Univerzita sv. Cyrila a Metoda v Trnave

Fakulta sociálnych vied

Logo univerzity

Študijné programy

Profil fakulty

Fakulta sociálnych vied sa zameriava na výučbu a výskum v sociálnych vedách s dôrazom na oblasti politických vied, európskych štúdií, verejnej správy, verejnej politiky a sociálnych služieb a poradenstva. Fakulta disponuje modernými priestormi s vynikajúcim technickým vybavením. Poskytuje komplexné štúdium vo všetkých troch stupňoch, prednášky renomovaných domácich aj zahraničných odborníkov, odborné stáže a workshopy, prepojenie teoretických poznatkov s praxouŠtudijné programy fakulty efektívne reagujú na požiadavky spoločnosti v zmysle prípravy kvalifikovaných odborníkov pre súčasný trh práce. Absolventi fakulty môžu pôsobiť v orgánoch štátnej správy a samosprávy, v rôznych národných aj medzinárodných organizáciách alebo inštitúciách.

V súčasnosti na fakulte prebieha výučba širokej škály študijných programov v  dennej  a  externej forme v bakalárskom stupni štúdia: verejná správa, európske štúdiá a politiky, sociálne služby a poradenstvo  v magisterskom stupni štúdia:  verejná  správa, európske štúdiá a politiky,  sociálne  služby  a  poradenstvo a v doktorandskom stupni štúdia: európske štúdiá a politiky, verejná politika a verejná správa, sociálna politika. Fakulta má právo uskutočňovať habilitačné konanie a konanie na vymenúvanie profesorov v študijnom odbore verejná politika a verejná správa, ktoré získala ako vôbec prvé pracovisko na Slovensku.

Študenti na Fakulte sociálnych vied žijú bohatým študentským životom. Každoročne sa môžu zúčastniť zaujímavých odborných, kultúrnych i športových podujatí, ktoré organizuje fakulta v duchu dávnej myšlienky Kalokagatie  vyjadrujúcej spojenie vzdelávania so športom a kultúrou.

Fakulta sociálnych vied verejne prezentuje odvážne ambície stať sa lídrom v odbore s cieľom poukázať na možnosti a perspektívy zlepšenia sa v prospech vlastných aktivít v oblasti vzdelávania, vedy a výskumu s dôrazom na rozvoj regiónu a rast vzdelanostnej úrovne ako aj vedecko-technického pokroku.

Prijímacie konanie

Ubytovanie a stravovanie

Ubytovanie

Ubytovanie je zabezpečené v zmysle vnútornych predpisov univerzity v študentských domovoch. Pre viac informácií môžete navštíviť našu univerzitnú stránku.

INFORMÁCIE K UBYTOVANIU

Stravovanie

Stravovanie je zabezpečené v jedálňach, v budovách UCM. 

INFORMÁCIE K STRAVE.

Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail univerzity

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

 

Zodpovednosť za obsah: doc. PhDr. Ján Machyniak, PhD. (jan.machyniak@ucm.sk)
Posledná aktualizácia: 29.05.2023 10:48

Upozorniť na neaktuálne údaje