ako aj humanitných a ekonomických vedných disciplín. Na tento všeobecný rámec nadväzujú základné vedné disciplíny z geodézie a kartografie. Jadro vedomostí získa študent absolvovaním skupiny predmetov tvoriacich teoretický, odborný a technicko-aplikačný základ štúdia. Skupinu základných predmetov vhodným spôsobom dopĺňajú a profil absolventa rozširujú predmety z oblasti práva a manažmentu. Absolvent sa uplatní v oblasti štátnej a regionálnej správy katastra nehnuteľností, v investičnej výstavbe, v štátnej a privátnej sfére, ktorá rieši problematiku geodetickýh sietí, inžinieskej geodézie, kartografiu a topografické práce.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základná podmienka prijatia

 Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium (študijný program prvého stupňa) je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (Zákon o vysokých školách č.131/2002 Z. z. v znení neskorších predpisov). V prípade zahraničného uchádzača, resp. študenta, ktorý ukončil stredoškolské štúdium  v zahraničí,  je to vzdelanie porovnateľné so vzdelaním ukončeným maturitnou skúškou v SR. Uchádzač, ktorý stredoškolské vzdelanie získal v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium, resp. najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní  dokladu o absolvovaní stredoškolského štúdia príslušnou inštitúciou v SR.

 Ďalšie podmienky prijatia 

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi. Prijímacie skúšky sa nekonajú.

Na štúdium budú prijímaní uchádzači na základe bodového poradia podľa hodnotiacich kritérií, kde sa posudzujú:

 • celkové výsledky štúdia na absolvovanej strednej škole,
 • úspešné účasti v zodpovedajúcich súťažiach,
 • výsledky Národných porovnávacích skúšok (SCIO) zo všeobecných študijných predpokladov alebo z matematiky, alebo maturita z matematiky,
 • typ absolvovanej strednej  školy.

Prijímacie konanie prebieha bez osobnej účasti uchádzačov.

 Výberové konanie

 Uchádzači budú prijatí na štúdium na základe poradovníka - najlepšie umiestnenie má uchádzač s najvyšším bodovým ohodnotením (Príloha  -  Bodová tabuľka pre uchádzačov o bakalárske štúdium na SvF UNIZA). Konečné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania prijme dekan SvF UNIZA na základe návrhu prijímacej komisie SvF UNIZA.

 

Štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia v dennej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania v jednotlivých študijných programoch splní minimálne 15 uchádzačov. Štúdium v študijných programoch bakalárskeho štúdia v externej forme bude otvorené len v prípade, ak podmienky prijímacieho konania v jednotlivých študijných programoch splní minimálne 10 uchádzačov. Štúdium v študijnom programe bakalárskeho štúdia Civil Engineering v dennej forme bude otvorené len v prípade,  ak podmienky prijímacieho konania splní minimálne 5 uchádzačov. Pri nižšom počte uchádzačov o otvorení, resp. neotvorení príslušného študijného programu rozhodne vedenie fakulty.  Počet prijatých študentov na jednotlivé študijné programy sa môže modifikovať na základe aktuálneho počtu prihlášok a kapacitných možností.

V kompetencii dekana SvF UNIZA je dopĺňať stav prijatých uchádzačov o štúdium študijných programov v 1. roku bakalárskeho štúdia na predpokladaný počet z uchádzačov, ktorí:

 • vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale neboli prijatí z dôvodu naplnenia kapacity pôvodne zvoleného študijného programu,
 • vyhoveli podmienkam na prijatie v inom študijnom programe bakalárskeho štúdia, ale študijný program nebol otvorený, pretože podmienky prijímacieho konania splnil nižší počet uchádzačov.

Takíto uchádzači o štúdium musia splniť podmienky prijímacieho konania aj pre dopĺňaný študijný program.

Vo vybraných študijných programoch bakalárskeho štúdia bude v prípade voľných miest zorganizované aj druhé kolo prijímacieho konania. Zoznam študijných programov bakalárskeho štúdia pre druhé kolo prijímacieho konania bude zverejnený do 18.6.2021.

Podmienky prijatia a forma prijímacieho konania pre bakalárske štúdium sú rovnaké ako v prvom kole prijímacieho konania.

 Jazykové predpoklady

Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v slovenskom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie slovenského alebo českého jazyka minimálne na úrovni B1. Vítaná je znalosť aspoň jedného svetového jazyka (angličtina, nemčina, francúzština, španielčina, ruština). Na štúdium študijných programov, ktoré SvF UNIZA realizuje v anglickom jazyku, je požadované písomné a ústne ovládanie anglického jazyka minimálne na úrovni B1.

 Zdravotná spôsobilosť

SvF UNIZA nevyžaduje lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a akceptuje prihlášky bez lekárskeho potvrdenia pre všetky stupne vysokoškolského vzdelávania.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia podmienky prijatia ako pre uchádzačov zo SR.

Zahraniční študenti, ktorí študujú v inom ako štátnom jazyku, uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. Zahraniční študenti, ktorí študujú v slovenskom jazyku, školné neplatia. Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, sa vyžaduje úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania na UNIZA). Pre zahraničných uchádzačov prijatých na základe medzištátnych dohôd, bilaterálnych zmlúv alebo pre štipendistov vlády SR platia podmienky uvedené v príslušných dokumentoch.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Kritérium:

Výsledky štúdia na strednej škole, typ školy a súťaže

 

Hodnotí sa:

celkový priemer známok na koncoročných vysvedčeniach zo všetkých predmetov za posledné tri predmaturitné ročníky štúdia na strednej škole

Spôsob hodnotenia, body:

Max. počet bodov:  90, lineárna škála

Priemer = 1           : pridelené body = 90

Priemer = 4           : pridelené body = 0

 

Hodnotí sa:

Výsledok Národnej porovnávacej skúšky (SCIO) z matematiky alebo zo všeobecných študijných predpokladov – percentil aspoň 60, alebo maturita z matematiky

Spôsob hodnotenia, body:

Počet bodov: 50

Hodnotí sa:

počet úspešných účastí v krajskom celoštátnom kole olympiády alebo inej zodpovedajúcej vedomostnej súťaže počas strednej školy

-matematická, fyzikálna, informatická olympiáda, SOČ

-iná súťaž, úspech, certifikát (významnosť posúdi komisia)

Spôsob hodnotenia, body:

Max. počet bodov: podľa počtu

 • · každá účasť na olympiáde     : pridelené body = 60
 • · každá účasť na iných súťažiach okrem olympiády

                                                              : pridelené body = 30

 • · podľa významnosti môže komisia prideliť body individuálne

 

Hodnotí sa:

Typ strednej školy

Spôsob hodnotenia, body:

Max. počet bodov: 30

-gymnázium a SPŠ so zameraním študijného odboru na stavebníctvo: pridelené body = 30

-SPŠ bez zamerania študijného odboru na stavebníctvo a SOŠ so zameraním študijného odboru na stavebníctvo: pridelené body = 15

-SOŠ s technickým zameraním: pridelené body =5

-ostatné SŠ: pridelené body = 0

 

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Mária Kúdelčíková, PhD.
prodekanka SvF pre študijnú a pedagogickú činnosť
Tel.: 041/513 62 73
e-mail: maria.kudelcikova@uniza.sk

 Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na štúdium v bakalárskom stupni na SvF UNIZA postačuje jedna prihláška s uvedením postupnosti študijných programov podľa záujmu uchádzača. V prípade záujmu o obe formy štúdia (dennú aj externú) je nutné podať dve prihlášky vrátane dvoch poplatkov za prijímacie konanie.

Uchádzači vyplnia tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 1. stupeň alebo využijú elektronickú formu. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/. Všetky požadované prílohy je možné vkladať elektronicky ako naskenované dokumenty.

Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie. Prihlášky podané po termíne podania a elektronické prihlášky bez povinných príloh nebudú akceptované.  

V prípade neúčasti, resp. neúspešnosti na prijímacom konaní, fakulta poplatok za prijímacie konanie nevracia.

Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať zvlášť na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku.

Prílohy k prihláške na bakalárske štúdium:

 • životopis,
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
 • overené kópie koncoročných vysvedčení a maturitného vysvedčenia zo strednej školy,
 • sken prihlášky podpísanej uchádzačom (v prípade elektronického podania),
 • v prípade absolvovania – výsledok Národnej porovnávacej skúšky (SCIO) z matematiky alebo zo všeobecných študijných predpokladov,
  • potvrdenia o úspešnej účasti na olympiádach alebo zodpovedajúcich vedomostných súťažiach (v prípade, že ste sa zúčastnili krajského alebo vyššieho kola)

Po absolvovaní maturitnej skúšky uchádzači pošlú na adresu fakulty, alebo vložia elektronicky, overenú kópiu maturitného vysvedčenia a koncoročného vysvedčenia z posledného roku stredoškolského štúdia do termínu, ktorý bude každému uchádzačovi oznámený písomne.Forma prijímacej skúšky

Prijímacie konanie sa uskutoční formou výberového konania s cieľom zabezpečiť, aby na štúdium nastúpili uchádzači s potrebnými schopnosťami a predpokladmi,

Výberové konanie sa uskutoční bez osobnej účasti uchádzača o štúdium. • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2021

 • Konanie prijímacej skúšky

  - 11.06.2021

 • Zaslanie vysvedčenia do

  09.06.2021

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  21.06.2021 - 13.08.2021

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  24.08.2021

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (elektronická forma)
 • životopis (elektronická forma)
 • potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (elektronická forma)
 • overené kópie koncoročných vysvedčení zo strednej školy (elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 450 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 20 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za prijímacie konanie:

20 € je potrebné uhradiť na adresu: Žilinská univerzita v Žiline, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

banka: Štátna pokladnica

číslo účtu v tvare IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896

konštantný symbol:         0308

variabilný symbol:            10431 – bakalárske štúdium

Spôsob úhrady:                                       platbu je možné uskutočniť prevodom z účtu alebo poštovou poukážkou na vyššie

uvedený účet.

Doklad o úhrade:                                    doklad o zaplatení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou, resp. vložiť elektronicky.

 

Poplatky za štúdium sú určené podľa zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v aktuálnom znení. Informácie o výške školného na príslušný akademický rok uverejní Žilinská univerzita v Žiline v stanovených termínoch na webových stránkach.

 

Pri úhrade poplatku z členských krajín EÚ, zmluvné krajiny EHP, územia, ktoré sú považované za súčasť EÚ (čl. 299 Rímska zmluva) a krajiny, ktoré dobrovoľne pristúpili k SEPA, použiť BIC: SPSRSKBAXXX, IBAN: SK59 8180 0000 0070 0026 9896.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mariana Hírešová – mariana.hiresova@fstav.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 04.05.2021 10:36

Upozorniť na neaktuálne údaje