Európska verejná správa

Uplatnenie absolventov

Absolventi bakalárskeho štúdia študijného programu Európska verejná správa sú pripravení pôsobiť ako odborníci vo všetkých zložkách verejnej   správy a verejného sektora v Slovenskej republike, v inštitúciách Európskej únie, ako aj v medzinárodných organizáciách. V priebehu štúdia získajú teoretické vedomosti z oblasti verejnej správy a vedných odborov s ňou súvisiacich - politológie, sociológie, práva a ekonómie s dôrazom na fungovanie Európskej únie. Vedomostný prehľad absolventa bude zahŕňať vzájomnú prepojenosť a znalosť politologicko-sociologických princípov fungovania verejnej správy v demokratickom štáte, osobitne v Slovenskej republike a Európskej únii, ústavno-právne východiská verejnej správy so zameraním na štátnu správu a územnú samosprávu, ako aj ekonomické princípy a súvislosti, vrátane organizačných otázok a manažmentu a ich praktického uplatňovania v reálnej praxi verejnej správy. Absolvent tohto študijného programu získa základné vedomosti pre vykonávanie pracovných činností s prevahou duševnej práce vo verejnej správe. Následne dokáže vykonávať úkony, riešiť problémy a prijímať rozhodnutia v základných otázkach na všetkých úrovniach verejnej správy.

 Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

 

 Doplňujúce informácie

Absolvent bakalárskeho študijného programu môže na fakulte pokračovať v štúdiu v magisterskom študijnom programe "verejná správa" v dennej forme.

Ubytovanie a stravovanie je v obmedzenom počte zabezpečené pre študentov denného štúdia v Študentskom domove UPJŠ a o pridelení miest rozhoduje Študentská internátna rada UPJŠ.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční študenti sa prijímajú na fakultu na základe zmluvy. Podmienky pre prijatie a štúdium študentov z EÚ sú rovnaké ako pre študentov zo SR.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky
 1. Základnou podmienkou prijatia na bakalárske štúdium je získanie úplného stredného vzdelania alebo úplného stredného odborného vzdelania (§ 56 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov).
 2. Uchádzači o bakalárske štúdium budú na štúdium študijných programov prijímaní bez vykonávania prijímacej skúšky.
 • Uchádzači budú prijímaní podľa počtu bodov v poradovníku zostavenom na základe výsledkov štúdia na strednej škole, absolvovaných jazykových testov a na základe dosiahnutých významných úspechov v súťažiach na krajskej, celoštátnej a medzinárodnej úrovni.

 Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Mgr. Gabriela Kravčáková, PhD.
Popradská 66, 040 11 Košice
telefón: +421 915 992 374
e-mail: gabriela.kravcakova@upjs.skVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Prihláška na štúdium musí obsahovať:

 1. Riadne a úplne vyplnené a vlastnoručne podpísané tlačivo „Prihláška na štúdium na vysokej škole“. Životopis sa neprikladá.

 2. Strednou školou v prihláške potvrdené známky koncoročných vysvedčení a známky z polročného vysvedčenia v poslednom roku štúdia alebo do prihlášky doložiť notárom (matrikou) overené uvedené vysvedčenia.

 3. Úradne overené fotokópie dokladov o absolvovaní štátnej skúšky z cudzieho jazyka, resp. jazykový certifikát TOEFL, resp. jazykový certifikát Cambridge ESOL (ak testovanie uchádzač absolvoval).

 4. Úradne overené fotokópie diplomov (certifikátov) o účasti na súťažiach a olympiádach na krajskej, celoštátnej alebo medzinárodnej úrovni (ak sa uchádzač súťaže zúčastnil). 

Úradne overené (notárom alebo matrikou) maturitné vysvedčenie (nie originál) doručí uchádzač bezodkladne po získaní maturitného vysvedčenia, najneskôr týždeň pred zverejnením výsledkov prijímacieho konania.

Termín zverejnenia výsledkov: 14. 06. 2019

Dátum doručenia maturitného vysvedčenia do: 08. 06. 2018

  • Deň otvorených dverí

  22.02.2019

 • Podanie prihlášky na štúdium

  30.04.2019

 • Zaslanie vysvedčenia do

  05.06.2019

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
70


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 600 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Údaje o platbe administratívneho poplatku na účet vedený v Štátnej pokladnici:

IBAN:  SK5881800000007000086002

SWIFT:

 • SPSRSKBA (pre platbu zo SR a krajín EÚ)
 • SUBASKBX  (pre platbu mimo krajín EÚ)

Variabilný symbol pre bakalárske štúdium:4971

Konštantný symbol: 0308
Špecifický symbol: rodné číslo bez lomenej čiary (napr. 1234567890)

Správa pre prijímateľa: meno a priezvisko

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

037 / 641 48 81
0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Jana Ličková – jana.lickova@upjs.sk
Posledná aktualizácia: 28.03.2019 10:56

Upozorniť na neaktuálne údaje