Fyzioterapia

Uplatnenie absolventov

Uplatnenie absolventov:
Absolvent 2. stupňa magisterského študijného programu Fyzioterapia je kvalifikovaný
vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné
vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii.
Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v
práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Uplatňuje sa v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Absolvent študijného programu fyzioterapia - druhý stupeň je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť vykonávať preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy fyzioterapie na úrovni zodpovedajúcej jeho kvalifikácii v odbore fyzioterapia v zmysle medzinárodných štandardov a kvalifikačných predpokladov na výkon povolania v krajinách EÚ.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Denná forma štúdia
– ukončené vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa (bakalársky) v študijnom odbore
fyzioterapia,
– písomný test - pozostáva z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v odbore
fyzioterapia (všeobecná a aplikovaná fyzioterapia),
– potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu
povolania v danom študijnom programe,
– minimálne jeden rok odbornej zdravotníckej praxe v zdravotníckom zariadení po
ukončení bakalárskeho štúdia,
– záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Všeobecné informácie o prijímacom konaní:
K prihláške je potrebné pripojiť:
– štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),
– overené kópie dokladov o absolvovaní bakalárskeho štúdia (bakalársky diplom,
vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu) a študijným oddelením potvrdený
vážený študijný priemer uchádzača – ak ide o uchádzačov, ktorí bakalársky študijný
program neabsolvovali na Fakulte zdravotníctva KU v Ružomberku),
– uchádzači, ktorí vysokoškolské vzdelanie prvého stupňa získali v zahraničí zašlú
rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní pre akademické účely
(pokračovanie v štúdiu v SR) a prevod známok do slovenskej klasifikačnej stupnice –
ekvivalencia (viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva Slovenskej
republiky: http://minedu.sk časť uznávanie dokladov o vzdelaní),
– doklad o zaplatení poplatku (originál ústrižku poštovej poukážky) o zaplatení poplatku
(bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná),
– poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia,
– potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu
povolania v danom študijnom programe.
V prípade nezaslania overených kópií dokladov o absolvovaní štúdia a odbornej praxi v
stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil
podmienky prijatia na štúdium. Overené kópie dokladov sa zasielajú na adresu: Fakulta
zdravotníctva KU v Ružomberku, Študijné oddelenie, Nám. A. Hlinku 48, 034 01
Ružomberok.
Uchádzač zasiela okrem klasickej (ŠEVT) prihlášky na vysokú školu aj elektronickú
prihlášku, ktorá sa nachádza na internetovej stránke FZ KU
Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese v prijímacom konaní budú
zaslané uchádzačovi elektronickou alebo klasickou poštou.
Termín overovania splnenia podmienok prijatia na magisterské štúdium: 30. júna 2017.
V prípade nezaslania overených kópií dokladov o absolvovaní štúdia v stanovenom termíne
(informáciu o termíne doručenia dokumentov dostane prihlásený uchádzač spolu s
potvrdením o registrácii prihlášky) bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač,
ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium.
Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude vyhotovené do 30 dní od
overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku si vyhradzuje právo:
- neotvoriť študijný program v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia
podmienky prijatia na štúdium,
- neotvoriť študijný program aj z iných dôvodov.Forma prijímacej skúšky

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií

1. Váženého študijného priemeru získaného počas bakalárskeho štúdia a výsledkov
štátnej skúšky. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.

2. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v
prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s
najvyššou hodnotou je na poslednom mieste). Všetky priemery sa rátajú na dve
desatinné miesta.

3. Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet
uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na
štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium. • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Deň otvorených dverí

  05.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  24.06.2019 - 26.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 700 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 45 €
elektronická prihláška: 45 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava 

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559
SWIFT:
 
SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1600501
Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Katolícka univerzita v Ružomberku na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Peter Kaman – peter.kaman@ku.sk
Posledná aktualizácia: 08.01.2019 12:56

Upozorniť na neaktuálne údaje