Fyzioterapia

Absolvent magisterského stupňa študijného programu fyzioterapia má uplatnenie ako fyzioterapeut v odborných ambulanciách, odborných liečebniach, kúpeľných zariadeniach a rehabilitačných ústavoch, ako aj nemocničných zariadeniach na fyziatricko-rehabilitačných oddeleniach. Po splnení stanovených podmienok môže požiadať o vydanie licencie a pracovať samostatne. Magister fyzioterapie sa uplatní aj na vedúcich pozíciách, či vo vedecko–výskumnom a pedagogickom procese. Základným predpokladom uplatnenia fyzioterapeuta – magistra je práca zameraná na preventívnu a liečebno-zdravotnú starostlivosť, ktorej hlavnou úlohou je ochrana a podpora zdravia.Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- úspešné absolvovanie  prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom odbore a programe fyzioterapia,

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky,

- študijnému odboru zodpovedajúci zdravotný stav.Doplňujúce informácie

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystici si vyhradzuje právo neotvoriť magisterský študijný program v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (u absolventov SZU doklady nemusia byť overené, u absolventov iných vysokých škôl je potrebné ich overiť u notára alebo na matrike),

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe,

- štruktúrovaný životopis,

- prihláška musí byť podpísaná.Forma prijímacej skúšky

písomný testTesty

didaktický test v rozsahu odborných predmetov jadra študijného programu bakalárskeho stupňa v študijnom programe fyzioterapia,

test obsahuje 120 otázok, čas na vypracovanie je 90minút.  • Deň otvorených dverí

    11.02.2020

  • Podanie prihlášky na štúdium

    28.02.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia - diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu (u absolventov SZU doklady nemusia byť overené) (papierová forma)
  • životopis
  • potvrdenie od lekára


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1004008404

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom, platba poštovou poukážkou nebude akceptovaná,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková – danica.capkova@szu.sk
Posledná aktualizácia: 24.09.2019 12:44

Upozorniť na neaktuálne údaje