Fyziologická a klinická výživa

Uplatnenie absolventov

Absolventi sú oprávnení vykonávať zdravotnícke povolanie nutričný terapeut v ústavných
zdravotníckych zariadeniach, sociálnej sfére, poradniach zdravia, hoteloch vyššej kategórie,
školských a predškolských zariadeniach.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Doplňujúce informácie

Fakulta ošetrovateľstva a zdravotníckych odborných štúdií Slovenskej zdravotníckej univerzity v Bratislave si vyhradzuje právo neotvoriť bakalárske a magisterské študijné programy v prípade nižšieho počtu prihlásených uchádzačov, ako je plánovaný počet.Zároveň si vyhradzuje právo neotvoriť niektorý z týchto študijných programov aj z iných závažných dôvodov.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

- úplné stredné / stredné odborné vzdelanie ukončené maturitnou skúškou,

- riadne vyplnená a podpísaná prihláška s požadovanými prílohami vrátane uhradeného poplatku za prijímacie konanie,

- zdravotná spôsobilosť na štúdium na vysokej škole a výkon povolania nutričný terapeut po úspešnom ukončení štúdia, uchádzač dokladuje potvrdenie lekára o splnení kritéria zdravotnej spôsobilosti pre výkon povolania podľa Vyhlášky MZ SR č. 364/ 2009, ktorou sa ustanovujú kritériá zdravotnej spôsobilosti pre uchádzačov o zdravotnícke študijné odbory,

- uchádzači budú prijímaní po splnení predpísaných podmienok.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. MUDr. Terézia Krčméryová, PhD.

univerzitný koordinátor

https://eszu.sk/studium/studenti-so-specifickymi-potrebami/Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihlášku musí uchádzač zaregistrovať elektronicky cez akademický informačný systém MAIS na https://mais.szu.sk/eprihlaska (prehliadač Mozilla Firefox) a následne vytlačenú a podpísanú prihlášku s požadovanými prílohami doručiť poštou.

K prihláške na vysokú školu musí uchádzač doložiť potvrdenie lekára o zdravotnej spôsobilosti na vysokoškolské štúdium a na výkon povolania vo zvolenom študijnom programe.

K prihláške uchádzač pripojí:

- štruktúrovaný životopis (podpísaný uchádzačom),

- maturitné vysvedčenie (fotokópia overená u notára alebo na matrike), uchádzači, ktorí maturujú v školskom roku 2023/2024, pošlú maturitné vysvedčenie (overenú kópiu) v termíne do 15. 6. 2024, 

- u uchádzačov, ktorí stredoškolské vzdelanie získali v zahraničí (okrem dokladov získaných v Českej republike), rozhodnutie o uznaní zahraničného dokladu o vzdelaní zo strednej školy (viac informácii na internetovej stránke Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky: http://minedu.sk, časť uznávanie dokladov o vzdelaní),                                 

- doklad o zaplatení poplatku: materiálne zabezpečenie prijímacieho konania na štúdium: 50 € (bez dokladu o zaplatení nebude prihláška zaregistrovaná).

Poplatok za prijímacie konanie sa uchádzačovi  nevracia.

- v prípade, ak sa uchádzač chce prihlásiť na viac študijných programov na univerzite, musí si podať samostatnú prihlášku na každý študijný program zvlášť a zaplatiť poplatok za každú prihlášku samostatne.Forma prijímacej skúšky

- bez prijímacej skúšky  • Podanie prihlášky na štúdium

    15.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Prílohy
  • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
  • životopis (papierová forma)
  • potvrdenie od lekára (papierová forma)
  • doklad o zaplatení poplatku 50,- € za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 550 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 50 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica 
IBAN: SK87 8180 0000 0070 0020 0522
SWIFT/BIC: SPSRSKBA

Variabilný symbol: 1002008402

- správa pre prijímateľa: FOaZOŠ - KVx, meno a priezvisko

- poplatok uhradiť výhradne bankovým prevodom, platba poštovou poukážkou nebude akceptovaná,

- doklad o zaplatení poplatku je potrebné priložiť k prihláške,

- poplatok za prijímacie konanie fakulta nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská zdravotnícka univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Ivan Širka – ivan.sirka@szu.sk
Posledná aktualizácia: 04.04.2024 21:40

Upozorniť na neaktuálne údaje