Fyzioterapia

Absolvent magisterského študijného programu fyzioterapia je kvalifikovaný vysokoškolsky vzdelaný zdravotnícky pracovník so širokým odborným profilom. Ovláda vyšetrovacie a liečebné postupy a metódy vo fyziatrii, balneológii a liečebnej rehabilitácii. Je pripravený samostatne vykonávať činnosti vyžadujúce odbornú erudíciu, samostatnosť v práci, v rozhodovaní, osobnú zodpovednosť v liečebnej rehabilitácii, primárnej, sekundárnej a následnej zdravotnej starostlivosti, preventívnej, diagnostickej, terapeutickej, poradenskej a výchovnej činnosti. Indikuje, plánuje a vykonáva vysokošpecializované techniky, metodiky, fyzioterapeutické postupy a výkony, náročné fyziatrické a balneologické metódy, hydroterapiu, ergoterapiu, elektroterapiu, kineziológiu, pedagogickú činnosť a metodicko-organizačnú prácu v odbore. Má predpoklady pre samostatnú vedecko-výskumnú činnosť.Uplatnenie absolventov

Absolvent magisterského študijného programu fyzioterapia sa uplatní v nemocničných a poliklinických zariadeniach, kúpeľných liečebných zariadeniach, odborných liečebných a rehabilitačných ústavoch a iných zariadeniach, ktoré poskytujú preventívnu a liečebnú zdravotnú starostlivosť alebo ochranu a podporu zdravia. Môže vykonávať pedagogickú činnosť na príslušných stupňoch vzdelávania v odbore. Pre kvalifikované vykonávanie uvedených činností absolvent musí mať široký odborný profil s nevyhnutným predchádzajúcim všeobecným vzdelaním, byť dostatočne adaptabilný aj v príbuzných odboroch, logicky mysliaci, schopný aplikovať nadobudnuté vedomosti a schopnosti pri riešení problémov. Absolvent je schopný pracovať samostatne aj v tíme, sústavne sa vzdelávať, trvalo sa zaujímať o vývoj svojho odboru štúdiom odbornej literatúry, ovládať dôležité manuálne zručnosti, cieľavedome, rozvážne a rozhodne konať v súlade s právnymi a etickými normami.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

-        ukončenie bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzioterapia;

-        úspešné absolvovanie prijímacích skúšok;

-        prijímacie skúšky: úspešné absolvovanie testu z  vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v odbore fyzioterapia (fyzioterapia, fyzikálna terapia a kineziológia);

-        prijatí  budú tí uchádzači, ktorí dosiahnu najvyšší počet bodov za prijímaciu skúšku.Doplňujúce informácie

Kontakt:

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne

Fakulta zdravotníctva

Študentská 2, 911 50  Trenčín

www.fz.tnuni.sk

 

Študijné oddelenie:

Ing. Renáta Vlčková

Tel.: 032/74 00 610

E-mail: renata.vlckova@tnuni.skPodmienky pre zahraničných študentov

Information for applicants from abroad

for A Second-DEGREE (master´s, engineering) UNDERGRADUATE study or A third-DEGREE (PhD.) DOCTORAL degree study.

 

1. Applicants from the Czech Republic study under the same conditions as applicants from the Slovak Republic.

 

2. For the applicants with whom the Slovak Republic has concluded the contract on the mutual recognition of educational documents or of the state of the European Higher Education Area.

 

Pursuant to § 39 of Act no. 422/2015 Coll. on the Recognition of Educational Documents and on the Recognition of Professional Qualifications and on Amendments to Certain Laws (hereinafter referred to as "the Act"), the proof of education pursuant to § 33 segment 1 of the Act and § 36 segment (1) and (2) of the Act issued by a recognized educational institution of a Member State or of the third country with which an international agreement on mutual recognition of educational documents has been concluded (Czech Republic, Federal Republic of Germany, Hungary, Croatia, Poland, Romania, Ukraine) with which the Slovak Republic is bound, has been recognized automatically as an equivalent document for the purposes of further studies. If it is a certificate of education pursuant to § 33 segment 1 of the Act issued by a recognized educational institution of the European Higher Education Area (Albania, Andorra, Armenia, Austria, Azerbaijan, Belgium, Bosnia and Herzegovina, Bulgaria, Croatia, Cyprus, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Georgia, Germany, Greece , The Holy See, Hungary, Iceland, Ireland, Italy, Kazakhstan, Latvia, Liechtenstein, Lithuania, Luxembourg, Malta, Moldova, Montenegro, Netherlands, Norway, Poland, Portugal, Romania, Serbia, Slovakia, Slovenia, Spain , Sweden, Switzerland, Macedonia, Turkey, Ukraine, the United Kingdom and Belarus) for the purposes of further studies, the degree of education is recognized as equivalent automatically.

 

Applicant submits a written request on the recognition of education document at Alexander Dubček University (ADU) that must contain the following:

 • First name and surname of an applicant;
 • Address of permanent residence or similar residence of applicant;
 • Subject of request;
 • Name and address of recognized university, where the document on completed education was issued;
 • Year confirming the end of applicant’s study;
 • Applicant’s signature.

Annex to the request:

 • Copy of identification card;
 • Verified copies of education documents;
 • Document on the payment of administrative fee.

The applicant is required to submit a certified translation of the documents into Slovak language. ADU evaluates the request within 7 days from the delivery of the request. If the application does not have the prescribed formalities, the proceedings shall be interrupted and the applicant shall be asked to complete the missing documents or to remote the deficiencies of the application. ADU will issue the resolution within 15 days of the delivery of complete application.

3. For the applicants from another Member State or a third country

Under § 33 segment 1 of the Act Recognizing the Certificate of Education issued by recognized higher education institutions in another Member State or in a third country for the purpose of further studies shall be decided by ADU that carries out the study programmes in the same study or related fields of study as mentioned in the educational document.

The applicant shall submit a written application for recognition of educational documents which must contain the information referred in point 2. The application shall include in particular:

 • Copy of identification card;
 • Verified copies of education documents;
 • Statement of completed subjects and completed exams;
 • Verified copy of supplement to university diploma, if it is issued by the given recognized university;
 • Information about the educational background, what is the subject of request (a copy is enough);
 • Verification of authenticity of signatures and stamp of university on the education documents by an authorized authority of a member state or third state, if an international agreement does not determine it;
 • Document on the payment of administrative fee (stamp in a value of 6.50 € - undamaged and unglued).

ADU, within the meaning of § 34 Act, decides about the recognition of educational documents until two months since the delivery of a complete request and also decides on the: 

 • Recognition of education document;
 • Rejection of request on the recognition of education document;
 • Assignment of differential exam.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Kamila Jurdíková - odborná asistentka na katedre ošetrovateľstva

Kontakt: kamila.jurdikova@tnuni.sk ; telefón: 032/7400607Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Potrebné doklady na prijatie:

-        riadne vyplnená prihláška na vysokoškolské štúdium II. stupňa a priloženie požadovaných dokladov;

-        absolventi iných vysokých škôl (netýka sa absolventov FZ TnUAD v Trenčíne): notárom alebo matrikou overené kópie dokladov o ukončení bakalárskeho štúdia v študijnom programe Fyzioterapia (diplom a vysvedčenie o štátnej skúške);

-        uchádzači, ktorí vykonávajú štátnu skúšku v akademickom roku 2018/2019, dodajú overené kópie dokladov na Študijné oddelenie FZ najneskôr do stanoveného termínu. V prípade nedodania dokumentov v stanovenom termíne bude prihlásený uchádzač posudzovaný ako uchádzač, ktorý nesplnil podmienky prijatia na štúdium;

-        potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu zdravotníckeho študijného odboru a k výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe (na predpísanom tlačive – vložiť do prihlášky).Forma prijímacej skúšky

Písomný testTesty

Písomný test z  vedomostí v rozsahu 1. stupňa vzdelávania v odbore fyzioterapia (fyzioterapia, fyzikálna terapia a kineziológia) • Deň otvorených dverí

  20.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Konanie prijímacej skúšky

  12.06.2019 - 13.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  22.07.2019

 • Konanie dodatočnej prijímacej skúšky

  22.08.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
40


Povinné prílohy
 • bakalársky diplom (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • osvedčenie o zdravotnej spôsobilosti (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 60 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje k úhrade poplatku za prijímacie konanie Vám budú po podaní e-prihlášky, ktorú nájdete na https://e-prihlaska.tnuni.sk/ais/eprihlas/#!/home

vygenerované systémom automaticky formou platobného príkazu.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od poslania e-prihlášky.

 

V prípade, že nevyužijete vyššie popísaný komfortný proces e-prihlášky a pošlete prihlášku v papierovej forme, platobné údaje Vám budú po prijatí papierovej prihlášky poslané na Vami zadaný e-mail.

Poplatok je potrebné uhradiť do 14 dní od odoslania platobného príkazu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Renata Vlčková – vlckova@tnuni.sk
Posledná aktualizácia: 03.06.2019 08:31

Upozorniť na neaktuálne údaje