Ekonomika a manažment podnikania

Ekonomika a manažment podnikania je akreditovaný a realizovaný študijný program od akademického roka 2005/2006 na Fakulte ekonómie a podnikania Paneurópskej vysokej školy (PEVŠ) v Bratislave, ako študijný program prvého - bakalárskeho stupňa vysokoškolského štúdia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Podmienky prijatia

Základnou podmienkou prijatia na bakalársky študijný program „Ekonomika a manažment podnikania “ zaradeného do študijného odboru Ekonómia a manažment je preukázané úplné stredné alebo úplné stredné odborné vzdelanie podľa § 56 ods.1 zákona č.131/2002. Doplňujúce informácie

Uchádzači o  štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta ekonómie a podnilania neprijíma prihlášky v tlačenej forme, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.Podmienky pre zahraničných študentov

Cudzinci študujú na fakulte ako:a) študenti podľa zákona o vysokých školách a študijného poriadku školy,b) na základe medzinárodných zmlúv, ktorými je SR viazaná,c) na základe dohôd o spolupráci, medzinárodných programov, programov Európskej únie pre akademickú mobilitu. Zahraniční uchádzači a uchádzači, ktorí absolvovali stredoškolské štúdium, alebo jeho časť v zahraničí sú povinní požiadať príslušný krajský školský úrad o uznanie (nostrifikáciu) dokladu o vzdelaní absolventa strednej školy v zahraničí, alebo o vydanie potvrdenia o rovnocennosti dokladu o vzdelaní (v prípadoch štátov s ktorými má SR uzavretú dohodu o vzájomnom uznávaní dokladov o vzdelaní).Bez prijímacích skúšok
áno

Koordinátor pre študentov so špecifickými potrebami

Viac informácií nájdete:

Štúdium osôb so špecifickými potrebami - Ekonómia | Paneurópska VŠVšeobecné informácie k prijímacej skúške

Uchádzači o bakalárske štúdium si podajú prihlášku výhradne elektronickou formou. Fakulta neprijíma prihlášky v papierovej podobe, to znamená, že ani e-prihlášku si uchádzač zo systému netlačí! E-prihláška sa bude považovať za kompletnú len v prípade, ak má správne vyplnené všetky sekcie: Osobné údaje, Adresy uchádzača, Údaje o prihláške. Zároveň musí byť zaplatený poplatok za prijímacie konanie.

Prihláška na štúdium sa podáva samostatne na dennú a samostatne na externú formu štúdia, poplatok sa uhrádza za každú formu štúdia zvlášť.

Vstup na elektronickú prihlášku

Uchádzači, ktorí maturujú tento rok:

 1. vlastnoručne podpísaný životopis vo formáte EU,
 2. potvrdenie lekára o spôsobilosti uchádzača na štúdium na vysokej škole (stačí napr. na výmennom lístku, nevyžadujeme žiadny špeciálny formulár),
 3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.

Uchádzači, ktorí maturovali pred rokom a skôr:

 1. overenú fotokópiu maturitného vysvedčenia (notárom alebo matrikou) - originály vysvedčení sa nebudú preberať
 2. vlastnoručne podpísaný životopis vo formáte EU,
 3. doklad o zaplatení poplatku za spracovanie prihlášky.


 • Podanie prihlášky na štúdium

  06.11.2023 - 31.05.2024

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Prílohy
 • maturitné vysvedčenie (papierová forma)
 • životopis (papierová forma)


Ročné školné
Štandardná dĺžka štúdia: 2190 €
Štúdium dlhšie ako je štandardná dĺžka študijného programu, súbežné štúdium: 2190 €


Poplatok za prijímacie konanie
elektronická prihláška: 20 €

Fakturačné údaje

Číslo účtu: vygeneruje informačný systém po podaní e-prihlášky
Adresa príjemcu: PEVŠ n.o., Tomášikova 20, 821 02 Bratislava
Variabilný symbol: vygeneruje sa po vstupe do e-prihlášky v sekcii "Zaplatené"
Poznámka:do správy pre prijímateľa uveďte meno a priezvisko uchádzača (nie rodinného príslušníka, ktorý realizuje úhradu).

Údaje pre platby zo zahraničia: IBAN: SK29 1100 0000 0026 2111 7104, BIC: TATRSKBX

Ak sa nepoužije správny variabilný symbol, platba nie je spárovaná a študijné oddelenie nemôže s prihláškou ďalej pracovať. Poplatok sa po zaevidovaní prihlášky, v prípade neúčasti na prijímacej skúške, resp. pri zrušení prihlášky zo strany uchádzača, nevracia.

Vždy aktuálne novinky o vysokej škole Paneurópska vysoká škola na vašom e-maile.
Pošleme vám všetky informácie o dôležitých udalostiach a termínoch.

Posielajte mi novinky

Detail študijného programu

 
 
Chystáš sa študovať na vysokej škole na Slovensku? Teraz môžeš získať štipendium až 9 000 € počas prvých troch rokov štúdia. Viac informácií

Detail študijného programu

HelpDesk

0911 154 882
0910 288 664
037 / 6414881
037 / 6414890
(7.30 - 15.30 h.)

helpdesk

Zodpovednosť za obsah: Ing. Zuzana Vincúrová, PhD. – zuzana.vincurova@paneurouni.com
Posledná aktualizácia: 30.05.2024 02:52

Upozorniť na neaktuálne údaje