Fyzioterapia

Uplatnenie absolventov

Absolventi externého magisterského štúdia v študijnom programe fyzioterapia sa uplatnia predovšetkým v oblastiach zdravotnej strarostlivosti, v riadení a kontrole, vzdelávaní a vo vedeckej práci, prevencii a vychove k zdraviu,  zdravotnom poisťovníctve, verejnej a štátnej správe. Po získaní špecializácie sa uplatnia vo výkone špecializovaných činností.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatiaDoplňujúce informácie

Súčasťou prihlášky je príloha: Potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon zdravotníckeho povolania vo zvolenom študijnom programe, kde je nutné vyjadrenie všeobecného lekára k spôsobilosti uchádzača na štúdium príslušného študijného programu; lekár svoje stanovisko deklaruje pečiatkou a podpisom len v prílohe prihlášky). 

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystici si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úspešné absolvovanie prvého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe fyzioterapia,

- práca v príslušnom odbore deklarovaná potvrdením zamestnávateľa (zdravotníckeho zariadenia) o pracovnom zaradení (viď osobitné tlačivo),

- zdravotná spôsobilosť na vysokoškolské štúdium a  na výkon zvoleného zdravotníckeho povolania potvrdená lekárom (viď osobitné tlačivo),

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami, vrátane uhradeného poplatku za prijímacie konanie

Uchádzači o externé štúdium budú prijímaní bez prijímacích pohovorov po splnení predpísaných podmienok.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

- na každý študijný program musí byť podaná samostatná prihláška,

- prihláška musí byť zaregistrovaná elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox), následne podpísaná, vytlačená a poslaná poštou s požadovanými prílohami,

- poplatok za prijímacie konanie je uchádzač povinný uhradiť za každý študijný program, na ktorý sa prihlási.

K prihláške musí uchádzač priložiť:

- doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia – diplom, vysvedčenie o štátnej skúške, dodatok k diplomu odovzdať najneskôr pri zápise (absolventi SZU priložia  fotokópie dokladov, ktoré nemusia byť overené, u absolventov iných vysokých škôl je potrebné doklady overiť u notára alebo na matrike),

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti k vysokoškolskému štúdiu a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe (viď osobitné tlačivo),

- uchádzači o externú formu štúdia priložia aj potvrdenie zamestnávateľa, t. j. zdravotníckeho zariadenia (nie oddelenia) o pracovnom zaradení (viď osobitné tlačivo),

- štruktúrovaný životopis,

- prihláška musí byť podpísaná.Forma prijímacej skúšky

- bez prijímacích skúšok.  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • životopis (papierová forma)
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • potvrdenie od zamestnávateľa (papierová forma)
  • doklad o platbe 50,-€ (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1004008404

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ivan Širka – ivan.sirka@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 21:37

Upozorniť na neaktuálne údaje