Fyzioterapia

Uplatnenie absolventov

Absolvent 2. stupňa magisterského študijného programu Fyzioterapia je kvalifikovaný
vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné
vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii.
Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v
práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Uplatňuje sa v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Absolvent študijného programu fyzioterapia - druhý stupeň je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť vykonávať preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy fyzioterapie na úrovni zodpovedajúcej jeho kvalifikácii v odbore fyzioterapia v zmysle medzinárodných štandardov a kvalifikačných predpokladov na výkon povolania v krajinách EÚ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia
 • ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky) v študijnom odbore fyzioterapia,
 • najmenej 1 rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení podľa § 57 Zákona č. 131/2002 Z.z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení zákonov s účinnosťou od 1.1.2016,
 • písomný test – pozostáva z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v odbore fyzioterapia  (všeobecná a aplikovaná fyzioterapia),
 • splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti  pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od  praktického  lekára o zdravotnej spôsobilosti), 
 • záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.


Doplňujúce informácie

Prijímacie skúšky sa konajú v niektorých z nasledovných termínov: 8-12. júna 2020

Uchádzači, ktorí uspejú na prijímacích skúškach, sú zoradení do výsledného poradia podľa výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov vysokoškolského štúdia v bakalárskom stupni fyzioterapia. Forma prijímacej skúšky  vedomostný test: pozostáva z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v odbore fyzioterapia (všeobecná a aplikovaná fyzioterapia)

Deň otvorených dverí: 4. február 2020Podmienky pre zahraničných študentov

Termín podania prihlášky na štúdium magisterských študijných programov:

zahraniční uchádzači do 30. apríla 2020Všeobecné informácie k prijímacej skúške
 • K prihláške je potrebné pripojiť:

          štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),

 • K prihláške je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).
 • Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia.
 • Uchádzač posiela klasickú (ŠEVT) prihlášku na vysokú školu, súčasne vyplní aj elektronickú prihlášku v akademickom informačnom systéme, ktorá sa nachádza na internetovej stránke FZ KU.
 • Potvrdenie o jednoročnej odbornej zdravotníckej praxi.
 • Lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu v danom študijnom programe podľa vyhlášky MZ SR č.364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory
 • Doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (fotokópie overené u notára alebo na matrike),
 • Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese prijímacieho konania budú zaslané uchádzačovi elektronickou alebo klasickou poštou.
 • Termín overovania splnenia podmienok prijatia na magisterské štúdium do 30.júna 2020.
 • Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 • Všetky dokumenty sa zasielajú na adresu: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Študijné oddelenie, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.

 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku si vyhradzuje právo:

- neotvoriť uvedený študijný program v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia na štúdium,

- neotvoriť uvedený študijný program z iných dôvodov.Forma prijímacej skúšky

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií

1. Váženého študijného priemeru získaného počas bakalárskeho štúdia a výsledkov
štátnej skúšky. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.

2. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v
prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s
najvyššou hodnotou je na poslednom mieste). Všetky priemery sa rátajú na dve
desatinné miesta.

3. Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet
uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na
štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium. • Deň otvorených dverí

  04.02.2020

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2020

 • Konanie prijímacej skúšky

  08.06.2020 - 12.06.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná (papierová forma)
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom odbore vrátane povinných očkovaní (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava 

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559
SWIFT:
 
SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1600501
Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Mgr. Milan Kaman – milan.kaman@ku.sk
Posledná aktualizácia: 25.10.2019 09:39

Upozorniť na neaktuálne údaje