Elektronika a fotonika

Na inžinierske štúdium Elektronika a fotonika možno prijať absolventov bakalárskeho štúdia a absolventov s iným ukončeným vysokoškolským vzdelaním. Odborná spôsobilosť uchádzačov o inžinierske štúdium sa posudzuje na základe obsahu a výsledkov predchádzajúceho štúdia uchádzača doloženého príslušnými dokladmi a na základe výsledkov prijímacej skúšky v prípade, ak tak nie je možné urobiť na základe predložených dokladov o doterajšom štúdiu uchádzača. Odporúčaný študijný plán je zostavený tak, aby jeho absolvovaním študent splnil podmienky na úspešné skončenie štúdia v rámci štandardnej dĺžky štúdia zodpovedajúcej študijnému programu. Absolventi tohto študijného programu si prostredníctvom jednotlivých predmetov budujú schopnosť systematického riešenia problémov, pretože jeho základnou charakteristikou je systémový prístup a interdisciplinarita. To umožňuje absolventom študijného programu Elektronika a fotonika získať značnú konkurenčnú výhodu, a tým aj široké uplatnenie nielen v odbore Elektronika, ale aj v iných odboroch.

Uplatnenie absolventov
V inžinierskom študijnom programe Elektronika a fotonika si absolventi prehĺbia teoretické vedomosti a praktické poznatky o elektronických systémoch na generovanie, spracovanie, prenos a uchovanie informácií a riadiacich signálov v rôznych aplikáciách. Absolvent špecializácie Mikroelektronika a fotonika bude schopný navrhovať, analyzovať, diagnostikovať a prevádzkovať rôzne elektronické systémy, založené na moderných mikro- a nano-elektronických technológiách. Pozornosť v tejto špecializácii orientácii je venovaná rozvoju a integrácii optoelektroniky, fotoniky a senzoriky s metódami číslicového spracovania signálov. Absolvent špecializácie Elektronické systémy má hlboké znalosti z moderných analogových a číslicových metód spracovania a prenosu zvukových a obrazových signálov vrátane signálov biomedicínskych. Intenzívne zapojenie poslucháčov do riešenia čiastkových problémov výskumných úloh v rámci individuálnych foriem výchovy umožňuje absolventom získať skúsenosti z tímovej práce, návrhu a vyhodnotenia experimentu, ako aj prezentácie a komunikácie získaných výsledkov.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

http://www.fei.stuba.sk/generate_page.php?page_id=3502Podmienky pre zahraničných študentov

Pre zahraničných uchádzačov platia tie isté podmienky ako pre študentov zo Slovenskej republiky.Podmienky prijatia bez prijímacej skúšky

Hlavným cieľom prijímacej skúšky na študijný program inžinierskeho štúdia je overiť odbornú spôsobilosť uchádzača študovať vo zvolenom študijnom programe v prípade, ak nemožno odbornú spôsobilosť posúdiť z predložených dokladov o doterajšom štúdiu.

Prijímaciu skúšku možno odpustiť, ak doklady o doterajšom štúdiu predložené uchádzačom postačujú na posúdenie jeho odbornej spôsobilosti aj bez konania prijímacej skúšky.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Bc. Blanka Marková
e-mail: blanka.markova [at] stuba.skForma prijímacej skúšky

Ústna  • Podanie prihlášky na štúdium

    01.02.2023 - 31.05.2023

  • Podanie dodatočnej prihlášky

    01.07.2023 - 14.07.2023

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
30


Aktuálny počet podaných prihlášok:
76


Prílohy
  • overená fotokópia diplomu pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma)
  • certifikát o znalosti anglického jazyka B1 (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1500 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1500 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 40 €
elektronická prihláška: 40 €

Fakturačné údaje

Fakturačné údaje

Spôsob úhrady:               bankovým prevodom

Banka príjemcu:             Štátna pokladnica, Radlinskeho 32, 810 05 Bratislava

IBAN kód:                        SK06 8180 0000 0070 0008 4998

BIC/SWIFT kód banky:   SPSRSKBA

Variabilný symbol:                  - v prípade podania len v papierovej forme - 6106
- v prípade podania elektronickej prihlášky - Evidenčné číslo prihlášky

Adresa príjemcu:         Slovenská technická univerzita, Fakulta elektrotechniky a informatiky, Ilkovičova 3
812 19 Bratislava

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Slovenská technická univerzita v Bratislave na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Elena Bilková – elena.bilkova@stuba.sk
Posledná aktualizácia: 31.08.2023 02:51

Upozorniť na neaktuálne údaje