Európske štúdiá a politiky

Študijný program Európske štúdiá a politiky reaguje na potreby modernej praxe, kde sa vyžaduje v čoraz väčšej miere príprava absolventov v oblasti tvorby európskej verejnej politiky, ktorí sú pripravení na samostatnú analytickú prácu s praktickým zameraním a okrem základov politických vied a európskych štúdií sú dostatočne vybavení na analýzu politických, sociálnych, ekonomických a medzinárodných aspektov rôznych foriem vládnutia a jednotlivých politík. Študenti v rámci študijného programu európske štúdiá a politiky nadobudnú vďaka jeho interdisciplinárnemu charakteru komplex poznatkov z oblastí fungovania štátu a jeho častí, Európskej únie, medzinárodných vzťahov a bezpečnosti, ktoré sú doplnené o vedomosti spojené s politickými a spoločenskými procesmi prebiehajúcich na jednotlivých úrovniach vládnutia.Uplatnenie absolventov

Absolvent bakalárskeho stupňa študijného programu európske štúdiá a politiky získava široké spektrum teoretických poznatkov, čo mu umožňuje orientovať sa vo zvolenej problematike. Vie aplikovať jednotlivé medzinárodno-politické teórie k analyzovaniu vybraných procesov prebiehajúcich v rámci štátu alebo aj mimo neho. Získané vedomosti vie prepojiť s praxou a to aj vďaka možnosti nadobudnúť praktické skúsenosti pre svoju budúcu kariéru už počas štúdia. 

Absolvent tiež bude schopný komunikovať na domácich i medzinárodných fórach. Absolvent si osvojí odborný jazyk, pojmy, vzťahujúce sa na tvorbu a implementácie európskej politiky, ako ich použiť pri tvorbe nových politík tak, aby preukázal pochopenie súvislostí a dôsledkov problému i alternatívnych rozhodnutí pri navrhovaní riešenia. Ďalej absolvent sa naučí porovnávať fungovanie politík v medzinárodnom rámci, špeciálne v Európskej únii a bude vedieť navrhnúť postupy a nástroje na riešenie jednotlivých praktických problémov.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Súčasťou prihlášky na bakalárske vysokoškolské štúdium je životopis, potvrdenie o zaplatení poplatku za prijímacie konanie, originál alebo overenú kópiu maturitného vysvedčenia. Uchádzačom, ktorí maturujú v akademickom roku 2018/2019, potvrdí výsledky štúdia stredná škola. Maturitné vysvedčenie (originál alebo overenú kópiu) pošlú uchádzači hneď po maturitnej skúške, najneskôr však do       14. júna 2018.

Uchádzači o štúdium budú zoradení na základe výsledku maturitnej skúšky.Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných študentov platia rovnaké podmienky prijímacieho konania a dobrá znalosť slovenského jazyka.

Uchádzači o štúdium, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium alebo jeho časť v zahraničí, sú povinní podľa vyhlášky MŠaV SR č. 207/1993 Z. z. o rovnocennosti dokladov o vzdelaní predložiť:

1. doklad o vzdelaní (a jeho overený preklad) vydaný zahraničnou strednou školou štátu, s ktorým bola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní.  Potvrdenie vydá príslušný Obvodný úrad - odbor školstva.

2. doklad o rovnocennosti vzdelania, ktorý vydá Obvodný úrad (Odbor školstva) na základe predložených dokladov o absolvovaní strednej školy v zahraničí (v štátoch, s ktorými nebola uzavretá zmluva o vzájomnom uznávaní rovnocennosti dokladov o vzdelaní) a stanoviska o ekvivalentnosti  vzdelania, vydaného Strediskom na uznávanie dokladov o vzdelaní Ministerstva školstva SR, http://www.education.gov.sk, poštová adresa: Stromová 1, 813 30 Bratislava.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Pre prijatie uchádzača na bakalársky študijný program, bude smerodajné:

-        známky z predmetov na maturitnej skúške,

-        pri novej maturitnej skúške sa u študentov denného štúdia bude zohľadňovať absolvovanie externej časti maturitnej skúšky z predmetu anglický jazyk minimálne na úrovni B2 (študijný program európske štúdia) a z predmetu cudzí jazyk minimálne na úrovni B2 (študijný program politológia) alebo absolvovanie bilingválnej strednej školy alebo získanie certifikátu na úrovni B1 – C2 podľa Spoločného európskeho referenčného rámca,

-        lekárske potvrdenie (študijný program sociálne služby a poradenstvo vo verejnej správe).Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

PhDr. Darina Kubíčková, PhD.Všeobecné informácie k prijímacej skúške

[1] 1 prihláška = 1 študijný program a 1 forma štúdia • Deň otvorených dverí

  18.01.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  19.02.2019 - 15.05.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  14.06.2019

 • Podanie dodatočnej prihlášky

  10.09.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
100


Povinné prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)
 • Potvrdenie o zaplatení PK (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 850 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 35 €
elektronická prihláška: 35 €

Fakturačné údaje

Banka: Štátna pokladnica

Účet: 7000071919/8180

Variabilný symbol: 51907

Konštantný symbol: 0308

Špecifický symbol: rodné číslo uchádzača bez lomky

IBAN:                         SK59 8180 0000 0070 0007 1919

SWIFT:                      SPSRSKBAXXX

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Zuzana Mikulková – zuzana.mikulkova@ucm.sk
Posledná aktualizácia: 04.09.2019 08:48

Upozorniť na neaktuálne údaje