Fyzioterapia

Prospects of graduates

Absolvent 2. stupňa študijného programu Fyzioterapia je kvalifikovaný
vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné
vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyzioterapii, balneológii a liečebnej rehabilitácii.
Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v
práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Uplatňuje sa v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné špecializačné a kontinuálne vzdelávanie. Absolvent študijného programu fyzioterapia - druhý stupeň je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť vykonávať preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy fyzioterapie na úrovni zodpovedajúcej jeho kvalifikácii v odbore fyzioterapia v zmysle medzinárodných štandardov a kvalifikačných predpokladov na výkon povolania v krajinách EÚ.Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Conditions of admission

• ukončený prvý stupeň štúdia (bakalársky) v študijnom programe fyzioterapia,
• písomný test – pozostáva z vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v št. programe
fyzioterapia (všeobecná a aplikovaná fyzioterapia),
• splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR
č. 364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o
zdravotnícke študijné odbory (uchádzač doloží k prihláške potvrdenie od
praktického lekára o zdravotnej spôsobilosti),
• záväzok rešpektovať katolíckeho ducha univerzity a fakulty.Conditions for international students

Termín podania prihlášky na štúdium magisterského študijného programu pre zahraničných uchádzačov je do 30.4.General information on the admission exam

Prijímacia skúška sa uskutoční v mesiací jún. Termín prijímacej skúšky, bude upresnený v pozvánke na prijímaciu skúšku.

Uchádzači, ktorí uspejú na prijímacích skúškach, sú zoradení do výsledného
poradia podľa výsledkov prijímacej skúšky a výsledkov vysokoškolského štúdia
v 1. stupni štúdia št. programu fyzioterapia
Forma prijímacej skúšky: vedomostný test, ktorý pozostáva z vedomostí
v rozsahu 1. stupňa štúdia v št. programe fyzioterapia (všeobecná a aplikovaná
fyzioterapia)  • Apply the application for study

    31.03.2024

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Anticipated number of applicants to be accepted
20


Additions
  • Bachelor diploma (paper form)
  • medical certificate
  • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná (paper form)
  • lekárske potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania v danom študijnom odbore vrátane povinných očkovaní


Annual tuition fees
Standard length of study: cost free
Study longer than the standard length of study program, parallel studies: 800 €


The fee for admission procedure
application form: 45 €
E-application form: 45 €

Billing information

Banka: Štátna pokladnica, Radlinského cesta 32, 810 05 Bratislava 

IBAN: SK56 8180 0000 0070 0024 0559
SWIFT:
 
SPSRSKBA
Variabilný symbol: 1600501
Konštantný symbol: 0308
Informácia pre prijímateľa: Meno_Priezvisko

Always up-to-date news about university Catholic University in Ruzomberok on your email.
We will send you all the information about important events and deadlines.

Send me news

Detail of the study program

 
 
The first three years of your studies could be funded by a scholarship of up to €9,000. More information

Detail of the study program

helpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Responsibility for content: Mgr. Milan Kaman – milan.kaman@ku.sk
Last update: 18.12.2023 07:07

Draw attention to not topical data