Progresívne materiály

Uplatnenie absolventov

Študijný program vytvára fyzikálne i chemické zázemie pre získanie najvyššieho stupňa vysokoškolského vzdelania pre absolventov magisterského i inžinierskeho štúdia v  odboroch ako sú:  medziodoborové štúdium v kombinácii s fyzikou alebo chémiou, učiteľské štúdium  v kombinácii s fyzikou, inžinierske štúdium v odbore materiály a jeho príbuzných odboroch. Profil absolventa je budovaný na princípoch budovania i rozvoja fyzikálneho chápania makroskopických prejavov vlastností moderných  materiálov. Absolvent má aktuálny prehľad v oblasti vlastností, procesov výroby, aplikácií i výskumu moderných progresívnych materiálov. Ukazuje sa, že výroba i úspešné aplikácie materiálov s neusporiadanou, kváziusporiadanou štruktúrou včítane nanomateriálov si vyžadujú špecializovaný prístup vo výchove budúcich odborníkov so silným akcentom na fyzikálne i chemické vzdelanie opierajúc sa o základné atribúty odboru fyzika. Absolvent študijného programu ovláda metodiky prípravy a charakterizácie moderných materiálov ako sú napr. rôzne metódy prípravy rýchlochladených zliatin, syntézy nanomateriálov, spektroskopické i mikroskopické metódy na štúdium štruktúry, základné magnetické, elektrické, napäťové, magnetické charakteristiky materiálov a pod. Dokáže samostatne a tvorivo využívať existujúce experimentálne postupy pre aplikácie v praxi, ale i navrhovať nové postupy pre inovatívne technológie. Ovláda základy počítačovej techniky, ako aj základy informačných a komunikačných technológií ako je práca s internetom, informačnými systémami a databázami na úrovni odpovedajúcej pre absolventa najvyššieho vysokoškolského stupňa. Bude kvalifikovaným vedeckým pracovníkom a môže sa uplatniť vo výrobnej praxi, vo vedeckých tímoch na univerzitných, akademických a iných vzdelávacích a výskumných pracoviskách, ako aj na vedúcich miestach v oblasti riadenia vedy.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

úspešné absolvovanie prijímacej skúškyDoplňujúce informácie
 1. Typy väzieb v TL.
 2. Štruktúra TL, základy kryštalografie (prvky symetrie, operácie symetrie, bodové a priestorové grupy).
 3. Fyzikálny princíp vzniku X-ray,  Recipročná mriežka, Laueho difrakčné zákony, Braggov zákon.
 4. Mechanické vlastnosti materiálov: typy porúch v reálnych materiáloch, základné pevnostné parametre
 5. Elektrické vlastnosti TL: klasifikácia TL, kovy, polovodiče, izolátory – základné vlastnosti, kovy- pásmový model vodivosti.
 6. Magnetické vlastnosti: klasifikácia látok podľa magnetických vlastností (dia, para, fero, feri, antifero), druhy energie feromagnetík, doménová štruktúra feromagnetík.
 7. Metódy štruktúrnej analýzy: X-ray: vybrané metodiky, Elektrónová mikroskopia: princíp TEM a REM, prípadne ďalšie metodiky podľa požiadaviek témy DzP.
 8. Tepelné vlastnosti TL: merné teplo TL.
 9. Fázové rovnováhy, Fázové diagramy, Jednozložková sústava, Kvapalné dvojzložkové sústavy, Kondenzované sústavy.
 10. Heterogénna katalýza, Adsorpcia.
 11. Povrchy a tenké vrstvy (metodiky charakterizácie povrchov AFM,  STM, príprava tekých vrstiev, PVD metódy, Langmuir Blodgett, SAMs)
 12. Litografické metódy prípravy nanoštruktúr. (optická a elektrónová litografia, rezisty, prenos štruktúr)

Odporúčaná literatúra:

 1. P. Sovák et al, Vybrané metódy štruktúrnej analýzy kovov, UPJŠ, 2007
 2. Zdroj Hajko , Potocký, Zentko, Magnetizačné procesy, Alfa, 1982.
 3. V. Kavečanský, Fyzika TL, UPJŠ, 1983
 4. D.R. Askeland, P. Phule, The Science and Engineering of Materials, Thomson,  2002.
 5. V. Kellö – A. Tkáč: Fyzikálna chémia, Alfa, Bratislava, 1977.
 6. P.W. Atkins: Fyzikálna chémia, Oxford /STU Bratislava, 1999.


Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

http://www.upjs.sk/studenti/info-pre-studentov-so-specifickymi-potrebami/Forma prijímacej skúšky

ústna • Podanie prihlášky na štúdium

  01.03.2024 - 31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  17.06.2024 - 28.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • životopis
 • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ
 • fotokópia dodatku k diplomu od uchádzačov z iných VŠ
 • rámcový projekt k téme dizertačnej práce


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica. Kód banky: 8180

Číslo účtu: SK 28 8180 0000 0070 0007 8491

Variabilný symbol: 2996

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo bez lomky

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko uchádzača

 

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: RNDr. Iveta Sováková – iveta.sovakova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 30.11.2023 09:57

Upozorniť na neaktuálne údaje