Energetické stroje a zariadenia

Absolvent študijného odboru Energetické stroje a zariadenia:

-       získa ucelené druhostupňové vysokoškolské vzdelanie v odbore Energetické stroje a zariadenia,

-       bude mať hlboké znalosti hlavne zo základných disciplín, ako je termomechanika, mechanika tekutín a prenos tepla a hmoty, ktoré využije pri nadstavbe štúdia v predmetoch študijného programu Energetické stroje a zariadenia,

-       bude schopný využívať pri modelovaní moderné softvérove prostriedky (ADAMS, ANSYS,  MATLAB, AUTOCAD a pod.),

-       bude rozumieť vzájomným súvislostiam pri výrobe energie, jej distribúcii, akumulácii, samotnom využívaní, ale tiež pri likvidácii odpadov,

-       bude schopný analyzovať výhody a nevýhody výroby energie z klasických zdrojov a zdrojov obnoviteľných pri súčasnom akceptovaní ekologických aspektov,

-       dokáže analyzovať, navrhovať a konštruovať rozsiahle technické riešenia zahŕňajúce komplexy strojov a zariadení a vykonávať výskum s vysokou mierou tvorivosti a samostatnosti,

-       bude si vedomý úskalí, ktoré prináša výroba energie z jednotlivých zdrojov a bude schopný prinášať nové nápady na riešenie s ohľadom na priamy kontakt s priemyselnou praxou už počas štúdia,

-       získa skúsenosti s formuláciou hypotéz, experimentálnym návrhom, overovaním  hypotéz a analýzou získaných údajov, dokáže samostatne zhodnotiť pozitíva i negatíva vlastného návrhu,

-       bude dostatočne pripravený na štúdium študijného programu tretieho stupňa a budovanie vedeckej perspektívy pri získavaní nových možností výroby energie, pričom bude využívať najnovšie metódy a dostupné techniky. Rovnako bude schopný uplatniť sa na trhu práce bezprostredne po ukončení 2. stupňa štúdia,

-       nájde uplatnenie vo všetkých strojárskych podnikoch, v závodoch na výrobu všetkých druhov energií a tiež v každej sfére národného hospodárstva, kde sa energetické stroje a zariadenia prevádzkujú. Rovnako sa uplatní v štátnej správe a samospráve,

-       bude mať predpoklady, aby po získaní praktických riadiacich skúseností sa stal koordinátorom predovšetkým vývojových tímov vo výrobných organizáciách.Uplatnenie absolventov

Absolvent odboru Energetické stroje a zariadenia, so systémovým prístupom k riešeniu problémov, so znalosťou technológii potrebných pri výrobe a konštrukcii energetických strojov a zariadení, využívajúc pri tom  moderné výpočtové metódy, sa uplatní vo všetkých druhoch strojárskych podnikov s výrobou energetických strojov a zariadení, ale aj v každej sfére národného hospodárstva a malých a stredných firmách, kde sa energetické zariadenia konštruujú alebo prevádzkujú.

Po absolvovaní štúdia absolvent preukazuje schopnosť a pripravenosť na samostatnú tvorivú a výskumnú činnosť v oblasti výroby, distribúcie a spotreby energií, zverejňuje jej výsledky v odbornej ale aj laickej periodickej tlači s cieľom prezentácie svojich vedecko-výskumných výsledkov, ale aj v rámci osvety medzi obyvateľstvom, je pripravený formovať trendy a koncepcie v tejto oblasti. Absolvent je schopný komunikovať v svetovom jazyku a tak môže nájsť uplatnenie nie len doma ale aj v zahraničí ako:

 • samostatný tvorivý  konštruktér, technológ  alebo konzultant v oblasti energetickej techniky.
 • vedecký alebo výskumný pracovník.


Informácie o uplatnení absolventov

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.sjf.tuke.sk/uchadzac/podmienky-prijatia/inzinierske-studiumDoplňujúce informácie

Študenti môžu absolvovať časť štúdia v zahraničí prostredníctvom programu Erasmus, CEEPUS (Nemecko, Taliansko, Francúzsko, Chorvátsko, Turecko, Maďarsko, Česko, Poľsko, Slovinsko) atď.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. Fakulta si vyhradzuje právo podmieniť otvorenie študijného programu pre zahraničných študentov primeraným záujmom. Poplatok za štúdium cudzincov - samoplatcov je stanovený platnou legislatívou univerzity.Bez prijímacích skúšok
áno

Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

výberové konanieKoordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bezbariérové centrum pri Technickej univerzite v Košiciach

http://web.tuke.sk/AC/profil.html

doc. Ing. Alena Galajdová, PhD.
email: Alena Galajdová@tuke.sk
Tel: +421 55 602 2377
Fax: +421 55 602 2654Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Na jednej prihláške je možné prihlásiť sa na viac študijných programov, pričom

 • kópiu ústrižku o zaplatení administratívneho poplatku je nutné nalepiť na 3. stranu prihlášky,
 • k prihláške je potrebné doložiť overené fotokópie bakalárskeho diplomu a dodatku k diplomu obsahujúceho podrobnosti o absolvovanom študijnom programe vrátane výpisu vykonaných skúšok s hodnotením,
 • k prihláške je potrebné doložiť životopis
 • fakulta si na základe obsahu absolvovaného bakalárskeho štúdia vyhradzuje právo uchádzača neprijať alebo prijať so stanovením diferenčných predmetov
 • podmienkou otvorenia študijného programu v dennej forme je minimálne 10 uchádzačov, v externej forme 15 uchádzačov.


Forma prijímacej skúšky

bez • Podanie prihlášky na štúdium

  01.01.2020 - 29.06.2020

 • Zaslanie vysvedčenia do

  31.08.2020

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
10


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Poplatok za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania: 30,- € papierová prihláška alebo 20,- € elektronická prihláška
Spôsob úhrady poplatku: bankovým prevodom, výnimočne poštovou poukážkou typu U
Povinné údaje pri úhrade:
IBAN: SK4181800000007000151492
Názov účtu adresáta: Strojnícka fakulta TU v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice
Variabilný symbol: 9
Konštantný symbol: 0308

Text pre prijímateľa: meno a priezvisko, študijný program uvedený v prihláške, stupeň štúdia

Poštová adresa: Študijné oddelenie D SjF, Strojnícka fakulta, Technická univerzita v Košiciach, Letná 9, 042 00 Košice

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Technická univerzita v Košiciach na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0911 154 214

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: doc. Ing. Peter Frankovský, PhD. – peter.frankovsky@tuke.sk
Posledná aktualizácia: 19.12.2019 09:56

Upozorniť na neaktuálne údaje