Fyzioterapia

Fakulta zdravotníckych odborov Prešovskej univerzity v Prešove je inštitúcia, ktorej hlavnou úlohou je vychovávať študentov v akreditovaných nelekárskych študijných programoch na úrovni poznatkov súčasnej doby, vedeckých a výskumných výsledkoch.

Absolvent 1 . stupňa študijného programu fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolský zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda základné vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva základné techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, základné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kinezioterapiu. Absolvent sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, v odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch, iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, alebo ochranu a podporu zdravia. Absolvent má predpoklady pre ďalšie univerzitné, špecializačné a kontinuálne vzdelávanie.Uplatnenie absolventov

Vymedzenie jadra znalostí pre odbor fyzioterapia (1.stupeň)

Nosné témy jadra znalostí 1.stupňa vysokoškolského štúdia sú viazané predovšetkým na teóriu a prax fyzioterapie.


Charakteristika študijného odboru

Fyzioterapia je študijný odbor zo sústavy študijných odborov, spravovaných Ministerstvom školstva SR, ako oblasť poznania (par. 50 ods. 1 Zákona č. 131/2002) v ktorej absolvent študijného programu (par. 51 ods. 1 Zákona č. 131/2002) nadobudne profesionálnu spôsobilosť/kompetenciu vykonávať svoje pôvodné povolanie, alebo sa pripraví pokračovať v nadväzujúcom vysokoškolskom štúdiu.

Obsah študijného odboru

Nosné jednotky jadra:
Fyzioterapeutické disciplíny:

rehabilitačná propedeutika, rehabilitačné ošetrovateľstvo, potreby človeka a ošetrovateľský proces, všeobecná fyzioterapia a fyzikálna terapia, ošetrovateľská prax, súvislá odborná a prázdninová prax (1.ročník)

 • špeciálna fyzioterapia, zdravotná telesná výchova, základy palpácie a liečebnej masáže, protetika a ortotika, rekondično-relaxačné programy, klinická odborná prax, súvislá odborná a prázdninová prax (2.ročník)

 • aplikovaná fyzioterapia, ergoterapia, sociálna a pracovná rehabilitácia, TV a šport zdravotne postihnutých, kineziológia, základy fyziatrie a balneológie, rehabilitačné inžinierstvo, telovýchovýchovné lekárstvo, klinická odborná prax, súvislá odborná a prázdninová prax (3.ročník)

Ďalšie témy jadra znalostí študijného odboru (1.stupeň)

 • biomedicínske vedy: anatómia a fyziológia, biológia a biochémia, biofyzika a biomechanika, klinická fyziológia a patofyziológia, vnútorné lekárstvo a  geriatria, vybrané chirurgické odbory, gynekológia a pôrodníctvo, neurológia, pediatria, farmakológia, klinická neurofyziológia, mikrobiológia, epidemiológia a hygiena, psychiatria, náuka o výžive, rádiodiagnostika

 • humanitno – behaviorálne vedy: základy filozofie a etiky, psychológia a pedagogika, klinická psychológia a psychoterapia, teória a didaktika telesnej výchovy, právo, legislatíva a ekonomika v profesionálnej činnosti, výskum vo fyzioterapii

 • jazykové a informačno- technologické: informačno-komunikačné technológie, latinský jazyk, cudzí jazyk.

Odporúča sa aby tieto znalosti tvorili 3/5 ECTS kreditov študijného programu.

Vymedzenie profilu absolventa - všeobecná charakteristika


Všeobecná charakteristika profilu absolventa:

Fyzioterapeut je kvalifikovaný zdravotnícky pracovník, ktorý má odbornú spôsobilosť vykonávať preventívne, diagnostické a terapeutické metódy a postupy fyzioterapie. Je spôsobilý pracovať v zdravotníckom tíme alebo samostatne pri plánovaní, realizácii, koordinácii a vyhodnocovaní fyzioterapeutického procesu v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti.
Okrem hlbokej teoretickej prípravy s dôrazom na kineziologickú a neurofyziologickú problematiku absolvent získa nevyhnutné praktické zručnosti širokej škály metód a postupov kinezioterapie, fyzikálnej terapie a schopnosti komplexného profesionálneho myslenia a konania, vrátane posúdenia efektu terapie vo fyzioterapeutickom procese.

Fyzioteapeut je spôsobilý vykonávať odbornú prax predovšetkým tým, že:

 • zvláda odborné fyzioterapeutické činnosti v primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti,
 • plánuje, realizuje a zabezpečuje komplexný fyzioterapeutický proces,
 • využíva metódy so zameraním na udržiavanie, upevňovanie a obnovu zdravia,
 • tvorivým spôsobom sa podieľa na rozvoji fyzioterapie,
 • tvorivo pracuje v tíme a riadi fyzioterapeutický tím,
 • podieľa sa na riešení výskumných problémov vo fyzioterapii.

Rozsah vedomostí absolventa

 • dokonale ovládať anatómiu a fyziológiu jednotlivých systémov ľudského tela s dôrazom na lokomočný aparát,
 • ovládať kineziológiu (kinantropomotoriku), biomechaniku, biochémiu a biofyziku vo vzťahu k pohybovému prejavu,
 • mať primerané vedomosti z medicínskych disciplín a o základných patomorfologických a patofyziologických prejavoch chorobných procesov a stavov v ľudskom organizme a ich terapii,
 • mať hlboké vedomosti o telesnej kultúre a pohybovej výchove,
 • ovládať postupy, štandardy a zásady komplexnej fyzioterapeutickej starostlivosti,
 • ovládať správnu pohybovú životosprávu a dokázať vhodným pedagogickým pôsobením viesť svojich budúcich pacientov tak, aby bola zabezpečená prevencia, príp. terapia sekundárnych zmien spôsobených funkčnou i štrukturálnou poruchou pohybového systému,
 • plánovať, realizovať a zabezpečovať komplexný fyzioterapeutický proces,
 • ovládať široký systém metód a techník funkčnej diagnostiky lokomočného systému a vnútorných systémov, byť schopný analýzy a syntézy pri kineziologickom rozbore a hodnotení neuromuskulárneho systému,
 • zvládnuť široký systém metód techník kinezioterapie a manuálnej terapie a dokázať ich aplikovať v procese fyzioterapeutickej starostlivosti v jednotlivých medicínskych odboroch, v prevencii funkčných porúch pohybového systému, v pohybovej výchove a športoch,
 • ovládať aplikácie elektro -, foto -, termo -, balneo -, klimato- a hydroterapie,
 • vedieť posúdiť signifikantnosť svojho postupu pri terapii, dokázať ho korigovať a aktualizovať.

Doplňujúce vedomosti, schopnosti a zručnosti absolventa:

 • disponovať základnými a špecifickými informáciami a poznatkami sociálnych a behaviorálnych vied, ktoré majú vzťah k fyzioterapii,
 • edukovať pacientov v podpore, ochrane a obnove zdravia,
 • ovládať cudzie jazyky,
 • zvládnuť profesionálne efektívnu komunikáciu a profesionálne správanie sa a konanie,
 • ovládať základné ošetrovateľské techniky, vedieť poskytnúť kvalifikovanú prvú pomoc pri úrazoch, stavoch ohrozujúcich zdravie a život, pre hromadných postihnutiach a zasiahnutí zbraňami hromadného ničenia,
 • dokázať dôsledne preventívne myslieť a konať v otázkach zdravia,
 • zvládnuť manažment fyzioterapie,
 • ovládať prácu s informačnými technológiami, v profesionálnych činnostiach,
  • získať hlboko morálno-etický a humánny prístup k ľuďom, najmä k chorým, telesne, mentálne postihnutým a handicapovaným,
  • schopnosť empatie, prejavu lásky a úcty k človeku, schopnosť pochopiť jeho problémy, poskytnúť útechu a emocionálnu podporu, brať ohľad na jeho osobnosť,
  • schopnosť samostatne myslieť, pohotovo reagovať, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať,
  • schopnosti aplikovať a využívať získané vedomosti a zručnosti v profesionálnej praxi,
  • byť schopný vykonať zmeny, prijímať riziko a niesť zodpovednosť,
  • samostatne, tvorivo a koncepčne riešiť profesionálne úlohy, tvorivo pracovať v tíme a riadiť fyzioterapeutický tím,
  • komunikovať na profesionálnej úrovni,
  • formovať vlastnú osobnosť a kontinuálne sa vzdelávať, získavať informácie, pracovať s nimi a tvorivo ich pretvárať,
  • formovať a vzdelávať iných, vedieť ich motivovať a získať pre aktívnu spoluprácu pri upevňovaní zdravia,
  • zaujímať sa o rozvoj svojho odboru, štúdiom odbornej literatúry a tvorivým spôsobom sa oň pričiniť, podieľať na riešení výskumných problémov vo fyzioterapii.

Vymedzenie oblastí uplatnenia absolventa

 

Absolvent študijného odboru získava základnú kvalifikáciu na výkon povolania fyzioterapeuta. Uplatní sa ako fyzioterapeut v nemocničných a ambulantných zariadeniach, v kúpeľných liečebniach, v odborných liečebniach a rehabilitačných ústavoch, prípadne v iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť, ochranu a podporu zdravia. Ďalej sa môže uplatniť v odbornom riadení, vo výskume a vo výchove a vzdelávaní fyzioterapeutov.

Absolvent bakalárskeho štúdia  v študijnom odbore fyzioterapia po vymedzenej odbornej praxi sa môže špecializovať v špecializačných odboroch určených v Nariadení vlády SR č.213 z r. 2004 o ďalšom vzdelávaní zdravotníckych pracovníkov.
Získa úplné prvostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore fyzioterapia s orientáciou na poskytovanie zdravotnej starostlivosti.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

EXTERNÁ FORMA ŠTÚDIA

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok:

1.    ukončené úplné stredné odborné vzdelanie  s maturitou v študijnom odbore rehabilitačný pracovník, alebo vyššie odborné vzdelanie v študijnom odbore diplomovaný fyzioterapeut ukončené absolventskou skúškou (uchádzač doloží maturitné vysvedčenie a diplom)
2.    pracovný pomer v zdravotníckom povolaní fyzioterapeut na ustanovený týždenný pracovný čas v zdravotníckom zariadení
3.    potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení - priloží uchádzač k prihláške

 Zahraniční študenti musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom jazyku) a skúšku pohybových predpokladov - plávanie na 100 m.

4.    splnenie kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č.364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory (uchádzači doložia k prihláške odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore).

 !!! Uchádzač, aby uspel, musí byť úspešný v 1. a 2. časti prijímacieho konania !!!

 Doplňujúce informácie

Informácie  pre  uchádzačov o bakalárske  štúdium

Prihláška musí obsahovať tieto náležitosti:

1/ Prihláška (formulár):

    papierovú formu prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 35 EUR) si uchádzači  zakúpia ako tlačivo vysokoškolskej prihlášky určené pre bakalárske štúdium v predajniach tlačív (napr. ŠEVT), dôkladne vyplnia všetky jeho časti, doložia ďalšie požadované doklady a zašlú na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU

alebo

elektronickú formu prihlášky (poplatok za prijímacie konanie 30 EUR) uchádzači vyplnia a podajú si elektronickú prihlášku na internetovej stránke Portálu VŠ:  https://prihlaskavs.sk/sk/   alebo na internetovej stránke MŠVVaŠ SR : https://www.minedu.sk/prihlaska-na-studium-vypis-z-danoveho-priznania-a-ine-formulare/ Potom je potrebné podanú elektronickú prihlášku vytlačiť, doložiť k nej všetky ďalšie požadované doklady a poštou zaslať na adresu Fakulty zdravotníckych odborov PU.

Bez doručenia vytlačenej elektronickej prihlášky spolu s ďalšími náležitosťami je elektronická prihláška neplatná a uchádzač nebude zaradený do prijímacieho konania! 

2/  Doklady o prospechu:

uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do dennej formy štúdia musia vyplniť a dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Do prihlášky je potrebné vypísať prospech z koncoročných vysvedčení za 1.-3. ročníkpolročný prospech za 4. ročník alebo 5. ročník. Tento prospech musí byť potvrdený strednou školou na str. 3. V prípade, že stredná škola prospech nepotvrdzuje, uchádzač doloží k prihláške notársky overené vysvedčenia za jednotlivé ročníky.

Po maturitnej skúške uchádzači  čo najskôr doručia na adresu fakulty úradne overené maturitné vysvedčenie,  najneskôr v deň konania prijímacích skúšok!

Uchádzači, ktorí si podávajú prihlášku do externej formy štúdia nemusia vyplniť, ani dokladovať prospech zo strednej školy za jednotlivé ročníky. Ako doklad o ukončení stredoškolského vzdelania doložia k prihláške len úradne overené maturitné vysvedčenie.

3/ Ostatné doklady k prihláške (sú súčasťou prihlášky):

- originál ústrižku o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (nalepiť na 3. stranu prihlášky

-odporúčanie praktického lekára pre štúdium v danom odbore

- štruktúrovaný životopis

- prihláška musí byť vlastnoručne podpísaná uchádzačom (str. 3).

4/ V prípade, že sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na fakulte musí   si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.

5/ Na prijímacie skúšky bude pozvaný iba ten uchádzač, ktorý si v stanovenom termíne ( do 31.marca 2024) podá riadne vyplnenú prihlášku, priloží všetky požadované prílohy a uhradí poplatok za prijímacie konanie.      

6/ Administratívny poplatok za prijímacie konanie, nebude uchádzačom vrátený a to v nasledujúcich prípadoch:

- neúplná prihláška (po výzve na doplnenie požadovaných dokumentov )

- ak uchádzač nespĺňa požadované kritériá a prihlášku na štúdium si aj tak podal

- ak sa uchádzač prihlási na  študijný program, ktorý fakulta v danom akademickom roku neplánuje realizovať

- ak sa na štúdium nezapíše.

V prípade, že študent/uchádzač vykoná chybnú platbu, bude mu zúčtovaný poplatok za mylnú platbu v zmysle platného cenníka PU v Prešove pre akademický rok  v ktorom si prihlášku podal  a zvyšné finančné prostriedky budú vrátené na bankový účet odosielateľa.

7/ VŠETKY  UVEDENÉ  NÁLEŽITOSTI  SÚ  POVINNÉ  A  PRIHLÁŠKA
       BEZ NICH  NEBUDE  AKCEPTOVANÁ  !!!

8/ Externá forma štúdia je spoplatnená podľa zákona č. 131/2002 o vysokých školách  a jeho zmeny č.363/2007 Z.z. Výška školného je zverejnená na internetovej stránke fakulty http://www.unipo.sk/fakulta-zdravotnictva.

Dĺžka štúdia v študijnom programe v externej forme na bakalárskom stupni je 3 roky!Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti musia absolvovať prijímacie konanie, a to písomný test z biológie človeka v rozsahu gymnaziálneho učiva (v slovenskom jazyku) a skúšku pohybových predpokladov - plávanie na 100 m.Forma prijímacej skúšky

 Testy

 

  • Podanie prihlášky na štúdium

  31.03.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma)
 • potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení a dĺžke odbornej praxe (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 950 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 950 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

číslo účtu IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0008 2677

SWFT: SPSRSKBA

variabilný symbol: 21080

Peňažný ústav: Štátna pokladnica Radlinského 32 810 05 Bratislava

 

Adresa pre zaslanie prihlášky:

Prešovská univerzita v Prešove

Fakulta zdravotníckych odborov  

Partizánska 1

08001 Prešov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Prešovská univerzita v Prešove na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Beáta Oľšavská – beata.olsavska@unipo.sk
Posledná aktualizácia: 10.01.2024 12:37

Upozorniť na neaktuálne údaje