Fyzioterapia

Uplatnenie absolventov

Absolventi externého magisterského štúdia v študijnom programe fyzioterapia sa uplatnia predovšetkým v oblastiach zdravotnej strarostlivosti, v riadení a kontrole, vzdelávaní a vo vedeckej práci, prevencii a vychove k zdraviu,  zdravotnom poisťovníctve, verejnej a štátnej správe. Po získaní špecializácie sa uplatnia vo výkone špecializovaných činností.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

- do externej formy štúdia:

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za PK,

- úspešné absolvovanie bakalárskeho študijného programu,

- po splnení podmienok pre zaradenie do prijímacieho konania v externej forme štúdia budú uchádzači prijatí bez prijímacích skúšok.

Magisterské štúdium v programe fyzioterapia - externá forma štúdia - je určené pre absolventov dennej a externej formy bakalárskeho štúdia v programe fyzioterapia.

 
Doplňujúce informácie

Fakulta zdravotníctva Slovenskej zdravotníckej univerzity v Banskej Bystici si vyhradzuje právo neotvoriť magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

K prihláške je potrebné priložiť:

- stručný životopis,

- potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti vysokoškolskému štúdiu a výkonu povolania vo zvolenom študijnom programe - vyžaduje sa doložiť k prihláške,

- doklady o absolvovaní bakalárskeho štúdia - diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške (fotokópie overené u notára alebo na matrike),

- ak je uchádzač v čase podania prihlášky na vysokoškolské štúdium študentom prvého stupňa (uchádzači z iných VŠ), je povinný priložiť k prihláške potvrdenie o návšteve školy. Diplom, dodatok k diplomu a vysvedčenie o ŠS, v prípade prijatia na štúdium, doloží uchádzač najneskôr v deň zápisu,

- potvrdenie zamestnávateľa o pracovnom zaradení uchádzača priloží uchádzač k prihláške,Forma prijímacej skúšky

- bez prijímacích skúšok,  • Podanie prihlášky na štúdium

    30.06.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
20


Prílohy
  • životopis
  • bakalársky diplom
  • potvrdenie od lekára
  • potvrdenie zamestnania (papierová forma)
  • dodatok k diplomu a vysvedčenie o štátnej skúške - fotokópie overené u notára alebo na matrike


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1004008404

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Danica Čapková – danica.capkova@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2023 11:14

Upozorniť na neaktuálne údaje