Fyzioterapia

Prospects of graduates

Absolvent 2. stupňa magisterského študijného programu Fyzioterapia je kvalifikovaný
vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné
vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii.
Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v
práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Uplatňuje sa v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Absolvent študijného programu fyzioterapia - druhý stupeň je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť vykonávať preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy fyzioterapie na úrovni zodpovedajúcej jeho kvalifikácii v odbore fyzioterapia v zmysle medzinárodných štandardov a kvalifikačných predpokladov na výkon povolania v krajinách EÚ.Information on the employment of graduates

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission
 • ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky) v študijnom odbore fyzioterapia,
 • najmenej 1 rok odbornej zdravotníckej praxe absolvovanej v zdravotníckom zariadení podľa § 57 Zákona č. 131/2002 Z.z. Zákon o vysokých školách a o zmene a doplnení zákonov s účinnosťou od 1.1.2016,
 • písomný test – pozostáva z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v odbore fyzioterapia  (všeobecná a aplikovaná fyzioterapia),
 • splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti  pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od  praktického  lekára o zdravotnej spôsobilosti), 
 • záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.


Additional information

Prijímacie skúšky sa konajú v niektorých z nasledovných termínov: 8-12. júna 2021

Uchádzači, ktorí uspejú na prijímacích skúškach, sú zoradení do výsledného poradia podľa výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov vysokoškolského štúdia v bakalárskom stupni fyzioterapia. Forma prijímacej skúšky  vedomostný test: pozostáva z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v odbore fyzioterapia (všeobecná a aplikovaná fyzioterapia)Conditions for international students

Termín podania prihlášky na štúdium magisterských študijných programov:

zahraniční uchádzači do 31.5.General information on the admission exam

Milí uchádzači o štúdium.
Vzhľadom na pokračovanie uzavretia vysokých škôl do odvolania si Vás dovoľujeme informovať, že k prihláškam na štúdium na Fakulte zdravotníctva KU v RK, aktuálne nie je potrebné dokladovať potvrdenie od lekára a overené vysvedčenia, tie dodáte po odvolaní mimoriadnej situácie. Aktuálne len odošlite vyplnenú prihlášku na štúdium.

V nadväznosti na posuny termínov maturitnej skúšky, upravíme termíny prijímacieho konania na bakalárske študijné programy, prípadne využijeme možnosť podmienečného prijatia. Včas Vás budeme informovať o zvolenom postupe, bez narušenia Vašich príprav na maturitné skúšky.

 • K prihláške je potrebné pripojiť:

          štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),

 • K prihláške je potrebné priložiť doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).
 • Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi nevracia.
 • Uchádzač posiela klasickú (ŠEVT) prihlášku na vysokú školu, súčasne vyplní aj elektronickú prihlášku v akademickom informačnom systéme, ktorá sa nachádza na internetovej stránke FZ KU.
 • Potvrdenie o jednoročnej odbornej zdravotníckej praxi.
 • Lekárske potvrdenie o spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu v danom študijnom programe podľa vyhlášky MZ SR č.364/2009 Z. z., ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory
 • Doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (fotokópie overené u notára alebo na matrike),
 • Potvrdenie o registrácii prihlášky a informácia o ďalšom procese prijímacieho konania budú zaslané uchádzačovi elektronickou alebo klasickou poštou.
 • Termín overovania splnenia podmienok prijatia na magisterské štúdium do 30.júna 2020.
 • Písomné rozhodnutie o výsledku prijímacieho konania bude zaslané do 30 dní od overenia splnenia podmienok prijatia na štúdium.
 • Všetky dokumenty sa zasielajú na adresu: Fakulta zdravotníctva KU v Ružomberku, Študijné oddelenie, Nám. A. Hlinku 48, 034 01 Ružomberok.

 

Fakulta zdravotníctva Katolíckej univerzity v Ružomberku si vyhradzuje právo:

- neotvoriť uvedený študijný program v prípade nedostatočného počtu uchádzačov, ktorí splnia podmienky prijatia na štúdium,

- neotvoriť uvedený študijný program z iných dôvodov.Form of entrance exam

Poradie uchádzačov sa vytvorí na základe nasledujúcich kritérií

1. Váženého študijného priemeru získaného počas bakalárskeho štúdia a výsledkov
štátnej skúšky. Uvedené hodnoty sa spriemerujú.

2. Výsledná hodnota je určujúca pre umiestnenie uchádzača v poradí úspešnosti v
prijímacom konaní (uchádzač s najnižšou hodnotou je na prvom mieste, uchádzač s
najvyššou hodnotou je na poslednom mieste). Všetky priemery sa rátajú na dve
desatinné miesta.

3. Ak splní podmienky prijatia na štúdium daného študijného programu väčší počet
uchádzačov, prijatí budú tí uchádzači, ktorí preukázali najvyššiu mieru schopností na
štúdium podľa podmienok prijatia na štúdium. • Apply the application for study

  30.04.2021

 • Performance of the entrance exam

  08.06.2021 - 12.06.2021

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
 • Bachelor diploma (paper form)
 • medical certificate
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná (paper form)
 • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom odbore vrátane povinných očkovaní


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 600 €

The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 45 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava 

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559
SWIFT:
 
SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1600501
Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Milan Kaman – milan.kaman@ku.sk
Last update: 27.01.2021 10:37

Draw attention to not topical data