Ekonomika a manažment podniku

Uplatnenie absolventov

Absolvent ovláda vedecké metódy základného i aplikovaného výskumu v oblasti ekonomiky a manažmentu podniku. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a manažérskej praxe. Absolvent doktorandského štúdia študijného odboru Ekonomika a manažment podniku získa vzdelanie tretieho stupňa s uplatnením vo výskume (ako výskumník alebo VŠ učiteľ). Absolvent sa uplatní všade, kde je potrebná vedecká práca v oblasti ekonomiky a manažmentu, ako vedúci alebo člen tvorivého tímu vo verejnom alebo súkromnom sektore, v priemysle, v podnikoch z rôznych oblastí výroby a služieb.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na štúdium v študijnom programe doktorandského štúdia je absolvovanie študijného programu druhého stupňa a úspešné absolvovanie prijímacej skúšky.

Ďalšou podmienkou prijatia na doktorandské študijné programy je doručenie podpísanej prihlášky na kontaktnú adresu fakulty so všetkými požadovanými prílohami najneskôr do 10 pracovných dní po uplynutí lehoty na podanie prihlášky.Doplňujúce informácie

- Primárnym vyučovacím jazykom na Ekonomickej fakulte Univerzity J. Selyeho je jazyk maďarský.

- Školné na študijný program určuje vnútorný predpis univerzity.Podmienky pre zahraničných študentov

Podmienky prijatia zahraničných študentov sú rovnaké, ako podmienky prijatia občanov Slovenskej republiky. V zahraničí získané vysokoškolské vzdelanie druhého stupňa je potrebné uznať. Uznanie dokladov o vzdelaní upravuje § 33-35 a §39 zákona č. 422/2015. Podrobnosti o uznaní dokladov o vzdelaní sa nachádzajú na stránke http://ujs.sk/sk/studium/uznavanie-dokladov-o-vzdelani.html.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Mgr. Bc. Ulbrik Zoltán

e-mail: sih@ujs.sk

00421-(0)35-3260-671Všeobecné informácie k prijímacej skúške

Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred komisiou zostavenou pre uskutočnenie prijímacieho pohovoru (ďalej len „komisia“). Komisia pozostáva z predsedu a najmenej dvoch členov, ktorých na návrh predsedu Odborovej komisie menuje dekan.

Komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní. Obsahom prijímacej skúšky je znalosť príslušnej problematiky zvoleného študijného programu a prezentácia návrhu projektu dizertačnej práce. Uchádzač o štúdium je povinný návrh dizertačnej práce vopred konzultovať s tým vyučujúcim, ktorý vypísal uchádzačom zvolenú tému dizertačnej práce. Súčasťou prijímacej skúšky je aj overenie znalosti svetového jazyka (anglický jazyk, nemecký jazyk alebo ruský jazyk), ktorá umožňuje samostatné štúdium zahraničnej literatúry.

Pri určení poradia uchádzačov o štúdium sa prihliada aj na kvalitu ich návrhu projektu dizertačnej práce, ako aj na doterajšiu odbornú publikačnú činnosť uchádzača a na výsledky jeho inej odbornej činnosti (napr. výsledky v súťažiach študentských vedeckých a odborných prác) a pod.

O priebehu prijímacej skúšky sa vyhotoví zápisnica obsahujúca výsledky prijímacej skúšky. Predseda komisie predkladá poradie uchádzačov o štúdium podľa ich umiestnenia na prijímacej skúške dekanovi.

Dekan rozhoduje o prijatí uchádzačov o štúdium na základe odporúčania komisie pre prijímacie skúšky. Dekan v rozhodnutí prijatým uchádzačom súčasne potvrdí školiteľa. Oznámenie o prijatí/neprijatí dostane uchádzač vo forme poštovej zásielky (listu) do vlastných rúk.

V prípade neprijatia uchádzača na dennú formu doktorandského štúdia pre nedostatok miesta, môže fakulta uchádzačovi ponúknuť štúdium v externej forme doktorandského štúdia.Forma prijímacej skúšky

Ústna forma prijímacej skúšky.  • Podanie prihlášky na štúdium

    13.04.2022 - 15.06.2022

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
2


Prílohy
  • životopis (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia diplomu (2. stupňa) pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia vysvedčenia o štátnej skúške (2. stupňa) pre uchádzačov z iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • overená fotokópia dodatku k diplomu (2. stupňa) od uchádzačov iných VŠ (papierová forma, elektronická forma)
  • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (papierová forma, elektronická forma)
  • návrh projektu dizertačnej práce v 3 exemplároch (papierová forma, elektronická forma)
  • doklad o zaplatení poplatku za materiálne zabezpečenie prijímacieho konania (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: bezplatne
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 1000 €

Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 50 €
elektronická prihláška: 25 €

Fakturačné údaje

Univerzita J. Selyeho prijíma poplatok za prijímacie konanie uhradený formou bankového prevodu.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Univerzita J. Selyeho na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
0911 154 214
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: PhDr. Enikő Kahler Korcsmáros, PhD. – korcsmarose@ujs.sk
Posledná aktualizácia: 13.04.2022 19:01

Upozorniť na neaktuálne údaje