Ekonomika a manažment podniku

Absolventi doktorandského štúdia majú svoje uplatnenie na výskumných pracoviskách, ktoré sa venujú rozvoju nových teoretických poznatkov ako základu riešenia problémov podnikovej praxe. Dokáže tiež definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju teórie a praxe v podnikoch. Absolvent ovláda vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a experimentálnej práce v oblasti ekonomiky a riadenia podnikov. Vie navrhovať ekonomické modely procesov v podniku a riadiť ich s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu produkcie a minimalizovať prevádzkové náklady a negatívne dopady produkcie na životné prostredie. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a praxe. Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získal hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce a osvojí si zásady a metódy vedeckej práce, schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi a schopnosť prezentovať výsledky svojej práce v cudzom jazyku. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie diagnostických a optimalizačných metód a metód riadenia kvality v  podniku. Je schopný vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním o smerovaní podniku.Uplatnenie absolventov

Absolventi doktorandského štúdia majú svoje uplatnenie na výskumných pracoviskách, ktoré sa venujú rozvoju nových teoretických poznatkov ako základu riešenia problémov podnikovej praxe. Dokáže tiež definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju teórie a praxe v podnikoch. Absolvent ovláda vedecké metódy základného a aplikovaného výskumu a experimentálnej práce v oblasti ekonomiky a riadenia podnikov. Vie navrhovať ekonomické modely procesov v podniku a riadiť ich s cieľom zabezpečiť požadovanú kvalitu produkcie a minimalizovať prevádzkové náklady a negatívne dopady produkcie na životné prostredie. Dokáže definovať problémy, analyzovať ekonomické a manažérske javy a procesy v podniku, zovšeobecňovať získané poznatky a prispievať k rozvoju ekonomickej teórie a praxe. Absolvent študijného programu ekonomika a manažment podniku získal hlboké teoretické vedomosti z ekonómie a manažmentu s dôrazom na oblasť, ktorá je daná témou jeho dizertačnej práce a osvojí si zásady a metódy vedeckej práce, schopnosť aplikovať teoretické poznatky v praxi a schopnosť prezentovať výsledky svojej práce v cudzom jazyku. Má znalosti potrebné na tvorivé rozvíjanie diagnostických a optimalizačných metód a metód riadenia kvality v  podniku. Je schopný vykonávať funkcie spojené so strategickým rozhodovaním o smerovaní podniku.Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

1. Prihlášky sa podávajú na študijné programy a vypísané témy dizertačných prác, ktoré sú zverejnené na webovej stránke www.fpedas.uniza.sk – Študenti – Doktorandské štúdium.
2. Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch na FPEDAS, je potrebné podať prihlášku na každý študijný program osobitne so zaplatením príslušného poplatku.
3. Ak sa chce záujemca zúčastniť prijímacieho konania na viacerých fakultách UNIZA, prihlášku je treba podať osobitne na každú fakultu so zaplatením príslušného poplatku, ktorý fakulta stanovila.
4. Uchádzači vyplnia elektronickú prihlášku alebo tlačivo Prihláška na vysokoškolské štúdium – 3. stupeň. Elektronickú prihlášku je možné vyplniť cez webovú stránku UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portál VŠ https://prihlaskavs.sk/sk/.
5. Prílohy k prihláške na doktorandské štúdium obsahujú:
a) životopis (uchádzač v ňom uvedie okrem iného aj meno, priezvisko a rodné priezvisko rodičov študenta; u cudzinca miesto pobytu v Slovenskej republike).
b) overené kópie dokladov o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom o ukončení vysokoškolského vzdelania 2. stupňa, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu),
c) zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (v prípade, ak uchádzač publikoval),
d) doklady o iných odborných aktivitách,
e) doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie,
f) doklad o uznaní vzdelania príslušnou vysokou školou v SR (týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí ukončili vysokoškolské štúdium II. stupňa v zahraničí, netýka sa Českej republiky).
6. Prihlášky sa prijímajú:
a) osobne v podateľni Žilinskej univerzity v Žiline (č. dv. AA021),
b) poštou na adrese: Žilinská univerzita v Žiline, Fakulta prevádzky a ekonomiky dopravy a spojov, Referát pre vedu a výskum, Univerzitná 1, 010 26 Žilina,
c) alebo elektronicky na webovej stránke UNIZA https://vzdelavanie.uniza.sk/prijimacky/index.php alebo portáli VŠ https://prihlaskavs.sk/sk. Spolu s elektronickou prihláškou je potrebné poslať aj elektronické prílohy.
7. Pri nekompletnej prihláške na štúdium bude uchádzač vyzvaný na jej doplnenie.
8. Základnou podmienkou prijatia na doktorandské štúdium (študijný program 3. stupňa) je získanie vysokoškolského vzdelania druhého stupňa (zákon č. 131/2002 Z. z. o vysokých školách v znení neskorších predpisov) v rámci daného študijného odboru.
9. V prípade zahraničného uchádzača alebo študenta, ktorý ukončil štúdium v zahraničí, predloží k prihláške na vysokoškolské štúdium najneskôr k zápisu na štúdium, rozhodnutie o uznaní dokladu o absolvovaní vysokoškolského vzdelania druhého stupňa príslušnou inštitúciou v SR, resp. požiada UNIZA o uznanie dokladu o vzdelaní.
10. Pre štúdium na fakulte je potrebné písomné a ústne ovládanie slovenčiny alebo češtiny alebo anglického jazyka.Doplňujúce informácie

Študijný program je možné študovať aj v anglickom jazyku.Podmienky pre zahraničných študentov

Zahraniční uchádzači o štúdium sa prijímajú na základe príslušných medzištátnych dohôd alebo ak študujú v inom ako štátnom jazyku uhrádzajú školné podľa podmienok uvedených v § 92 ods. 8 zákona o vysokých školách. Školné je stanovené smernicou UNIZA  a zverejnené pre príslušný akademický rok na webovej stránke univerzity. U uchádzačov, ktorí aktívne neovládajú slovenský alebo český jazyk, vyžaduje sa úspešne absolvovanie jazykovej prípravy (s jej možnosťou absolvovania aj na UNIZA). Uchádzači z ČR môžu na podanie prihlášky o štúdium použiť formulár platný v ČR.Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

doc. Ing. Eva Nedeliaková, PhD., tel.: +421 41 513 3409, e-mail: eva.nedeliakova@uniza.sk Všeobecné informácie k prijímacej skúške

1. Všetci uchádzači o štúdium absolvujú prijímacie konanie. Pri uchádzačoch o externé štúdium berie fakulta do úvahy ich schopnosti a predpoklady vyplývajúce zo zamerania ich praxe za obdobie posledných minimálne 2 rokov.
2. Obsahom prijímacej skúšky je:
a) písomná skúška formou testu z jedného svetového jazyka (myslí sa iný jazyk ako materinský jazyk uchádzača),
b) ústna skúška pred komisiou príslušného študijného odboru, ktorej obsahom je preverenie znalostí a odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási, vrátane dôvodov zvolenia danej témy, metód, aké predpokladá využiť pri riešení danej témy, ako aj predpokladaných záverov práce.
3. Prijímacia skúška sa uskutočňuje pred prijímacou komisiou v danom študijnom programe. Prijímacia komisia hodnotí výsledok prijímacej skúšky na neverejnom zasadaní so záverom „vyhovel“ alebo „nevyhovel“. Komisia predkladá odporúčaný návrh úspešných uchádzačov na prijatie dekanovi.
4. Uchádzačovi so špecifickými potrebami na jeho žiadosť a na základe vyhodnotenia jeho špecifických potrieb v súlade s § 100 ods. 9 písm. b) zákona o vysokých školách dekan určí formu prijímacej skúšky a spôsob jej vykonania s prihliadnutím na jeho špecifické potreby a v súlade so Smernicou č.198 Podpora uchádzačov o štúdium a študentov so špecifickými potrebami na Žilinskej univerzite v Žiline.
5. Uchádzač je povinný pri prijímacej skúške predložiť preukaz totožnosti a doklady o najvyššom dosiahnutom vzdelaní (diplom o ukončení VŠ vzdelania 2. stupňa, vysvedčenie o štátnej skúške a dodatok k diplomu). V prípade, ak uchádzač nemá tieto doklady, musí ich predložiť najneskôr do dňa zápisu na vysokoškolské štúdium.Forma prijímacej skúšky

- písomná skúška formou testu z jedného svetového jazyka (iného ako materinského)

- ústna skúška, ktorej obsahom je preverenie znalostí a odbornej a vedeckej orientácie uchádzača v oblasti, na ktorú sa hlási • Podanie prihlášky na štúdium

  31.05.2024

 • Konanie prijímacej skúšky

  26.06.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Predpokladaný počet prijatých uchádzačov
4


Prílohy
 • životopis (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia diplomu o ukončení VŠ vzdelania 2. stupňa (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia vysvedčenia o štátnej skúške (papierová forma, elektronická forma)
 • overená kópia dodatku k diplomu (papierová forma, elektronická forma)
 • zoznam doteraz publikovaných odborných a vedeckých prác (v prípade, ak uchádzač publikoval) (papierová forma, elektronická forma)
 • doklady o iných odborných aktivitách (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o zaplatení poplatku za prijímacie konanie (papierová forma, elektronická forma)
 • doklad o uznaní vzdelania príslušnou VŠ v SR (týka sa zahraničných i slovenských uchádzačov, ktorí ukončili VŠ štúdium 2. stupňa v zahraničí, netýka sa ČR) (papierová forma, elektronická forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 1700 €


Poplatok za prijímacie konanie
písomná prihláška: 30 €
elektronická prihláška: 30 €

Fakturačné údaje

Žilinská univerzita, Univerzitná 1, 010 26 Žilina

Banka: Štátna pokladnica
Číslo účtu: 7000269888/8180

číslo účtu v tvare IBAN: SK81 8180 0000 0070 0026 9888 

Variabilný symbol: 10133
Konštantný symbol: 0308

Doklad o uhradení poslať na adresu fakulty spolu s prihláškou!

Ak sa chce uchádzač zúčastniť na prijímacom konaní vo viacerých študijných programoch, prihlášky treba podať a uhradiť príslušný poplatok osobitne za každý študijný program.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Žilinská univerzita v Žiline na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: prof. Ing. Miloš Poliak, PhD. – milos.poliak@fpedas.uniza.sk
Posledná aktualizácia: 27.09.2023 16:35

Upozorniť na neaktuálne údaje