Fyzioterapia

Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa študijného programu Fyzioterapia je kvalifikovaný
vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné
vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii.
Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v
práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Uplatňuje sa v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Absolvent študijného programu fyzioterapia - druhý stupeň je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť vykonávať preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy fyzioterapie na úrovni zodpovedajúcej jeho kvalifikácii v odbore fyzioterapia v zmysle medzinárodných štandardov a kvalifikačných predpokladov na výkon povolania v krajinách EÚ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

• ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky) v študijnom programe fyzioterapia,
• písomný test – pozostáva z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v št. programe
fyzioterapia (všeobecná a aplikovaná fyzioterapia),
• splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR
č. 364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o
zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od
praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti),
• záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.Podmienky pre zahraničných študentov

Termín podania prihlášky na štúdium magisterského študijného programu pre zahraničných uchádzačov je do 30.4.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa uskutoční v mesiací jún. Termín prijímacej skúšky, bude upresnený v pozvánke na prijímaciu skúšku.

Uchádzači, ktorí uspejú na prijímacích skúškach, sú zoradení do výsledného
poradia podľa výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov vysokoškolského štúdia
v 1. stupni štúdia št. programu fyzioterapia
Forma prijímacej skúšky: vedomostný test, ktorý pozostáva z vedomostí
v rozsahu 1. stupňa štúdia v št. programe fyzioterapia (všeobecná a aplikovaná
fyzioterapia)  • Podanie prihlášky na štúdium

    31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • bakalársky diplom (papierová forma)
  • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná (papierová forma)
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom odbore vrátane povinných očkovaní


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 800 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava 

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559
SWIFT:
 
SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1600501
Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Milan Kaman – milan.kaman@ku.sk
Posledná aktualizácia: 18.12.2023 07:07

Upozorniť na neaktuálne údaje