Energetické stroje a zariadenia

Charakteristika

Inžiniersky študijný program Energetické stroje a zariadenia je zameraný na získanie znalostí z oblasti návrhov, výpočtov, konštrukcie a výroby energetických strojov a zariadení. Jadro študijného programu sa zakladá na teoreticko-metodologických odborných vedomostiach z vedných disciplín mechaniky tekutín, termodynamiky a prenosu tepla, ktoré spolu s poznatkami z klasickej a alternatívnej energetiky sformujú odborný profil absolventa. Úroveň poznania absolventa obohacujú skúsenosti získané v priebehu praktických cvičení a vedomosti získané z numerických výpočtov podporených počítačovým modelovaním (Ansys CFX, CAD systémy), ktoré sú nevyhnutné k riešeniu širokého okruhu problémov súvisiacich s projektovaním, konštrukciou a prevádzkou strojov a zariadení vyrábajúcich, produkujúcich a transformujúcich energiu vo forme určenej k spotrebe (kotle a rôzne spaľovacie zariadenia, čerpadlá a kompresory, kogeneračné jednotky, turbíny, spaľovacie motory a pod.). Koncepcia študijného programu zohľadňuje aktuálne smerovanie energetiky SR a prináša možnosť zapojenia absolventa do výskumných aktivít katedry.

Ciele vzdelávania

Absolvent disponuje rozsiahlymi odbornými a metodologickými vedomosťami z odboru, hlavne zo základných disciplín ako je termomechanika, mechanika tekutín, prenos tepla a hmoty, konštruovanie, výrobné a spracovateľské technológie. Má poznatky o výrobe, prevádzke, projektovaní, zvyšovaní efektívnosti energetických systémov a znižovaní ich energetickej náročnosti. Ovláda teoretické základy javov v procesnej technike, teoretické súvislosti javov pri spracovateľských operáciách
a procesoch výroby, uskladňovania a zhodnocovania rôznych foriem energie. V závislosti od osobného záujmu v odbore vie získať vedomosti a zručnosti s využívaním laboratórnej prístrojovej techniky, vie zaznamenávať, analyzovať a vyhodnocovať namerané údaje a vyvodzovať závery na základe získaných poznatkov.
Kvalifikácia druhého stupňa vysokoškolského štúdia v študijnom programe energetické stroje a zariadenia je udeľovaná študentom, ktorí:
- preukážu praktické a metodologické vedomosti z kľúčových oblastí odboru, ktoré budú slúžiť ako základ pre prax, resp. výskumnú činnosť
- preukážu schopnosť modifikovať všeobecné a odborné vedomosti pri riešení špecifických problémov
- sú schopní tvorivo používať metódy, nástroje, prístroje a materiály
- preukážu schopnosť realizovať riešenia metodických, odborných  alebo praktických problémov
- sú schopní dospieť optimálnemu riešeniu využívaním metód, techník a systémového prístupu pri riešení problémov.Uplatnenie absolventov

 

Výstupy vzdelávania

Absolvent druhého stupňa vzdelávania v odbore Strojárstvo a študijnom programe Energetické stroje a zariadenia. Absolvent preukazuje vysoký stupeň samostatnosti pri práci v meniacom sa prostredí a schopnosť pracovať efektívne ako jednotlivec, člen alebo vedúci tímu.
Je schopný pri svojej práci dodržiavať etické princípy. Disponuje inovatívnym myslením
a je pripravený odborne prezentovať výsledky svojej tvorby pred odbornou verejnosťou,
a to aj v cudzom jazyku. Je schopný samostatne rozvíjať, rozpracúvať a prakticky využívať inžinierske prístupy pri riešení technických problémov.
Dokáže analyzovať, navrhovať a konštruovať rozsiahle technické riešenia z oblasti strojárstva a energetiky. Absolvent študijného programu Energetické stroje a zariadenia:
- bude schopný využívať pri riešení konštrukčných a inžinierskych úloh moderné softvérové prostriedky (ANSYS,  MATLAB, PTC Creo a pod.),
- bude rozumieť vzájomným súvislostiam spojených s výrobou energie, jej distribúciou, akumuláciou a samotným využívaním,
- bude schopný analyzovať výhody a nevýhody využívania fosílnych, obnoviteľných a alternatívnych zdrojov energie pri súčasnom akceptovaní ekologických aspektov,
- dokáže analyzovať, navrhovať technické riešenia a realizovať výskumné úlohy s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,
- bude si vedomý úskalí, ktoré prináša výroba energie z jednotlivých zdrojov a bude schopný prinášať nové nápady na riešenie s ohľadom na priamy kontakt s priemyselnou  praxou už počas štúdia,
- získa skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním  hypotéz a analýzou získaných údajov, dokáže samostatne zhodnotiť pozitíva i negatíva  vlastného návrhu,
- bude dostatočne pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy pri získavaní nových poznatkov z oblasti energetiky, pričom bude využívať najnovšie metódy a dostupné techniky. Rovnako bude schopný uplatniť sa na trhu práce bezprostredne po ukončení druhého stupňa štúdia,
- nájde uplatnenie vo všetkých strojárskych a energetických podnikoch, a tiež v každej sfére národného hospodárstva, kde sa prevádzkujú energetické stroje a zariadenia.
- bude mať predpoklady, aby po získaní praktických riadiacich skúseností sa stal koordinátorom vývojových tímov, predovšetkým v energetických podnikoch.

Obsadzované profesie

- technik energetik projektant, konštruktér,

- špecialista energetik prípravy prevádzky,

- špecialista energetik technického a technologického rozvoja,

- hlavný energetik,

- riadiaci pracovník (manažér) v tepelnej energetike,

- špecialista energetik výroby elektrickej energie.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Doplňujúce informácie

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Podmienky pre zahraničných študentov

https://sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum Technickej univerzity v Košiciach

https://accesscentre.tuke.sk/

prof. Ing. Alena Galajdová, PhD.

email: alena.galajdova@tuke.sk

Tel: +421 55 602 2377

Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Základnými podmienkami prijatia na štúdium študijného programu II. stupňa podľa § 53 ods. 1 zákona č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách a o zmene a doplnení niektorých zákonov je vysokoškolské vzdelanie I. stupňa alebo vysokoškolské vzdelanie II. stupňa, pričom súčet počtu získaných kreditov za ukončené vzdelanie a počet kreditov potrebných na ukončenie študijného programu, na ktorý sa uchádzač hlási, musí byť najmenej 300 kreditov. Pre uchádzačov o štúdium, ktorí dosiahli požadované vzdelanie v zahraničí, je podmienkou prijatia na štúdium uznanie dokladov o dosiahnutom vzdelaní podľa všeobecne záväzného predpisu, ktorý vydá ministerstvo.

Prihláška sa podáva v elektronickej forme – e-prihláška.

Ku prihláške sa nevyžaduje žiadne potvrdenie od lekára.

Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v slovenskom jazyku: 20 €
Poplatok za prihlášku pre záujemcov o štúdium v anglickom jazyku: 50 €
Spôsob úhrady poplatku je bankovým prevodom.Forma prijímacej skúšky

bez  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.11.2022 - 31.05.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

IBAN: SK41 8180 0000 0070 0015 1492
BIC/SWIFT: SPSRSKBAXXX
Názov účtu adresáta: Technická univerzita v Košiciach, Strojnícka fakulta, Letná 1/9, 042 00 Košice-Sever
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 13.02.2023 16:29

Upozorniť na neaktuálne údaje