Fyzioterapia

Absolvent magisterského stupňa študijného programu fyzioterapia má uplatnenie ako fyzioterapeut v odborných ambulanciách, odborných liečebniach, kúpeľných zariadeniach a rehabilitačných ústavoch, ako aj nemocničných zariadeniach na fyziatricko-rehabilitačných oddeleniach. Po splnení stanovených podmienok môže požiadať o vydanie licencie a pracovať samostatne. Magister fyzioterapie sa uplatní aj na vedúcich pozíciách, či vo vedecko–výskumnom a pedagogickom procese. Základným predpokladom uplatnenia fyzioterapeuta – magistra je práca zameraná na preventívnu a liečebno-zdravotnú starostlivosť, ktorej hlavnou úlohou je ochrana a podpora zdravia.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 

- úspešné absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe fyzioterapia,

- úspešné vykonanie prijímacej skúšky,

- zdravotná spôsobilosť na vysokoškolské štúdium a na výkon zvoleného zdravotníckeho povolania potvrdená lekárom.Doplňujúce informácie

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystici si vyhradzuje právo neotvoriť magisterský študijný program v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD., prodekankaVšeobecné informácie k prijímacej skúške

- doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu odovzdať v deň konania prijímacích pohovorov, najneskôr pri zápise (absolventi SZU priložia  fotokópie dokladov, ktoré nemusia byť overené, u absolventov iných vysokých škôl je potrebné doklady overiť u notára alebo na matrike),

- uchádzači končiaci vysokoškolské štúdium v danom akademickom roku prinesú potvrdenie zo študijného oddelenia fakulty o úspešnom ukončení štúdia najneskôr v deň konania prijímacej skúšky,

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (viď osobitné tlačivo),

- štruktúrovaný životopis,

- prihláška musí byť podpísaná.Forma prijímacej skúšky

písomný testTesty

didaktický test v rozsahu odborných predmetov jadra študijného programu bakalárskeho stupňa v študijnom programe fyzioterapia.

Test obsahuje 120 otázok, čas na vypracovanie je 90minút. • Deň otvorených dverí

  06.02.2024

 • Podanie prihlášky na štúdium

  29.02.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  11.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
 • životopis (papierová forma)
 • potvrdenie od lekára (papierová forma)
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
 • doklad o platbe 70,-€ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 70 €
elektronická prihláška: 70 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1004008404

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom, platba poštovou poukážkou nebude akceptovaná,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková – danica.capkova@szu.sk
Posledná aktualizácia: 15.11.2023 12:14

Upozorniť na neaktuálne údaje